Upptäck vad vår självuppfattning består av

Självuppfattning består av den uppsättning känslor, bilder och tankar vi har om oss själva. Läs mer i följande artikel.
Upptäck vad vår självuppfattning består av
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att veta vad självuppfattning är kan hjälpa dig att få bättre självkänsla och känna dig mer självsäker när du fattar beslut i ditt liv. När vi talar om självuppfattning syftar vi på den bild vi har av oss själva. I artikeln nedan berättar vi mer om vad självuppfattning består av.

Naturligtvis formar sig inte denna bild av sig själv, utan det är en produkt av de viktigaste interaktionerna vi har haft i livet, bland annat.

Självuppfattning innefattar också den uppfattning vi har av våra förmågor. Därför är detta något som gradvis utvecklas och förändras.

För socialpsykologin är detta koncept mycket viktigt, precis som det är för humanistiska psykologer. Faktum är att experter på området påpekar att vår självuppfattning är ett avgörande koncept för utvecklingen av vår personlighet.

På samma sätt innebär det att vi har en positiv självuppfattning, att vi kan ha en god social, professionell och personlig funktion. Är du intresserad av att veta mer om det? I följande avsnitt ska vi gå lite djupare in på ämnet.

Vad är självuppfattning?

Självuppfattning är den uppsättning känslor, bilder och tankar vi har om oss själva. Därmed skiljer vi mellan den utvärderande komponenten (känslor) och den kognitiva komponenten (tankar).

Tankar syftar på den övertygelse vi har om oss själva, och inkluderar kroppsuppfattning, värderingar, social identitet, färdigheter eller andra egenskaper vi anser oss ha.

Ibland hänvisar vi till den utvärderande komponenten som självkänsla, vilket är en sammansättning av de känslor, positiva eller negativa, som vi upplever om oss själva.

En tonårsflicka som tittar på sig själv i en trasig spegel.
Självuppfattning kan vara positiv eller negativ. Det syftar på bilden vi har av oss själva.

Huvudskolorna

Som är fallet med många andra begrepp finns det många skolor som har försökt närma sig en definition av vad självuppfattning är. Till exempel, för Henri Tajfel, består självuppfattningen av personlig och social identitet, enligt hans teori om social identitet.

När han nämner social identitet talar han om de grupper vi ingår i, som religion, familj, universitet eller andra.

Personlig identitet å sin sida är reserverad för våra egna personlighetsdrag, de som gör oss unika från andra människor.

Vissa författare har gjort en historisk genomgång av de olika skolor som har tagit upp frågan om självuppfattning och har klassificerat dem enligt följande:

 • Symbolisk interaktionism: Prioriterar den sociala dimensionen, dvs den bild varje person har utifrån sin relation till andra.
 • Socialt lärande: Denna skola betonar observerbart beteende och värdesätter självförstärkning.
 • Behaviorism: Här ligger tyngdpunkten mer på miljö och observerbart beteende.
 • Kognitivism: Utgår från att självuppfattningen är en del av en struktur som driver individen att nå sina mål.
 • Psykoanalys: Studerar självuppfattningen kring begreppen ego, superego och id.
 • Fenomenologi: Studerar perceptionsprocesser och vad varje individ internaliserar.

Utöver dessa skolor finns det även andra metoder som närmar sig studiet av självuppfattningen på sina egna sätt. Därför är det idag logiskt att dra slutsatsen att detta koncept är sammansatt av flera faktorer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 5 nycklar för ett starkt psykologiskt immunförsvar

Faktorer som påverkar vår självuppfattning

Beroende på skola eller författare kan faktorerna som är involverade i vår självuppfattning variera. Från den humanistiske psykologens Carl Rogers ställning består självuppfattningen av tre faktorer, som är följande:

1. Vår självbild är en faktor i vår självuppfattning

I allmänhet svarar vår självbild på frågan “Vem är jag?”, och svaren kan bero på sociala roller och/eller personliga egenskaper.

Självkänslan kan bli påverkad av vänner, kamrater eller föräldrar, såväl som andra likasinnade. Media kan också spela en roll.

Det är nödvändigt att komma ihåg att bilden du har av dig själv inte alltid överensstämmer med verkligheten. Ett exempel är de som har hög självkänsla och tror att de är bättre än andra.

Det finns samtidigt en tendens att ha en negativ självbild i dessa fall, vilket gör att svagheter eller brister överdrivs.

Den bild vi har av oss själva är i hög grad påverkad av vår miljö, familj, våra vänner och media.
Den bild vi har av oss själva är i hög grad påverkad av vår miljö, familj, våra vänner och media.

2. Självkänsla är en faktor i vår självuppfattning

Denna indikator hänvisar till hur mycket värde vi sätter på oss själva och indikerar en viss utvärdering. Resultatet kan vara positivt eller negativt. Det finns flera faktorer som påverkar vår självkänsla. Argyle tar upp fyra:

 1. Andras reaktion
 2. Jämförelse med andra
 3. Sociala roller
 4. Identifiering

Gå inte utan att läsa den här artikeln: Att undvika helikopterföräldraskap: Lär dig kännetecknen

3. Vår uppfattning och det ideala jaget formar självuppfattningen

Det ideala jaget syftar på hur vi vill vara. Ibland stämmer inte hur vi ser på oss själva och hur vi vill se oss själva överens.

Även om självuppfattningen kan bibehållas över tid – eller är stabil – betyder det inte att den inte kan ändras. Det går faktiskt att förändra dessa uppfattningar.

Som vi har noterat är självuppfattning och självkänsla relaterade. Genom att arbeta med vår självuppfattning kan vi få hög självkänsla. Hur det än föreligger, så om vi har en mycket låg självkänsla är det bäst att konsultera en psykolog för att få hjälp med de rätta verktygen för att hantera detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Céspedes, P. (2014). “Yo, autoestima, Autoconcepto.” Iryo To Shakai. https://doi.org/10.4091/iken1991.7.3_99
 • Esnaola, I., Goñi, A., & Madariaga, J. M. (2008). El autoconcepto: Perspectivas de investigación. Revista de Psicodidactica.
 • Fuentes, M. C., García, J. F., Gracia, E., & Lila, M. (2011). Autoconcepto y ajuste psicosocial en la adolescencia. Psicothema.
 • Musitu, G., & Orma, A. U. F. (2014). Autoconcepto. Tea Madrid.
 • Scandroglio, B., Martínez, J. S. L., & Sebastián, M. C. S. J. (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. Psicothema, 20(1), 80-89.
 • Goñi Palacios, E. (2009). El autoconcepto personal: estructura interna, medida y variabilidad. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua.
 • González, L. A., & Risotto, M. A. (2017). El autoconcepto en alumnos de educación infantil (3-6 años) según el género. Etic@ net, 17(2), 401-435.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.