Vad ligger bakom ångest kring sex?

Ångest kring sex kan uppstå när man känner mer oro än välbehag i intima situationer. Om inte problemet åtgärdas i tid kan ens sexliv ta stor skada.
Vad ligger bakom ångest kring sex?
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Ångest kring sex kan uppkomma när ena partnern upplever mer oro än njutning under det intima mötet.

Normalt sett måste alla människor leva med en viss grad av ångest. Förklaringen är att denna känsla hjälper oss att vara på vår vakt i hotfulla och farliga situationer. Med andra ord kan ångesten fungera som en adaptiv försvarsmekanism.

Ibland kan den emellertid gå till överdrift. Och i en del fall är ängslan som uppstår inte grundad i verkligheten. Det är då man börjar ana att något inte står rätt till.

I sådana lägen kan en psykolog eller annan specialist inom psykisk hälsovård behöva ingripa. För många gånger krävs särskild behandling för att förhindra att den berördes livskvalitet påverkas på ett negativt sätt.

Så vad händer egentligen när ångesten överförs till den sexuella sfären? Till att börja med kan det verka normalt. Men om man inte snabbt får styr på problemet kan personen i fråga bli som förlamad.

Hur yttrar sig ångest kring sex?

Ångest kring sex är något som kan uppkomma strax före eller under det intima mötet. Och konkret innebär det att den berörda personen inte kan njuta av stunden med sin partner.

Detta kan inträffa under en persons första sexuella förbindelse, men det kan också ske vid en senare tidpunkt i livet. Särskilt vanligt är det hos någon som bytt partner eller inte haft sexuellt umgänge under en tid.

Det betyder att man vid behandling av ångest i samband med sexuella relationer bör göra en analys av olika relevanta faktorer utöver åldern.

Ofta utgår vi från att en äldre partner har mer sexuell erfarenhet och därför känner sig tryggare. Men så är det inte alltid. För somliga har varit med om otillfredsställande sexuella upplevelser, vilket får dem att känna ångest i intima situationer.

Ångest kring sex kan bero på traumatiska erfarenheter.
Ångest under intima möten kan bero på traumatiska eller otillfredsställande upplevelser.

Det finns studier som visar att höga ångestnivåer hos drabbade personer kan leda till hämningar i deras sexuella beteenden. Av den anledningen söker många människor i olika åldrar hjälp från en sexolog.

Ångest kring sex är inte bara något som påverkar en persons sexuella prestation, utan dessutom undergräver det vederbörandes självaktning och självförtroende. Följden kan bli att personen i fråga når en punkt då han eller hon, i stället för att finna njutning, väljer att undvika sexuell kontakt för att slippa känna ångest.

En person som lider av den här typen av ångest upplever i allmänhet:

 • Avsaknad av sexuell lust
 • Anorgasmi
 • Lubrikationsproblem
 • Svårigheter med att behålla en erektion
 • Muskelspänning
 • Kvävningskänslor
 • Andningssvårigheter

Med tiden är detta en situation som riskerar att urholka parets relation. I synnerhet gäller detta om partnerna inte visar varandra förståelse och stötta, eftersom symtomen kan uppträda vid blotta tanken på ett sexuellt umgänge.

Vad är orsaken till den här sortens ångest?

En del personer beslutar sig för att uppsöka en sexolog eller en psykolog, för det finns många faktorer som kan dölja sig bakom den här typen av ångest. Till exempel kan den berörda personen uppleva någon form av komplex. Det kan handla om problem med självtillit och självhävdelse, dålig självkänsla, osv.

Vidare är somliga personer missnöjda med de egna könsorganens form eller storlek, vilket också gör att de känner osäkerhet och, följaktligen, ångest när de umgås med sin partner.

Sedan kan det även vara så att människor som känner ångest kring sex är rädda att inte uppfylla sin partners förväntningar eller ogillar att visa sig nakna.

Likaså finns det personer som lider av olika former av sexuell dysfunktion, såsom erektil dysfunktion, för tidig utlösning, fördröjd utlösning, vaginism osv. Stress är ytterligare en faktor som man bör beakta för att kunna fastställa en diagnos och föreskriva lämplig behandling.

Dålig kommunikation kan leda till ångest kring sex.
För att kunna lägga upp en effektiv behandling är det viktigt att ta reda på varför personen känner ångest kring sex.

Andra tänkbara orsaker

Kommunikationsproblem eller bristande förtroende i parförhållandet kan också ge upphov till ångest. Därför brukar specialisterna studera hur parrelationen fungerar och hur parterna kommunicerar med varandra.

Dessutom kan man må dåligt vid vissa tidpunkter och ha svårt att hantera sina känslor. Detta kan leda till perioder av ångest.

Ångest kring sex: Det är viktigt att be om hjälp

Om ångest ligger till hinder för sexuell njutning i en relation är detta skäl till att uppsöka professionell hjälp. Både psykologer och sexologer kan erbjuda behandling som grundar sig på ångestens uppkomst. Det viktiga är att bryta de tabun som omger ämnet och att få klarhet i vad som ligger bakom problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alonso Fernández-Guasti. (2003).  Ansiedad y conducta sexual. Ciencia.
 • Arrieta Vergara, K. M., Díaz Cárdenas, S., & González Martínez, F. (2014). Síntomas de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios: prevalencia y factores relacionados. Revista Clínica de Medicina de Familia. https://doi.org/10.4321/s1699-695×2014000100003
 • Muñoz Martínez, J. A. (1996). Ansiedad. Geriatrika. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(05)75195-1
 • Pi Gorguet, I. (2008). Comportamiento sexual humano. In Editorial Oriente.
 • Relación entre satisfacción sexual, ansiedad y prácticas sexuales. (2010). Pensamiento Psicológico. https://doi.org/10.11144/130
 • Sierra, J. C., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. Rev. Mal-Estar Subj. https://doi.org/10.5020/23590777.3.1.10
 • Yazdanpanahi Z, Nikkholgh M, Akbarzadeh M, Pourahmad S. Stress, anxiety, depression, and sexual dysfunction among postmenopausal women in Shiraz, Iran, 2015. J Family Community Med. 2018;25(2):82‐87. doi:10.4103/jfcm.JFCM_117_17

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.