Vad är Vygotskys sociokulturella teori om kognitiv utveckling?

Den sociokulturella teorin om kognitiv utveckling betonar kulturens inflytande och individers aktiva roll i lärande.
Vad är Vygotskys sociokulturella teori om kognitiv utveckling?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 02 juli, 2023

Vad är lärande? Hur lär vi oss? Dessa frågor har motiverat många forskare från olika discipliner, som också gett olika svar. Inom psykologin föreslår behaviorismen förhållandet mellan stimulans och respons, men det finns också teorier baserade på konstruktivismens postulat; bland dem finns den sociokulturella teorin om kognitiv utveckling.

Inom den senare finner vi Lev Vygotsky, en av de mest inflytelserika tänkarna om lärande. Författaren försöker i sin teori analysera de biologiska baserna och hur de modifieras av kontextens villkor, i ljuset av sociala interaktioner.

Vad föreslår den sociokulturella teorin om kognitiv utveckling?

Vygotsky rör sig inom det som kallas den sociokulturella teorin om kognitiv utveckling. I den betonar författaren hur sociala och kulturella faktorer påverkar den kognitiva utvecklingen. Det vill säga det lärande som sker från successiva interaktioner.

För att förstå teorin är det viktigt att börja med några centrala begrepp eller idéer:

  • Vygotsky säger att alla människor föds med grundläggande funktioner, såsom perception, minne och uppmärksamhet. Dessa funktioner fulländas och blir högre mentala funktioner genom interaktion med andra.
  • Utvecklingen av dessa funktioner påverkas alltid av de värderingar, praxis och övertygelser i den kultur som man tillhör.
  • Ställningar syftar på det stöd som vuxenfigurer ger barnet så att han/hon lär sig att göra något själv. Det innebär att på samma gång vara ett stöd och en uppmuntran tills barnet uppnår det självständigt.
  • Vygotskys förslag ligger inom ramen för konstruktivismen, till skillnad från behaviorismen. Vissa teoretiker anser dock att en del av författarens postulat inte bara är konstruktivistiska, utan att det finns nyanser.
  • Lärande är inte en stark stimulans-respons-förening, utan tvärtom handlar det om konstruktion, uppfinningar och kreativitet. Därför spelar människor också en aktiv roll i kunskapsutvecklingen, vilket senare analyser har visat.
  • Hans sociokulturella teori om kognitiv utveckling, genom att inkludera den sociogenetiska komponenten, tillåter honom att övervinna de traditionella uppdelningarna kropp-sinne och natur-kultur. I denna mening hävdas det att det är en integrativ teori, där, förutom hjärnmekanismer eller högre psykologiska funktioner, även analys och påverkan av sammanhang ingår.
  • Författaren lägger också stor vikt vid “verktyg för intellektuell anpassning”, genom vilka man lär sig och vars tillgänglighet är relaterad till tillhörighetskulturen. Språket är ett av de viktigaste och representerar ett kvalitativt språng i högre funktioner. Dessutom är det först socialt och sedan internaliserat.
Lev Vygotsky
Lev Vygotsky

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa det här också: Eriksons stadier av psykosocial utveckling

Vilken är zonen för proximal utveckling och vadbetyder det?

Zonen för proximal utveckling är avståndet mellan den aktuella situationen och barnets utvecklingspotential.

Det vill säga skillnaden mellan vad barnet redan vet hur man gör och vad han eller hon ännu inte vet, men som det kan lära sig av en vägledande figur. Det är här Vygotsky anser att vi kan observera ett barns utvecklingsnivå: i det han eller hon har “väntande”.

Denna zon är känslig för inlärning, som Eun påpekar, och det är viktigt att man griper in här. Även om barnet vid denna tid inte kan lösa på egen hand, så när det får åtföljning av en vuxen kommer barnet att lära sig något nytt eller skaffa sig en ny färdighet som det senare kommer att utöva.

Till exempel indikerar zonen för proximal utveckling att ett barn redan kan siffror, men ännu inte kan lösa summan 2+2. Med vuxens vägledning lär hon sig göra det. I framtiden kommer hon därför att ha lärt sig och kommer att kunna göra det på egen hand, utan ingripande.

Det är värt att notera att Vygotsky anser att inte bara vuxna förekommer som gestalter i lärande. Det är också möjligt att lära av kamrater.

Slutligen är det också att lyfta fram Vygotskys referens till kultur i undervisningen. Det som händer eller är lämpligt i en kultur kanske inte är lämpligt i en annan. Det är alltså också nödvändigt att förstå att i kognitiv utveckling finns det flera olika och giltiga sätt att nå samma resultat.

Hur tillämpar man kognitiv utveckling i verkligheten?

Vygotskys sociokulturella teori om kognitiv utveckling är mycket ett användbart verktyg när det gäller barns uppfostran och lärandeprocesser. Den visar på att vi lär oss hur vi ska vara och bete oss när vi är i sällskap med andra. Det vill säga, inte individuellt eller ensam, utan i ett större sammanhang.

Vuxna figurers roll bör vara ackompanjemang, vägledning och orientering, men inte av påtvingande. Barn måste kunna välja, de måste få delta, få vara huvudpersoner i sitt eget lärande och inte bara mottagare.

En av Vygotskys centrala idéer är att lärande är kollaborativt.

Det är också viktigt att åtfölja lärandet med verktyg eller metoder som är relaterade till varje person, för att underlätta processen och göra den till en positiv upplevelse. Till exempel, medan vissa barn har lättare att lära sig genom att använda bilder, kanske andra föredrar att representera situationer eller visualisera på ett mer interaktivt sätt.

Det är också viktigt att tänka på att barnets kunskap, såväl som hans eller hennes utvecklingsstadium, också är avgörande. Vuxna bör hjälpa till att göra denna zon av proximal utveckling till en utmaning, inte något omöjligt. Det ska inte vara så krävande att det orsakar frustration eller inkompetens, och inte heller så lite krävande att det gör att barnet tappar motivationen.

I skolmiljön bör lärare tänka på innehåll som är betydelsefullt för deras elever. Därför är det inte bara viktigt att känna till vilken kultur och det samhälle man tillhör, utan också ungdomars mikrokulturer. Således tillåter Vygotsky oss att omvärdera mångfalden, att fly från normen och linjäriteten.

Educación con niños
Barn kan vara goda mottagare av denna utbildningsmodell.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också läsa: Kintsugi: Filosofin om att laga själens sår

Vygotskys teori främjar samarbetsutveckling

Den sociokulturella teorin om kognitiv utveckling ger oss användbara verktyg för att följa undervisnings- och lärprocesserna, eftersom vi är en del av dem. Utbildning är en samverkansverksamhet, inom ramen för samhälle och kultur.

Av detta kan vi se ett grundläggande bidrag: lärande är inte bara individuell utveckling. För det innebär också att denna kultur och detta samhälle utvecklas. Vad Vygotsky säger till oss är att vissas tillväxt också är andras tillväxt, om man lämnar en den egoistiska synen på lärandet åt sidan.

Detta ger tillbaka den aktiva rollen till dem som kan och som håller på att lära sig. De första stegen kommer att vara vägledda och orienterade, men det ett barn gör idag med hjälp, kommer han/hon i morgon att kunna göra självständigt. Med andra ord handlar det om att underlätta miljöer av byggande, dialog och utbyte där kunskap flödar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.