De positiva och negativa egenskaperna hos sertralin

Generellt sett är typerna och förekomsten av biverkningar orsakade av sertralin i alla dess användningsområden likadana, oavsett patientens ålder.
De positiva och negativa egenskaperna hos sertralin

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Sertralin är ett läkemedel som tillhör gruppen antidepressiva och man använder det främst för att behandla depression. Det faller under läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Vi ska titta närmare på egenskaperna hos sertralin i den här artikeln.

Förutom dess antidepressiva effekter är detta läkemedel också effektivt vid behandling av olika medicinska tillstånd såsom bland annat ångest, tvångssyndrom och även fobier.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer var ursprungligen ansvarigt för kommersialiseringen av detta ämne. De lanserade det 1991.

Egenskaper hos sertralin – fördelar jämfört med andra antidepressiva medel

tabletter med egenskaperna hos sertralin

Skillnaderna mellan sertralin och andra nyare antidepressiva medel är stora. En av de största fördelarna med läkemedlet är att det ger färre biverkningar.

Bevis från olika studier tyder på att detta läkemedel kan fungera bättre än fluoxetin mot vissa typer av depression.

Dessutom visar studier att när läkemedlet används för episoder av panik och fobier, minskar det förekomsten av dessa och förbättrar personens livskvalitet.

Vad är depression?

Eftersom depression är den viktigaste indikatorn för detta läkemedel ska vi fokusera på att förklara vad det är. Till att börja med är depression en emotionell störning som innebär en konstant känsla av sorg och en betydande förlust av intresse för andra aktiviteter.

Depression påverkar därför våra:

 • Känslor
 • Tankar
 • Beteenden

När det gäller sjukdomens ursprung är den främsta orsaken en förändring av neurotransmittorer i centrala nervsystemet. Det här gäller, förutom i vissa fall, då depression har att göra med andra sjukdomar, som exempelvis Parkinsons sjukdom.

Den signalsubstans, eller neurotransmittor, som är mest involverad i utvecklingen av depression är serotonin.

Vissa forskare anser att serotonin är den kemiska substans som ansvarar för att hålla vårt humör i balans. Således leder ett serotoninunderskott till depressiva tillstånd.

Det finns emellertid också andra neurotransmittorer, som noradrenalin och dopamin, och när det sker en modifiering i dessa nivåer, kan detta också öka risken för uppkomsten av depressiva sjukdomar.

Men det är oftast resultatet av interaktioner mellan olika:

Vilka är egenskaperna hos sertralin på kroppen?

koppling mellan nerver

Som vi nämner ovan är sertralin en serotoninåterupptagshämmare. Dessutom är det mycket selektivt och har minimala effekter på återupptag av norepinefrin, till skillnad från många tricykliska antidepressiva medel.

Med andra ord utsöndrar en nervcell serotonin, och även andra neurotransmittorer, för att binda till membranreceptorerna hos en annan angränsande nervcell och utlösa en effekt.

Sedan släpps den från denna receptor varpå vissa molekyler återgår till nervcellen som tidigare utsöndrade den genom en återupptagningsprocess. Och det är i denna process som sertralin utövar sin effekt genom att hämma denna återupptagning. Nervcellen kan således inte återvinna serotoninet och det ökar dess koncentration i det presynaptiska utrymmet mellan en nervcell och nästa.

Med mer serotonin kan det återigen binda till neuronmembranreceptorerna och där utlösa en större effekt.

Som vi har sett har det dessutom en låg affinitet för andra typer av biogena aminreceptorer, som noradrenalin. Detta faktum kan vara en del av förklaringen till att det har färre biverkningar än andra serotoninåterupptagshämmare.

De negativa egenskaperna hos sertralin

nedstämd kvinna samt nerv

Generellt sett är typerna och förekomsten av biverkningar orsakade av sertralin i alla dess användningsområden likadana, oavsett patientens ålder.

De vanligaste biverkningarna är koncentrerade till mag- och tarmkanalen, bland annat någon av följande:

 • Illamående och kräkningar
 • Diarre
 • Anorexi
 • Dyspepsi
 • Övriga

Slutsats

Man använder ofta sertralin för behandling av depression. Man kan emellertid också använda det för behandling av andra störningar såsom panikattacker eller tvångssyndrom.

Följ alltid din läkares anvisningar och ställ dem eller en farmaceut alla frågor du kan ha om en viss sjukdom eller ordinerad behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fegert, J. M. (2004). Depression treatment with SSRI in child and adolescent psychiatry. A debacle of research or information? NERVENHEILKUNDE.
 • Farmoz. (2011). RCM Sertralina. Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Rodríguez-Ramos, P., & Mardomingo Sanz, M. J. (1998). Respuesta a la sertralina en adolescentes con trastorno obsesivo-compulsivo. Actas Espanolas de Psiquiatria.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.