Varför läkare förskriver rasagilin: Parkinsons sjukdom

Läkare föreskriver rasagilin för behandling av Parkinsons sjukdom. I den här artikeln kan du lära dig om hur det administreras och dess kontraindikationer.
Varför läkare förskriver rasagilin: Parkinsons sjukdom
Fabiola Marín Aguilar

Skriven och verifierad av farmaceut Fabiola Marín Aguilar.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Läkare förskriver rasagilin för behandling av Parkinsons sjukdom. Vanligtvis kan den användas som tilläggsterapi med levodopa, en föregångare till dopamin som tidigare var förstavalsbehandling för Parkinsons sjukdom. Men läkare skriver också ut rasagilin utan levodopa.

Parkinsons sjukdom är en typ av rörelsestörning som uppstår när neuronerna inte producerar tillräckligt med en kemikalie som är oerhört viktig för hjärnan. Denna kemikalie är dopamin. Nedan förklarar vi hur rasagilin kan hjälpa till.

Hur fungerar rasagilin?

Detta läkemedel är en selektiv hämmare av MAO-B. Inhiberingen av MAO-B skyddar dopamin från nedbrytning utanför neuronerna. Därför ökar detta läkemedel koncentrationen av dopamin inuti hjärnan. Ursprungligen förskrev läkare det tillsammans med levodopa. Numera skriver man ut båda läkemedlen i kombination för patienter som har motoriska fluktuationer mot slutet av dosen.

En doktor föreskriver medicin till en patient.
Detta läkemedel är en selektiv hämmare av MAO-B. Därför skyddar den dopamin från nedbrytning.

Hur läkare förskriver rasagilin: dosering och administrering

Detta läkemedel administreras vanligtvis oralt, antingen enskilt eller i kombination med levodopa, med en dos av 1 mg per 24 timmar. Patienten kan ta läkemedlet tillsammans eller mellan måltider. Läkare behöver inte heller modifiera dosen hos äldre patienter.

Experter rekommenderar inte rasagilin för minderåriga. Det beror på att det inte finns tillräckligt med information om säkerhet och effekt hos barn och ungdomar.

Du kanske också vill läsa: Auriculoterapi för att bekämpa Parkinsons

Kontraindikationer av rasagilin

Läkare ska inte förskriva rasagilin under följande villkor:

 • Om det finns en överkänslighet för den aktiva substansen eller något hjälpämne.
 • Om patienten redan behandlas med monoaminoxidas (MAO). Detta inkluderar om patienten tar läkemedel och naturliga produkter som inte är receptbelagda, t.ex. johannesört. Patienter måste ta en paus på 14 dagar från det att de avslutar sin dos av rasagilin för att påbörja behandlingen med MAO-hämmare eller petidin.
 • Slutligen, om patienten har akut-på-kronisk leversvikt. Patienter med lätt leversvikt måste också vidta särskilda försiktighetsåtgärder när de börjar behandling med rasagilin. Men om leversvikt utvecklas från milt till akut tillstånd måste man avbryta behandlingen.

Interaktion med andra mediciner och andra former av interaktion

Som vi nämnde ovan så finns det kontraindikationer med att använda rasagilin och andra MAO-hämmare eller antidepressiva medel. Dessa inkluderar:

Dessutom rekommenderar experter inte att man tar det tillsammans med sympatomimetiska läkemedel, till exempel de som finns i nasala och orala avsvällande medel, eller med förkylningsmediciner som innehåller efedrin eller pseudoefedrin. (Observera att efedrin är förbjudet som läkemedel i Sverige).

Kvinna med piller på sängbordet.
Rasagilin är kontraindicerat med andra MAO-hämmare eller antidepressiva medel.

I detta avseende spelar enzym cytokrom P450 (CYP450) en roll i metabolismen av de flesta läkemedel. Faktum är att in vitro-metabolismstudier indikerar att isozymet i cytokrom P450 1A2 (CYP1A2) är det huvudsakliga enzymet som ansvarar för metabolismen av rasagilin. Därför kan samtidig administrering av rasagilin och ciprofloxacin, en CYP1A2-hämmare, påverka plasmakoncentrationen av rasagilin. Därför bör patienter ta läkemedlet med försiktighet.

Dessutom finns det en risk att plasmanivåerna av rasagilin kan sänkas hos patienter som röker på grund av induktionen av det metaboliserande enzymet CYP1A2.

Den här artikeln kan också intressera dig: 5 saker att komma ihåg om antidepressiva medel

Möjliga biverkningar

Här är en samlad lista på de vanligaste biverkningarna av detta läkemedel:

 • Influensa eller infektioner orsakade av influensavirus
 • Hudkarcinom
 • Leukopeni
 • Allergi, rinit eller konjunktivit
 • Minskad aptit
 • Depression och hallucinationer
 • Huvudvärk
 • Vertigo
 • Angina pectoris
 • Dermatit
 • Uppblåsthet
 • Trängande urineringsbehov
 • Feber eller sjukdom
 • Muskuloskeletal smärta, smärta i livmoderhalsen och artrit

Kan läkare förskriva rasagilin till gravida kvinnor?

För närvarande finns det ingen klinisk data på exponering för rasagilin under graviditet. Studier som gjorts på djur indikerar dock varken direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet. Detta inkluderar också embryo-fosterutveckling, födelse och postnatal utveckling.

Gravida kvinnor bör ändå vara försiktiga när de tar läkemedlet. Rasagalin kan nämligen störa amningen. Enligt experimentell data hämmar det produktionen av prolaktin. Det är emellertid okänt om rasagilin utsöndras i bröstmjölk. Därför bör läkare ta försiktighetsåtgärder när de förskriver detta läkemedel till ammande kvinnor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Agencia Española del Medicamento (2019). Centro de información del medicamento. Ficha técnica. Rasagilina. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/80346/FT_80346.html
 • Jiang DQ, Wang HK, Wang Y, et al (2019). Rasagiline combined with levodopa therapy versus levodopa monotherapy for patients with Parkinson’s disease: a systematic review. Neurol Sci. doi: 10.1007/s10072-019-04050-8. [Epub ahead of print]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3144657

 • Rang HP, Dale MM (2012). Farmacología 7ª edición. Enfermedades neurodegenerativas, 39: 488

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.