Vad vet du om läkemedlet Xarelto?

Xarelto är ett läkemedel som kan orsaka allvarliga biverkningar om det missbrukas, så du bör alltid följa en specialists instruktioner.
Vad vet du om läkemedlet Xarelto?

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2022

Läkemedlet Xarelto består av en aktiv substans som kallas rivaroxaban. Det är ett antikoagulantmedel som man använder för att behandla eller förebygga blodproppar i ben, lungor och hjärna.

Dessa typer av blodproppar kan uppstå på grund av olika omständigheter. Efter en knä- eller höftoperation och under eller efter att en person har varit inlagd på sjukhus en tid, och t.ex. inte kan röra sig normalt.

Många mediciner kan öka risken för blödningar när man tar dem tillsammans med Xarelto. Därför behöver din läkare känna till din sjukdomshistoria och de behandlingar du genomgår eller nyligen har genomgått.

Indikationer för läkemedlet Xarelto

En sprucken ven

Indikationer för Xarelto inkluderar:

 • Läkemedlet är avsett att minska risken för att en blodpropp bildas igen efter att patienten har behandlats med antikoagulantia i minst sex månader. Xarelto ordineras också för att minska risken för cerebrovaskulära händelser hos personer med hjärtsjukdom.
 • Patienter bör ta läkemedlet i kombination med aspirin för att minska risken för cerebrovaskulära händelser.
 • Förebyggande av stroke.

Rivaroxaban har dock några anmärkningsvärda biverkningar. För det första kan det orsaka blödningar. Speciellt om du har någon av dessa sjukdomar:

 • En ärftlig blödningsrubbning.
 • En hjärnblödning.
 • Ett okontrollerat högt blodtryck.
 • Blödning eller magsår.

Viktig information om läkemedlet Xarelto

Avbryt inte behandlingen med detta läkemedel utan att först diskutera det med din läkare. Detta eftersom det avsevärt kan öka risken för plötsliga blodproppar eller stroke avsevärt.

Tala även med din läkare om du märker tecken på blödning när du tar Xarelto, som något av följande:

Många läkemedel som interagerar med Xarelto ökar din risk för blödning. Av denna anledning bör din läkare vara medveten om eventuella behandlingar som du antingen genomgår eller nyligen har genomgått.

Vidare ska du inte påbörja behandling med Xarelto om du är allergisk mot dess aktiva substans eller om du har aktiv eller okontrollerad blödning när du påbörjar behandling med det.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Höga nivåer av monocyter i blodet: Symptom och behandlingar

Hur ska jag ta rivaroxaban?

Illustration av en person med huvudvärk

Den maximala rekommenderade dosen är 20 mg per dag dag. Rivaroxaban (Xarelto) absorberas snabbt och når sin högsta nivå två till fyra timmar efter intag. Det är också bra att veta att om du tar det med en måltid, kommer effekten av detta läkemedel att öka. Absorptionen av det ökar med upp till 39% jämfört med det som man kan se när en patient tar läkemedlet på fastande mage.

Justeringar av dosen eller att man trappar upp dosen gradvist kan dock vara nödvändiga, men den rekommenderade dosen är en tablett på 20 mg om dagen. Som nämnt ovan bör du alltså inte avbryta behandlingen plötsligt eftersom det kan öka risken för blodproppar eller stroke.

Om du behöver genomgå en operation medan du tar detta läkemedel är det viktigt att du berättar för din kirurg att du tar det. Detta för att de ska kunna vidta lämpliga åtgärder.

Vilka är biverkningarna av rivaroxaban?

De biverkningar som rapporterats i studier på rivaroxaban inkluderar:

 • Frekventa biverkningar: Blödning, anemi, yrsel, huvudvärk, takykardi, lågt blodtryck, smärta i ben och armar, feber, trötthet och dåsighet.
 • Mindre vanliga biverkningar: Lågt antal trombocyter, allergiska reaktioner, muntorrhet, njursvikt, allmän sjukdomskänsla, förändringar i olika analytiska parametrar.
 • Sällsynta biverkningar: Gulsot.

Sök läkarvård om du upplever symptom på en allergisk reaktion som andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Rådgör även med din läkare om du upplever symptom på en propp i ryggmärgen. Till exempel är ryggsmärtor, muskelsvaghet i underkroppen eller förlust av urinblåsan några av de vanligaste symptomen på detta.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: P-piller som bara innehåller progestin: Fördelar och biverkningar

Slutsatser om läkemedlet Xarelto

Sammanfattningsvis är Xarelto ett oralt antikoagulantmedel som man ordinerar för att förebygga stroke och blodproppar. Man använder det speciellt för patienter med vissa typer av förmaksflimmer som också har en eller flera riskfaktorer.

Detta läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar om man tar det på fel sätt, så du bör alltid följa din läkares eller specialists instruktioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • HAS. (2012). Xarelto. Has.

 • Perzborn, E., Roehrig, S., Straub, A., Kubitza, D., & Misselwitz, F. (2011). The discovery and development of rivaroxaban, an oral, direct factor Xa inhibitor. Nature Reviews Drug Discovery. https://doi.org/10.1038/nrd3185

 • Kirchhof, P., Radaideh, G., Kim, Y. H., Lanas, F., Haas, S., Amarenco, P., … Camm, A. J. (2018). Global Prospective Safety Analysis of Rivaroxaban. Journal of the American College of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.058


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.