Vad är läkemedlet Duloxetin och när använder man det?

Vad är läkemedlet Duloxetin och när använder man det?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 21 januari, 2023

Duloxetin är ett läkemedel som fått sitt namn av sin aktiva ingrediens. Läkemedlet Duloxetin verkar genom att hämma återupptaget av serotonin och noradrenalin.

Duloxetin används för behandling av sjukdomar som svår depression, urininkontinens och neuropatisk smärta. Dess överlägset huvudsakliga tillämpning är dock inom psykiatrin.

Vad används Duloxetin  för?

Duloxetin används för vuxna för att behandla följande tillstånd:

  • Depression
  • Generaliserad ångest
  • Neuropatisk smärta
  • Akut urininkontinens

Neuropatisk smärta är ett tillstånd som uppträder plötsligt vid skador på nerverna som transporterar information från kroppens periferi till hjärnan. Perifer neuropati är en skada som påverkar nervceller utanför ryggmärgen.

Läkare kan också ordinera Duloxetin för att behandla smärta som uppstår vid nervskador hos diabetespatienter. Smärtan hos denna patientgrupp kallas diabetisk neuropati.

En annan tillämpning för detta läkemedel är behandling av personer med depression eller ångest. Effekten av Duloxetin upplevs efter 2 veckor. I vissa fall kan det dock ta upp till 4 veckor innan man märker förbättringar.

Diabetisk neuropati.

Vilka försiktighetsåtgärder bör du vidta innan du tar Duloxetin?

Duloxetin är kontraindicerat om  du är allergisk mot dess aktiva ingrediens eller mot någon av ingredienserna. Du bör heller inte ta Duloxetin i följande situationer:

  • Om du har en allvarlig njur- eller leverinsufficiens
  • Om du har tagit ett annat läkemedel med liknande verkan under de senaste två veckorna, eller om du behandlas med ciprofloxacin, ett antibiotikum som ofta används för alla typer av infektioner
  • Kombinerat med johannesört, vilket ofta används som ett naturligt antidepressivt adjuvans
  • Vid bipolära sjukdomar

När du börjar ta Duloxetin kan du uppleva en viss förvärring av depression eller ångest. Det är viktigt att din förskrivande läkare varnar för denna initiala minskning av effekterna så att du inte behöver vara orolig.

Hur du tar läkemedlet Duloxetin

Duloxetin är ett läkemedel som du tar oralt. Mat stör inte dess verkan, så du kan ta det antingen i samband med måltider eller separat från dem. Helst bär du undvika alkohol när du tar detta läkemedel.

Läkaren är den bedömer dosen av Duloxetin enligt det sjukdomstillstånd som behöver behandling. I allmänhet är det följande:

  • Depression och diabetisk neuropatisk smärta: Den rekommenderade dosen är 60 milligram per dag.
  • Generaliserad ångest: En startdos på 30 milligram per dag rekommenderas, som ökas till 60 milligram per dag efter en viss tid.

Om dosen av Duloxetin av någon anledning är för hög, kan patienten att uppleva symtom som dåsighet, serotonergt syndrom, kramper och ökad hjärtfrekvens.

Det är inte tillrådligt att plötsligt avbryta behandlingen med Duloxetin, eftersom vissa symtom kopplade till ett slags abstinens kan uppträda. Tecken på snabbt avbrott inkluderar yrsel, sömnstörningar, illamående och kräkningar.

Antidepressiva läkemedel bör inte avbrytas abrupt, eftersom abstinenssymtom kan uppstå.

Möjliga biverkningar av läkemedlet Duloxetin

De flesta som tar Duloxetin upplever vissa biverkningar. Dessa biverkningar är vanligtvis milda till måttliga och avtar efter några veckor.

Några av biverkningarna är bland annat huvudvärk, dåsighet, illamående och muntorrhet. Det finns även ett antal biverkningar som är vanligare:

  • Aptitlöshet
  • Sömnsvårigheter, oro och mardrömmar
  • Förändringar i synen
  • Ökning av blodtrycket
  • Muskelsmärtor och spasmer

När behandling med Duloxetin påbörjas, och tills kroppen kan tillgodogöra sig de lämpligaste terapeutiska doserna, kan andra mindre frekventa symtom uppträda, bland annat tankar på självmord, svindel och öronvärk, halsspasmer och näsblödning.

Hos kvinnor som fortfarande är fertila kan onormal vaginal blödning förekomma. Detta är inte allvarligt, men vårdpersonal bör varna patienterna i förväg så att de inte blir oroliga och abrupt avbryter kuren.

Duloxetin vid depression

Duloxetin har flera tillämpningar, men dess huvudsakliga användning är dock vid depressiva sjukdomar. Eftersom det är ett läkemedel med psykiatrisk effekt måste det alltid ordineras av en läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ballard, R. R. (2015). Duloxetine (Cymbalta). In Helping Parents and Teachers Understand Medications for Behavioral and Emotional Problems. https://doi.org/10.1176/appi.books.9781615370283.md24

  • Duloxetine (Cymbalta) for diabetic neuropathic pain. (2005). Medical Letter on Drugs and Therapeutics.

  • Cobb, C., & Crichlow, R. (2005). Duloxetine (Cymbalta) for treatment of major depressive disorder. American Family Physician.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.