Olika typer av antidepressiva läkemedel

Det finns flera olika typer av antidepressiva medel som man kan använda för att behandla depressioner. Läs mer om dem här.
Olika typer av antidepressiva läkemedel

Senaste uppdateringen: 07 april, 2022

Depression är en svår fråga att ta sig an. Det finns flera typer av antidepressiva läkemedel som man kan använda för att behandla tillståndet. Detta måste dock alltid ske under vägledning av en läkare. Vi ska här berätta lite mer om några av de olika typer av antidepressiva medel som finns.

Det finns många typer av antidepressiva läkemedel, som en grupp läkemedel som man ordinerar för att behandla depression. Depression är en av de vanligaste och mest välkända humörstörningarna. Ångest, som sedan följs av depression, är den vanligaste formen överlag.

Depression är en sjukdom som påverkar flera områden inklusive kognitiva, emotionella och sociala sfärer. Av denna anledning är behandlingen av denna typ av sjukdomar multidisciplinär och omfattar specialinriktningar som psykologi och psykiatri.

Vad är en depression?

Ur en klinisk synvinkel lider man av depression när man upplever en rad symptom som innebär närvaron av ett övergripande nedstämt humör. I vissa fall kan det dock även ta sig uttryck som irritation, åtföljande bristande motivation, sömnstörningar eller upp- eller nedgång i kroppsvikt.

Deprimerade människor i allmänhet befinner sig i ett tillstånd av passivitet. De upplever en känsla av att inte ha kontroll över sina liv och har ofta en känsla av olidlig hopplöshet. Dessutom har denna typ av patienter en hög nivå av negativitet och låg mental och fysisk aktivering.

Olika specialister har olika angreppspunkter för hur de behandlar depression. Man använder vanligen olika psykologiska terapier i kombination med farmakologiska behandlingar.

En deprimerad kvinna.
Depression är en humörstörning.

Typer av antidepressiva läkemedel

Neurotransmittorer är kemikalier i hjärnan som är relaterade till depression. Speciellt serotonin, noradrenalin och dopamin. Av denna anledning utövar många typer av antidepressiva läkemedel sin effekt genom att verka på dessa substanser på olika sätt.

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

Denna grupp av läkemedel verkar genom att hämma monoaminoxidas och används i allmänhet endast när andra läkemedel inte fungerar, eftersom denna grupp av antidepressiva läkemedel har biverkningar som kan vara allvarliga.

Att ta denna typ av antidepressiva läkemedel kräver dessutom att du som patient följer en strikt kost, eftersom interaktionen mellan dessa och vissa livsmedel kan vara farlig.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Lyckokvartetten av neurotransmittorer som påverkar humöret

Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel

Dessa läkemedel är, efter MAO-hämmare, de äldsta på marknaden. Länge var de de vanligaste antidepressiva medlen. Deras verkningsmekanism är baserad på att förhindra återupptaget av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin.

De har nackdelen att deras verkningsmekanism inte är specifik för serotonin och noradrenalin, utan påverkar andra hormoner som acetylkolin, histamin och dopamin. På grund av denna ospecifika verkan kan de ge viktiga biverkningar, och kan även skapa ett beroende.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är den vanligaste typen av antidepressiva i dag. De är den bästa behandlingen i fall av depression, eftersom deras biverkningar är mildare jämfört med de som andra typer av antidepressiva medel kan orsaka.

Depression är nära besläktad med ångest, och på grund av verkningsmekanismen för SSRI-läkemedel kan man använda dessa läkemedel för att behandla båda humörstörningarna.

Denna typ av antidepressivt medel verkar genom att specifikt hämma reabsorptionen av serotonin och påverkar inte andra signalsubstanser. De kan dock ge vissa biverkningar som vanligtvis är milda, som illamående, kräkningar eller mild sedering. Detta är en av de säkraste grupperna av läkemedel.

I denna farmakologiska grupp finns bland annat följande aktiva ingredienser:

  • Fluoxetin
  • Paroxetin
  • Sertralin
  • Citalopram
  • Escitalopram
en deprimerad person med en vän
Antidepressiva läkemedel ingriper i neurotransmittorns metabolism

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

Den här typen av antidepressiva medel verkar på serotonin och noradrenalin. Den största skillnaden med tricykliska antidepressiva är att de är specifika och endast verkar på dessa två neurotransmittorer. De mest kända aktiva ingredienserna i denna farmakologiska grupp är venlafaxin och duloxetin.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Tillståndet kataplexi: Egenskaper och hur man kan hantera det

Andra antidepressiva läkemedel: Bupropion

Bupropion är ett läkemedel som verkar genom att selektivt hämma återupptaget av dopamin och noradrenalin. Det har varit effektivt vid behandling av depression. Intressant är att man för närvarande även studerar dess effektivitet när det kommer till att hjälpa personer att sluta röka.

Betydelsen av antidepressiva läkemedel

Sammanfattningsvis förbättrar de flesta antidepressiva medel depression genom att verka på någon av signalsubstanserna i hjärnan. Men eftersom depression är en komplicerad sjukdom krävs olika typer av terapier för att behandlingen ska vara framgångsrik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Heerlein, A. (2002). Tratamientos farmacológicos antidepresivos. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria. https://doi.org/10.4067/s0717-92272002000500003

  • Andrés, Á., Apraez, M., Fernando, M., Calvache, L., Alejandro, A., & Alvarez, Á. (2015). Intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Urgentia. Int. Med. Emergencias.

  • Cortajarena García, M. C., Ron Martin, S., Miranda Vicario, E., Ruiz de Vergara Eguino, A., Azpiazu Gomez, P. J., & Lopez Aldana, J. (2016). Antidepresivos en la tercera edad. Semergen. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2015.07.015


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.