Unschooling som undervisningsmetod: Fördelar och nackdelar för barn

Unschooling förespråkar idén att barn kan styra sitt eget lärande, i sin egen takt, utan de stela strukturerna i formell utbildning.
Unschooling som undervisningsmetod: Fördelar och nackdelar för barn

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Unschooling är en undervisningsmetod som ersätter formell undervisning av barn med ett friare och mer individualiserat lärande. Det vill säga, det tillåter eleven att lära sig enligt sin egen vilja och intresse, istället för att påtvinga eller inpränta påtvingade utbildningsprogram, som sker i skolor.

I denna mening uppmuntras inlärningsprocessen genom bland annat vardagliga aktiviteter som lek, hushållssysslor, personliga kuriosa, resor, böcker av intresse för barnet, privatlektioner. På grund av detta har unschooling blivit en undervisningsmetod som praktiseras av många familjer runt om i världen. Men är det verkligen fördelaktigt för barn? Här är en detaljerad förklaring.

Vad är unschooling?

Unschooling förespråkar idén att barn kan styra sitt eget lärande, i sin egen takt, utan de stela strukturerna i formell utbildning. Utövare betonar aktiviteter som barnen initierar och menar att ju mer individuellt lärandet är, desto större är dess relevans, assimilering och användbarhet.

I stället för att följa en läroplan får eleverna därför en stödjande miljö som främjar deras naturliga nyfikenhet för världen. Denna utbildningsmetod är dock inget nytt förslag. Den uppstod på 1970-talet i kölvattnet av dåtidens miljö- och studentrörelser.

Filosofen och utbildaren Ivan Illich populariserade termen i sin bok “The Unschooling Society” (1970). Där beskriver författaren en pedagogisk modell där barnet väljer vad det ska lära sig, samtidigt som den vuxne vägleder och stöttar honom eller henne.

Illich ansåg också att traditionell utbildning (där pojkar och flickor måste följa en enda läroplan och samma schema) undergräver nyfikenhet och kreativitet, och hindrar utvecklingen av så kallade mjuka färdigheter.

Den amerikanske pedagogen John Holt publicerade 1977 sin tidskrift Growing Without Schooling (GWS), där han förklarar hur barn kan lära sig effektivt utanför skolmiljön, genom hemundervisning och utanför skolan.

Kort sagt, enligt dessa författare lär sig eleverna genom sina livserfarenheter, inklusive sina personliga intressen och privata lekar, sitt deltagande i idrottslag och genom att ta på sig ansvar hemma.

Vad är unschooling?
Unschooling föreslår individualiserade undervisningsmetoder, enligt barnets preferenser.

Hur praktiseras unschooling som undervisningsmetod?

Unschooling är en undervisningsmetod som främjar individualiserat lärande genom att barnen får fatta sina egna beslut om vad och hur de ska lära sig. Det är förälderns roll att ge eleven en miljö som främjar hennes eller hans naturliga nyfikenhet.

Det handlar om att tillhandahålla aktiviteter och verktyg som underlättar barnen att lära sig nya saker. Till exempel följande:

  • Tillhandahålla böcker av intresse för dem
  • Engagera sig i berikande samtal och dialoger om ämnen som intresserar barnet. I det här fallet kan barnet prata med föräldrar, vänner eller mentorer.
  • Att besöka platser som stimulerar deras nyfikenhet eller förser dem med kunskap som intresserar dem, till exempel museer eller formella jobb.
  • Interaktion med naturen och världen omkring dem.

Inom denna undervisningmetod finns det inga test eller betyg för att mäta barnets kompetens. Det finns heller inga deadlines eller mål satta av läraren. Istället bestämmer eleven vad han eller hon vill lära sig och arbetar med det i sin egen takt.

Fördelar med unschooling som undervisningsmetod

Som förklaras i en artikel publicerad i National Home Education Research Institute, främjar unschooling en individualiserad inlärningsprocess hos barn. Detta gör det lättare att lyfta fram flera fördelar hos barnen. Låt oss titta närmare på detta.

Prioriterar barns behov och respekterar deras individuella inlärningsrytm

Hur ett barn lär sig bestäms till stor del av hennes eller hans personlighetstyp och inlärningsstil. I ett traditionellt klassrum beaktas inte alltid dessa aspekter när det är en lärare som undervisar.

Till exempel kan en elev med en visuell inlärningsstil vara i underläge om läraren använder en auditiv undervisningsstil. I denna mening är unschooling ett bra alternativ som undervisningsmetod för att anpassa undervisningen till barnets behov och preferenser, vilket kommer att göra deras lärande mer meningsfullt.

Undvik stress

Det är bevisat att barn kan uppleva stress och oro inför skolbedömningar och krav. Faktum är att stress i skolan i allvarliga fall kan leda till depression, sömnstörningar och missbruk.

Relaterat till detta minskar unschooling förekomsten av dessa negativa effekter genom att eliminera skolbetyg och prov.

Uppmuntrar nyfikenhet och lust att lära

En studie av familjer som utövar unschooling fann att många föräldrar beskrev sina barn som mer passionerade och villiga att lära sig.

Dessutom utvecklar dessa barn ofta större färdigheter för utforskning allteftersom de lär sig att hitta resurser och utforska sina intressen djupare.

Främjar självmedvetenhet och självförtroende

Barn som får denna typ av undervisning försöker inte behaga vuxna med höga betyg eller “bra beteende”. Istället tenderar de att driva sina egna preferenser och intressen. Detta hjälper dem att inte behöva vänta till vuxen ålder för att inse vem de är eller vad de gillar med sig själva.

Större tillgång till den verkliga världen

Med unschooling får barn mer direkt tillgång till dynamiken i samhället och livet i allmänhet genom att aktivt interagera med omvärlden.

Främjar en säkrare inlärningsmiljö

Denna metod gör att familjer kan skapa den miljö som bäst passar barnets behov. Dessutom är det mindre sannolikt att barnet blir inblandat i våldsamhet, som mobbning.

Familjens närhet

I den ovan citerade studien fann man också att flexibel schemaläggning främjar en mer familjecentrerad livsstil. På samma sätt stärker stödjande aktiviteter familjebanden.

Nackdelar med unschooling som undervisningsmetod

Det är dock viktigt att notera att denna undervisningsmetod inte är utan sina nackdelar. Vi nämner några av dessa nedan.

Brist på struktur

Eftersom det är en individualiserad undervisningsmetod, finns det inga förutbestämda formler eller recept som garanterar framgången med unschooling i alla fall. Därför måste föräldrar eller mentorer kunna identifiera barnets genuina preferenser och behov.

Med detta kommer de att kunna ge instruktioner i enlighet med detta. Denna förmåga kan dock vara en utmaning för många familjer, vilket hindrar verkligt meningsfullt lärande.

Subjektiv utbildning

Eftersom föräldrar ofta är ansvariga för barnens utbildning kan innehållet som lärs ut vara partiskt. Därför är det viktigt att de är objektiva för att utbildningen ska vara kvalitativ.

Brist på socialisering

En annan svaghet med unschooling är bristen på interaktion med kamrater, vilket är avgörande för att barnet bland annat ska lära sig social dynamik. Denna aspekt går dock att undvika genom att ge barnet möjligheter att umgås med andra barn och vuxna.

Kräver tid och organisation

Föräldrar som bestämmer sig för att ge denna typ av undervisning till sina barn har inte den fritid de får som när barnen går till en skola. Tvärtom måste de tillbringa många timmar med sina barn, stödja dem i deras lärande och förse dem med läromedel.

Det kräver med andra ord mycket engagemang, vilja och ordentlig tidsplanering; aspekter som många föräldrar inte kan tillhandahålla.

En familj som gör unschooling.
Framgången med unschooling beror till stor del på föräldrarnas eller vårdnadshavarnas engagemang.

Samhällskritik

Denna undervisningsmetod har inte undgått kontroverser. Många ogillar den. Det är vanligt att andra föräldrar, vars barn går i skolan, tror att barn som blir undervisade genom unschooling “slösar bort” sin tid på att leka och inte lär sig någonting.

Unschooling: en undervisningsmetod som inte är för alla barn

Unschooling är en effektiv undervisningsmetod, så länge den görs ordentligt och svarar mot barnets verkliga behov. Samtidigt bör man ta hänsyn till att inte alla undervisningsstrategier är ger samma resultat för alla.

Därför är det viktigt att ha all nödvändig information och råd när du implementerar dem. Detta inkluderar kunskap om de juridiska kraven i din stat eller ditt land för att genomföra unschooling, om det är lagligt där.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Thomas J. (2017). Parent perspectives: Curriculum and homeschooling approaches.
    nheri.org/home-school-researcher-parent-perspectives-curriculum-and-homeschooling-approaches/
  • Gray P y Riley G. Journal of Unschooling and Alternative Learning [Internet]. 2013 [consultado el 19 de julio de 2022]; 7(14): 1-27. Disponible en: https://jual.nipissingu.ca/2013/01/12/year-2013-volume-7-issue-14/
  • Wood S, Hart S, Little C, Phillips B. Test anxiety and a high-stakes standardized reading comprehension test: A behavioral genetics perspective. Merrill Palmer Q (Wayne State Univ Press) [Internet]. 2016 [consultado el 19 de julio de 2022]; 62(3):233-251. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487000/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.