Social globalisering har lett till både fördelar och nackdelar

Vi befinner oss i den sociala globaliseringens era. Vi berättar vad detta innebär och fördelarna och nackdelarna med att leva i denna tid.
Social globalisering har lett till både fördelar och nackdelar
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Globaliseringsprocessen kan förstås ur ett fyrfaldigt perspektiv eftersom den är relaterad till och har återverkningar i såväl den politiska och ekonomiska som i den sociala och kulturella sfären. Därför kallas det också för social globalisering.

Denna term hänvisar till ett fenomen, en trend eller ett inslag i den samtida civilisationen där det finns en ökande interaktion mellan individer och grupper, även de som är geografiskt avlägsna. Som en konsekvens, finns det med social globalisering en övergripande integration av mänskliga relationer och samtidigt en assimilering av mönster, vanor och livsstilar.

Den sociala globaliseringens egenskaper

Social globalisering är ett brett begrepp som relaterar till olika frågor. Bland annat kampen för mänskliga rättigheter och bevarandet av miljön, samt identitet, arbetsrelationer, utbildning, familjebegreppet, religion, kultur och konst.

Ett utmärkande drag för globaliseringen är det sätt på vilket sociala processer blir världsomspännande fenomen, nästan omedelbart och på ett synkroniserat sätt. I denna dynamik är utbytet som sker från och genom den nya informations- och kommunikationstekniken väsentligt. Från början var detta tv, men idag omfattar det även sociala nätverk.

På detta sätt sker en gradvis assimilering av andra mönster, former och livsstilar. Detta kan syfta på användningen av språk, kläder eller gastronomi.

Utöver detta har media också blivit instrumentet för beslutsfattande och det scenario där uttrycket av majoritetens vilja äger rum. Å andra sidan, med social globalisering, ansluter människor till, identifierar med och håller sig à jour med rörelser, händelser och situationer på olika geografiska platser. Detta är dock inte alltid fallet med dem i deras närmiljö.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Ta en paus från sociala nätverk: hur gör man?

Fördelarna med social globalisering

Social globalisering innebär både fördelar och utmaningar för individer och kollektiv. Här är dess främsta fördelar.

Social försoning och inkludering

Med den ökade kommunikationen och utbytet kommer människor närmare. Inte bara fysiskt eller geografiskt, utan i termer av gemensamma intressen, och konsoliderar en globaliserad samarbetskultur.

I denna mening finns det idag många virtuella gemenskaper som bildas av medlemmar på olika webbplatser, kring ett ämne eller en aktivitet som intresserar dem. På samma sätt, inom ramen för social globalisering, får känslan av inkludering en ny dimension.

social globalisering och sociala medier
Sociala nätverk baserade på informationsteknologi skapar en känsla av samhörighet som mänskligheten aldrig tidigare upplevt.

Social globalisering berikar tanke och kultur

När man lär sig om andra sätt att leva, vara och tänka, konfronterar och ifrågasätter social globalisering grunderna för traditionerna och tankarna som delas. Detta får återverkningar på assimileringen av idéer som berikar ens egna värderingar. Som ett resultat breddas eller omkonfigureras egenheter, vilket ger upphov till nya strömningar av idéer och trender.

Medvetenhet och solidaritet med globala frågor

Idag är vi mer medvetna om det faktum att vi alla är en del av samma planet och att vi alla är sammankopplade. På så sätt upptäcker vi att andras problem också påverkar oss, även om de till synes kan verka avlägsna.

På något sätt har sociala nätverk och andra utrymmen för utbyte hållit vanliga problem som klimatförändringar, hunger och fattigdom på den allmänna opinionens agenda.

Social globalisering har bidragit till att kampen för rättigheter har blivit synlig. Olika grupper har hittat stöd hos andra människor som identifierar sig med samma sak, vilket kan vi exempelvis kan se i rörelsen för personer med funktionsnedsättning.

Social globalisering leder till förbättringar i produktivitet och arbete

Företagsorganisationer utbyter information som gör det möjligt att förbättra sätten att genomföra produktionsprocesser. Detta kan leda till besparingar i ansträngning, tid och resurser.

Samtidigt finns fenomenet distansarbete, som har uppstått i samband med social globalisering. Denna modalitet har blivit ett bra alternativ för många människor och företag.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också skulle vilja läsa: Zac Efrons agorafobi: lär dig om mer om detta ångestsyndrom

Nackdelarna med social globalisering

Även om social globalisering uppmuntrar interaktion inom ramen för respekt, jämlikhet, tolerans och samexistens, har den också sin negativa sida, som du kommer att se nedan.

Individualism och isolering

Det faktum att människor försöker relatera till dem som delar deras egen smak och intressen är fördelaktigt eftersom vi känner att vi är tillsammans med andra som förstår och accepterar oss. Men detta kan också leda till att vi slutar förhålla oss till dem som har andra tillhörigheter och synpunkter.

Sekter och konflikter

Bildandet av slutna grupper kring intressen, som sekter, kan skapa konflikter med andra med andra ståndpunkter eller åsikter. Något som ofta leder till psykologiska trakasserier. I den här miljön uttrycks dessutom ofta nedsättande, diskvalificerande, rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska kommentarer.

Det finns även ett fenomen som man kallar “sociala sanktioner”.

Social globalisering kan föda entydigt tänkande

Schopenhauer pratade om termen “grupptänkande” och Ignacio Ramonet upprepade densamma för att hänvisa till vissa föreställningar som föder och försörjer sig själva. Denna målmedvetna form av tänkande blir till slut dominerande i människogrupperna, hotar mångfalden av idéer och främjar intolerans.

Även om social globalisering innebär öppenhet, kan paradoxalt nog också motsatt effekt inträffa. Detta är särskilt fallet när starka opinionsmatriser uppstår som monopoliserar den allmänna opinionen.

intolerans
Intolerans, censur och målmedvetenhet har vunnit mark i en globaliserad värld. Detta trots att man kan tycka att målen för social globalisering inte varit just detta.

Kulturell enhetlighet och förlust av tradition

En av de aspekter som experter och forskare i ämnet mest ifrågasätter är relaterad till det faktum att en homogen kultur har börjat uppstå. Mode antas i relation till kläder, musik och språk runt om i världen; detta är oberoende av och ofta till och med olämplig för individuella kulturer.

Detta sker på bekostnad av kulturell rikedom och mångfald, inklusive tradition. Det skapas därför en förlust av identitet och värderingar hos vissa människor.

Social globalisering är en del av den värld vi lever i

Det råder ingen tvekan om att världen vi lever i är väldigt annorlunda än den som våra föräldrar och farföräldrar såg. Vi befinner oss i den sociala globaliseringens era, som sker likadant i nästan alla länder och regioner.

Den sociala globaliseringen har i sin tur fört med sig en rad ekonomiska, politiska, sociala och kulturella förändringar. Detta är tydligt i vårt sätt att tänka och relatera till andra.

Men inför varje förändringssituation kan människor ändå välja att vara “apokalyptiska eller integrerade” som den berömda italienska tänkaren Umberto Eco sa. Således kan vi antingen tro att förändring är fruktansvärt och innebär världens undergång, eller så kan vi anpassa oss till vad som händer.

Kort sagt, social globalisering är inte det universalmedel som kommer att lösa alla våra problem. Det är dock inte heller en apokalyps. Det är varken mer eller mindre än ett utmärkande drag för vår kultur, vår tid och världen som vi har ärvt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alberich T. Movimientos sociales, responsabilidad corporativa e inclusión social en la globalización. Revista Internacional de Sociología. 2014; 72(1): 113–132. https://doi.org/10.3989/ris.2013.03.04.
  • Garcia C. Las cinco consecuencias sociales de la globalización. Gaceta de Antropología. 2007; 23: artículo 18. URL disponible en: https://www.ugr.es/~pwlac/G23_18Cruz_Garcia_Lirios.pdf
  • Inglada M,  Sastre J. Reflexiones sobre la globalización, pobreza y desarrolloincidencia en las organizaciones de economía social. REVESCO: revista de estudios cooperativos. 2014; 116: 160-179.
  • Martín López, Miguel Ángel Reflexiones sobre la Globalización económica y al Globalización social. Ámbitos. 2007; 18: 51-59.
  • Tartaruga I. Innovaciones sociales e inclusivas: límites y posibilidades para el desarrollo territorial en el contexto de la globalización. Germany: University Library of Munich, 2016.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.