Olika typer av kemoterapi för olika typer av cancer

Det finns många olika typer av kemoterapi. Läkare väljer vilken de ska använda utifrån den cancer som ska behandlas, och även patientens tillstånd. I den här artikeln förklarar vi de vanligaste formerna och de farmakologiska medlen som används vid kemoterapi.
Olika typer av kemoterapi för olika typer av cancer
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Kemoterapi är, som du förmodligen vet, en vanlig behandling mot cancer. Det omfattar en mängd olika läkemedel, vilket innebär att det finns många olika typer av kemoterapi.

Målet med denna behandling är att förstöra cancerceller för att bota sjukdomen. Men alla typer av kemoterapi påverkar både cancerceller och friska celler, vilket innebär att de orsakar allvarliga biverkningar. I denna artikel förklarar vi vilka olika typer av kemoterapi som finns och deras huvudsakliga egenskaper.

Olika typer av kemoterapi

Alkylerande medel

Alkylerande medel når sin högsta aktivitetsnivå under vilofasen och är inte specifika för cellcykler. Läkare kan föreskriva olika typer av denna cytostatika:

 • Senapsgasderivat, såsom exempelvis cyklofosfamid.
 • Etylenimin, hexametylmelamin är en av dessa.
 • Hydrazin och triazin, till exempel altretamin och prokarbazin.
 • Nitrosureaföreningar. De är unika eftersom de, till skillnad från de flesta andra typer av cytostatika, kan passera blod-hjärnbarriären, som är membranet som skyddar hjärnan. Således är de användbara vid behandling av hjärntumörer.
 • Metallsalter

Växtalkaloider

Detta är en typ av cytostatika som är baserad på vissa växter. Man producerar till exempel vinkristin från växten rosensköna, eller Catharanthus rosea. I denna grupp ingår också taxaner, gjorda av barken från barrväxten Taxus brevifolia, som ingår i släktet idegranar.

Till skillnad från den tidigare nämnda gruppen är alla växtalkaloida kemoterapimediciner specifika för cellcykler. Detta innebär att de attackerar celler beroende på vilken indelningsfas de är i. Förutom vinkristin och taxaner ingår även podofyllotoxin och kamptotecinanaloger i denna grupp.

Cancerpatient på sjukhus pratar med en läkare.
En läkare med samtycke av patienten kommer fram till vilken typ av kemoterapi som ska användas.

Antitumörantibiotika

Detta är en annan typ av cytostatika som är baserad på naturliga ämnen. Istället för att komma från växter används en art av marksvampen Streptomyces för denna kemoterapi.

Antitumörantibiotika har en effekt på cancerceller i olika faser av cellcykeln, och inte endast vid en viss tidpunkt, till skillnad från de typer vi nämner ovan. Här är några av de vanligaste behandlingsformerna:

 • Antracykliner, såsom doxorubicin eller epirubicin. Dessa läkemedel har långvariga kardiotoxiska effekter.
 • Kromomyciner, till exempel daktinomycin.
 • Mitomycin
 • Bleomycin

Antimetaboliter

Detta är en typ av cytostatika som liknar de naturliga molekylerna som finns i cellerna. Således kan de, när cellerna integrerar dessa ämnen i den cellulära ämnesomsättningen, blockera celldelningen.

Antimetaboliter klassificeras enligt de ämnen som de inverkar på:

 • Folsyraantagonister. Metotrexat.
 • Pyrimidin-antagonister. 5-fluorouracil eller capecitabin.
 • Purinantagonister. 6-merkaptopurin.
 • Adenosindeaminashämmare. Kladribin, fludarabin, nelarabin och pentostatin.
Patient får kemoterapi.

Olika typer av kemoterapi: Topoisomerashämmare

Dessa är läkemedel som är effektiva tack vare deras förmåga att störa verkan av topoisomerasenzymer (både I och II). Dessa enzymer kan manipulera DNA-strukturen, vilka behövs för att kroppen ska kunna utföra replikeringsprocessen. Två exempel på dessa läkemedel är irinotekan och etoposid.

Diverse antineoplastiska medel

Som namnet på denna grupp indikerar inkluderar detta cytostatika som inte tillhör någon annan grupp eftersom de är unika. Några av dem är:

 • Mitotan
 • Asparaginas och pegaspargas
 • Estramustin
 • Retinoider

Andra typer av kemoterapi

Förutom kemoterapi finns det många andra typer av kemiska behandlingar mot cancer, såsom målsökande terapier, immunterapi eller hormonbehandling. Alla dessa terapeutiska medel har möjliggjort stora framsteg i behandlingen av cancer.

Men vi har fortfarande en mycket stor utmaning framför oss och ytterligare forskning behövs inom detta område. Det ultimata målet är att uppnå mycket specifika typer av kemoterapi som i huvudsak bara attackerar tumörceller.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Chacon, R. D. (1973). QUIMIOTERAPIA. Cirugia Del Uruguay.
 • American Cancer Society. (2013). Quimioterapia para el cáncer de seno. 02/26/2013.
 • Lasquetty y Blanc, B. F. (1988). Quimioterapia antineoplásica. Revista de Enfermeria (Barcelona, Spain).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.