Hur påverkar COVID-19 kroppen?

maj 21, 2020
Vet du hur COVID-19 påverkar kroppen? Coronavirus skapar symtom som feber, hosta och täppt näsa. Om infektionen förvärras kan det leda till andningssvikt och även död. Läs vidare för att lära dig mer.

COVID-19 är viruset som har skakat om en stor del av planeten under de senaste veckorna. Infektionen som detta virus orsakar har nu blivit en pandemi och har smittat ett enormt antal människor, särskilt i Kina och södra Europa. Det finns dock fortfarande många människor som inte känner till effekterna som detta virus producerar i den mänskliga organismen. Därför ska vi idag svara på följande fråga: Hur påverkar COVID-19 kroppen?

Coronavirus tillhör en familj av olika virus som kan orsaka olika sjukdomstillstånd. COVID-19 är ett virus som kommer från djurvärlden och som uppstått på grund av en mutation i viruset. Det upptäcktes först i Wuhan, en stad i Kina, i december 2019.

Man har aldrig tidigare sett denna nya stam av virus hos människor. Det största problemet med denna infektion är att dess kapacitet för spridning är mycket hög. Dessutom är dödligheten bland äldre och personer med ett försvagat immunsystem över 15%.

Så vilka är då symtomen på coronavirus? Hur påverkar COVID-19 kroppen? Vi svarar på dessa frågor nedan.

Hur påverkar COVID-19 kroppen?

COVID-19 är ett virus som kan orsaka olika symptom. I de flesta infektionsfall – cirka 80% – upplever människor bara milda symtom. De uppkommer gradvis och leder vanligtvis inte till några större komplikationer. Dessa symtom är:

  • Feber: Vanligtvis cirka 38°C
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Täppt näsa
  • Trötthet och muskelsmärta

Varje enskild person kan dock utveckla en allvarligare infektion. Detta gäller särskilt äldre människor och personer med försvagat immunsystem. I dessa fall upplever personen andningssvårigheter och infektionen kan även leda till andningssvikt. Människor som är i riskzonen är också personer med diabetes, högt blodtryck och hjärtproblem.

Symtomen framstår i genomsnitt cirka 5 dagar efter att viruset har kommit in i kroppen. Inkubationsperioden för COVID-19 kan emellertid pågå i upp till 14 dagar. Med andra ord kan det gå 14 dagar från det att en person kommer i kontakt med viruset till det att personen börjar visa symtom.

Feber är ett av symtomen på coronavirus
Feber är ett av de vanligaste symtomen på coronavirus.

Du kanske också vill läsa: Coronavirus: så kan du rengöra mobilen

Hur sprids COVID-19?

COVID-19 sprids främst genom dropparna som finns i våra andningsvägar. Det här är små droppar som vi driver ut när vi hostar eller nyser. Därför säger experter att viruset sprider sig från person till person, särskilt på platser där många människor samlas och det är trångt.

Viruset kan färdas ungefär 1 till 2 meter, vilket är det säkra avståndet som vi bör hålla till andra i vår omgivning. Det verkar dock som om det inte är det enda sättet man kan överföra viruset på. Enligt nya vetenskapliga rapporter kan dessa små droppar också förorena föremål och ytor. Detta innebär att en frisk person kan bli smittad genom att komma i kontakt med ett förorenat föremål.

Det är också viktigt att påpeka att barn är en nyckelgrupp i denna pandemi. Men det beror inte på deras immunsystem. Snarare beror det på deras tendens att röra allt i sikte och att stoppa både föremål och händerna i munnen. Därför måste vi vara särskilt försiktiga med barn, eftersom de lätt kan bli bärare och sprida COVID-19 till andra.

Barn har på sig ansiktsmask för att undvika att röra munnen.
Barn kan vara bärare av coronavirus och sprida det till äldre och personer i andra riskgrupper.

Upptäck mer: Viktiga förebyggande åtgärder mot COVID-19

Hur kan man förhindra spridning av COVID-19?

För att förhindra spridning av COVID-19 måste vi först respektera de normer som vårt land eller stat inför. I många länder är det avgörande för medborgarna att hålla sig begränsade till sina hem under en viss tid. En del regeringar har beordrat människor att endast lämna sina hem om det är absolut nödvändigt.

Det är också viktigt för alla att tvätta händerna ofta. Att använda tvål och vatten räcker, även om du också kan använda alkoholbaserad handsprit. Du bör också rengöra föremål och ytor som potentiellt kan ha blivit kontaminerade.

Förutom detta bör de som har haft kontakt med någon som har coronavirus bära en skyddsmask. På samma sätt är det viktigt att du täcker både din näsa och mun när du hostar eller nyser. Det är bäst att använda en näsduk eller servett som du sedan kan kasta bort. Om du inte har någon näsduk bör du använda armvecket.

Vi kan inte blunda för det faktum att vi har att göra med en pandemi. Vi måste alla göra vår del för att se till så att vi löser problemet så snabbt som möjligt. Om du har symtom, försök kontakta sjukvården och håll dig borta från andra.

  • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Profesionales – Información para la ciudadanía – Coronavirus. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
  • Coronavirus (CoV) GLOBAL. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
  • Coronavirus: los efectos en los niños y niñas | Save the Children. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.savethechildren.es/actualidad/coronavirus-los-efectos-en-los-ninos-y-ninas
  • Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas