Emergentism som filosofi - Vad är det?

Emergentism försöker förstå människans natur och världen omkring oss. Låt oss titta närmare på vad den här filosofin går ut på.
Emergentism som filosofi - Vad är det?

Senaste uppdateringen: 19 september, 2022

Emergentism är ett vetenskapligt och filosofiskt paradigm som försvarar att allt som existerar inte enbart härrör från summan av dess beståndsdelar, utan kommer från eller uppstår från interaktion – som en helhet och inte är reducerbar till sina separata delar.

Därför är framväxande fenomen nya entiteter och ontologiskt helt skilda från de element från vilka de skapats.

Ett exempel på ett emergent, eller framväxande, fenomen är det mänskliga sinnet. I det här sammanhanget uppstår det från en distribuerad interaktion mellan olika neurala processer. Detta kan inte reduceras till någon av komponenterna som är involverade i processen, eftersom ingen av neuronerna är medvetna på egen hand.

Vad består emergentism av?

En egenskap sägs vara emergent i den här filosofin om den har sitt ursprung i den samverkan som sker mellan andra systemegenskaper. Egenskapen i sig själv är distinkt annorlunda från dem. För att förstå detta bättre kan vi titta på distinktionen mellan emergenta och resulterande effekter som filosofen George Henry Lewes gör i sitt verk Problems of Life and Mind (1875).

I det här fallet kan de resulterande effekterna beräknas genom att bara addera eller subtrahera deras orsaker som verkar tillsammans. Till exempel, när vi beräknar vikten av ett föremål, kan vi lägga ihop dess beståndsdelar.

Emergenta effekter går däremot inte att beräkna på detta sätt, eftersom de är kvalitativt nya i jämförelse med de orsaker de uppstår ur. För Lewes är ett exempel på sådana effekter mentala processer och fenomen.

Emergentismens grundläggande motto är alltså att helheten alltid är mer än summan av dess delar. Därför, när materia förenas enligt fysikaliska och kemiska lagar, producerar den system vars egenskaper är nya och som inte går att reducera till någon av egenskaperna hos deras beståndsdelar.

Man bör notera att emergentism står i motsats till reduktionism, som säger att fenomen går att beskriva från andra enklare eller mer fundamentala fenomen. Med andra ord, det antar att ett komplext system inte är mer än summan av dess delar och att det går att förstå genom att studera dess beståndsdelar.

Neuroner och emergentism.
Det mänskliga sinnet går inte att reducera till neuroner. En neuron är inte heller kapabel att representera det mänskliga sinnet i sig självt.

Du också kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hygge: en filosofi där du är nöjd med de små tingen i livet

Emergentismens egenskaper

Det är värt att nämna att det inom emergentism finns ett antal olika och distinkta teorier. De skiljer sig i större eller mindre utsträckning från varandra. Dessutom tillämpar man begreppet emergens på kunskapsområden som är så vitt skilda som psykologi och termodynamik.

Därför är det svårt att syntetisera mångfalden av emergentistiska teorier och deras tillämpningar. Vi kan dock fördjupa oss i begreppet emergens och lyfta fram de gemensamma dragen.

Anti-reduktionistisk naturalism

Ett gemensamt drag för alla emergentistiska teorier är kombinationen av naturalism och anti-reduktionism. I denna mening är de naturalistiska, eftersom de försvarar att det inte finns några övernaturliga eller speciella ämnen som inte går att förklara vetenskapligt. I sin tur är de anti-reduktionistiska i den mån de antar att det finns egenskaper på högre nivå som inte går att reducera till de på den lägre nivån.

Att kombinera båda positionerna är en av emergentismens största svårigheter. Och beroende på begreppet reduktion och substans eller naturlig komponent kommer en eller annan form av emergentism att bli definierad.

Förekomsten av mikro- och makronivåer

Emergentismen menar att det finns mikro- och makronivåer i de fenomen vi ser runt omkring oss i universum. Den anser att en global struktur eller ett globalt mönster (makro-nivå) uppstår från den lokala interaktionen mellan komponenterna i ett system (mikro-nivå).

Till exempel kan man betrakta en orkan som en emergent process, vars mikronivå består av luftmolekyler i rörelse. Makronivån är det spiralmönster vi observerar.

Nyheter och oförutsägbarhet

Emergenta fenomen är förknippade med nyhet eller en överraskande och oförutsägbar karaktär av deras förekomst, givet ett tidigare tillstånd. Men för många emergentister är denna nyhet eller oförutsägbarhet ett för svagt kriterium för att definiera emergens. Huruvida något är nytt eller oförutsägbart beror på förhållandet mellan betraktaren och det observerade fenomenet.

Till exempel kan något vara nytt första gången man observerar det, men efter att vi blivit bekanta med fenomenet blir det förutsägbart. Vidare, när karaktären av emregenta processer studeras och klassificeras, kommer oförutsägbarheten att upphöra att vara en avgörande faktor.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Aristoteles och Platon: Skillnaderna mellan deras filosofier

Typer av emergentism

Som vi nämnt finns det alltså olika teorier inom emergentism. Därför har man upprättat klassificeringar i ett försök att beskriva var och en av dem.

Svag kontra stark emergentism

Beroende på graden av emergens av ett fenomen har man gjort skillnad mellan svag och stark emergentism:

  • Vi talar om svag, eller oskyldig, emergentism när man antar att vissa egenskaper är identifierade som framträdande av en extern observatör, men de går att förklara av egenskaperna hos systemets primära beståndsdelar. Denna position är förenlig med reduktion, eftersom den antar att emergentismen är produkten av observation och att fenomenet kan förklaras genom de element som har producerat det.
  • Stark emergentism å andra sidan hänvisar till egenskaper oberoende av all observation och med egna kausala krafter. Det vill säga de framväxande egenskaperna är inte reducerbara till de tidigare och har effekter på samma system som har producerat dem.

Synkron kontra diakron emergentism

I det här fallet hänvisar den emergenta skillnaden till nyheten i uppkomsten:

  • I synkron emergentism, dominerande i sinnets filosofi, är emergenta fenomen på högre nivå närvarande samtidigt med de fenomen på lägre nivå som de uppstår från. Till exempel, mentala tillstånd eller egenskaper samexisterar med tillstånd eller egenskaper på en neural nivå. Denna position är förenlig med stark emergentism.
  • Däremot är diakron emergentism en horisontell emergens, som utvecklas över tiden och strukturen från vilken den nya egenskapen uppstår före den existerande. Detta är karakteristiskt för svaga emergentistiska teorier, som vanligtvis diskuterar komplexa system, evolution, kosmologi, artificiell intelligens etc.
Ett timglas.
Tid är ytterligare en variabel man kan använda för att analysera emergenta fenomen, och den kan vara synkron eller inte.

Invändningar mot emergentism

En av invändningarna mot emergentism är relaterad till den så kallade principen om kausal stängning av den fysiska världen. Detta syftar på det faktum att varje fysisk effekt har en fysisk orsak som är tillräcklig och fullständig.

Det vill säga, fysiken har resurserna att förklara alla effekter, och därför behöver den inte tillgripa andra vetenskaper. Man diskuterar mycket hett om vilka skäl vi har för att tro på denna princip, samt vad dess innehåll egentligen är, eftersom det inte är särskilt tydligt vad “fysiskt” faktiskt innebär.

Men de flesta filosofer (och vetenskapsmän) anser att principen är sann. Därför är problemet med emergentisten att den avvisar en sådan aforism.

Emergentism försvarar med andra ord orsakssamband som går uppifrån och ned: emergenta fenomen sätter sitt avtryck i den fysiska världen, även om de tillhör en annan, högre nivå.

Emergentism är ett av många filosofiska och vetenskapliga paradigm som försöker förstå människans natur och vår omvärld. Men liksom andra positioner som undersöker tillvarons stora mysterier har den sina brister.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.