Behandling med tramadol - effekter och risker

Tramadol är ett läkemedel som man använder för behandling av måttlig till svår smärta. När det gäller administrering av detta läkemedel måste dosen anpassas till smärtintensiteten och varje patients individuella känslighet.
Behandling med tramadol - effekter och risker

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

För att lindra smärta kan man använda sig av behandling med tramadol. Tramadol verkar på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan. Detta läkemedel tillhör familjen av opioider. Tramadol uppför sig emellertid annorlunda än andra läkemedel i denna grupp. Vi kommer emellertid att diskutera mekanismen för detta läkemedels verkan senare mer i detalj.

Specifikt är tramadol ett effektivt smärtstillande medel för den smärta som en patient lider av efter en operation. Behandling med tramadol med enda dos på 100 mg motsvarar 1 helt gram paracetamol, ett av de mest använda smärtstillande medel runt om i världen.

Utöver dess smärtstillande egenskaper har det också undersökts för användning som ett antidepressivt medel och för att behandla tvångssyndrom. Detta beror på att det ökar frisättningen av serotonin. Det finns dock fortfarande inga vetenskapliga studier på dess effekter som antidepressivt läkemedel på lång sikt.

Behandling med opioidläkemedlet tramadol

Tramadol är en opioid

Opioider har aktiva ingredienser som kännetecknas av deras mycket effektiva smärtstillande effekter. Sammantaget verkar de genom att interagera med vissa receptorer som huvudsakligen finns i centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen.

Termen “opioid” är en term man vanligen använder för att hänvisa till alla läkemedel som liknar opium. Det är dock mer användbart att begränsa denna definition till naturliga opiumalkaloider och dess halvsyntetiska derivat.

I den meningen kan vi skilja på tre huvudgrupper:

 • Opiumalkaloider. Morfin och kodin.
 • Halvsyntetiska opioider. Heroin och oxykodon.
 • Syntetiska opioider. Tramadol.

Hur fungerar behandling med tramadol?

Detta läkemedel har en dubbel verkningsmekanism. Det innebär att det utlöser sin smärtstillande effekt genom en kombination av två mekanismer som verkar parallellt. Å ena sidan binder det till μ-opioidreceptorer på neuroner. Dessa receptorer är proteinstrukturer i cellmembranen. När receptorerna interagerar med molekylen utlöser det en serie kemiska reaktioner i kroppen, vilket leder till denna effekt.

Den smärtstillande effekten av tramadol beror också på att det är en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, eller SNRI. Därför har experter velat undersöka om detta läkemedel kan användas för att behandla depressioner.

Detta läkemedel hämmar återupptag av norepinefrin och serotonin i centrala nervsystemet. Således förhindrar det överföring av smärta.

Användningar av tramadol

huvudvärk
Tramadol är i korthet ett läkemedel man använder för behandling av måttlig till svår smärta.

När det gäller administrering av detta läkemedel måste den medicinska personalen anpassa dosen till smärtintensiteten och varje patients känslighet. Läkarna ska dock alltid använda sig av den lägsta effektiva dosen som är möjlig för att undvika biverkningar.

Vissa särskilda grupper måste också administreras lägsta möjliga doser. Detta beror på att de på grund av sin kliniska situation är mer benägna att drabbas av komplikationer. Sammantaget är här några av de grundläggande riktlinjerna som läkare använder sig av:

 • Vuxna och tonåringar över 12 år får aldrig överskrida en daglig dos på 400 mg. Om patientens tillstånd är mycket allvarligt och de kräver långvarig behandling, ska de bara göra det med noggrann specialistövervakning.
 • Äldre personer. En dosjustering är vanligtvis inte nödvändig fram till 75 års ålder om patienten inte lider av njur- eller leversvikt. Men ju äldre en person är, desto mer måste man sträcka ut doseringsintervallerna.
 • Patienter med njur- eller leversvikt. Slutligen förlänger läkare vanligtvis doseringsintervallen beroende på varje patients kliniska behov.

Biverkningar av behandling med tramadol

utspilld burk Tramadol bredvid avsvimmad person

Tramadol, som alla andra läkemedel, har möjliga biverkningar. De vanligaste är illamående och yrsel. Men det kan också utlösa andra symptom, till exempel:

 • Psykiatriska störningar.
 • Beroende.
 • Gastrointestinala problem.
 • Nedsatt syn.
 • Problem med nervsystemet.

Slutsats

Slutligen är detta läkemedel en receptbelagd medicin. Det betyder att du inte ska ta det utan medicinsk övervakning. Missbruk av tramadol kan leda till beroende, vilket kan få allvarliga hälsokonsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.