Är relationer med dominans och underkastelse säkra?

Ibland handlar ett förhållande av dominans och underkastelse om mer än beteendet i sovrummet och leder till att det påverkar parternas liv och välbefinnande. Vi berättar mer här.
Är relationer med dominans och underkastelse säkra?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2022

När vi pratar om relationer med dominans och underkastelse tänker vi vanligtvis på vissa sexuella handlingar som liknar dem som visas i den berömda filmen 50 Shades of Grey. Men ibland sker denna dynamik utanför de fyra väggarna i sovrummet och kan till slut komma att genomsyra ett pars liv fullständigt.

Är denna typ av relation säker för de inblandade? Är de lämpliga? Det beror på flera faktorer som vi kommer att diskutera här.

Relationer med dominans och underkastelse bygger på ett maktspel. Om vi ​​tittar närmare så finns denna komponent till viss del med i dynamiken hos de flesta par.

På grund av parternas personlighetsegenskaper är det vanligt att den ena är mer utåtriktad, mer beslutsam och tenderar att ta ledningen, medan den andra är mer passiv och benägen att ryckas med av partnerns beslut och preferenser.

Problem kan dock uppstå när dessa roller tas till det yttersta. De kan i slutändan hota bådas integritet och psykiska välbefinnande.

Relationer med dominans och underkastelse: Vad innebär det?

Man knyter kvinnans händer som en illustration av relationer av dominans och underkastelse
Ett förhållande av dominans och underkastelse kan skapa känslomässiga sår när det sträcker sig bortom sovrummet.

I ett förhållande som bygger på dominans och underkastelse intar varje person en specifik roll. Den dominanta skyddar, kontrollerar och styr den undergivna, som i sin tur är tillmötesgående, överseende och dedikerad. Som sagt, dessa handlingar är frekventa inom den sexuella sfären och faller in i en bredare kategori som kallas BDSM.

I dessa fall beslutar båda medlemmarna av paret medvetet att ta på sig dessa roller. Det råder enighet mellan dem och de har god kommunikation kring förväntningar och gränser.

Så länge det görs med samtycke och på ett säkert sätt utgör denna dynamik som utförs mellan vuxna inte något problem. Den kan till och med vara ett incitament för sexualitet och lust.

I många fall genomsyrar dock denna maktdynamik det dagliga livet i relationen, och det sker ibland omedvetet. Det vill säga, denna rollfördelning har inte diskuterats, parterna har inte kommit överens och inte heller fastställt några gränser. Den har bara helt enkelt uppstått i parets samspel.

I denna situation kan man som undergiven person utveckla ett starkt känslomässigt beroende, bli personligt begränsad och ge upp eller skada flera områden av sitt liv.

Man kan bli isolerad, ta avstånd från vänner och familj och man är under sin partners kontroll. Det kan vara på en personlig, sexuell och ekonomisk nivå. Som undergiven person kan man även falla offer för förnedring och övergrepp som påverkar självkänslan.

Varför ger vi oss in i relationer med dominans och underkastelse?

En sund relation måste vara balanserad, ömsesidig och rättvis. Båda parter måste känna att de ger och tar i samma utsträckning och att de bidrar och njuter av den på samma nivå. När en obalans uppstår och där en person intar en överordnad position och den andra är underordnad uppstår problem.

Vi pratar inte om fritt valda sexuella handlingar här, utan om en livsstil som åsidosätter en person för att bygga upp den andra. När denna dynamik inträffar tenderar vi att göra den undergivna personen till offer.

Vi måste dock vara medvetna om att relationen upprätthålls eftersom båda människors attityder är beroende av varandra och att ansvaret därför är delat.

Därför är det värt att fråga varför vissa människor hamnar i relationer av dominans och underkastelse, och varför de upprätthåller dem trots den dysfunktionella och giftiga karaktären i bandet. Det här är några av de faktorer som är inblandade.

Anknytningsstil

Anknytningsstil är sättet vi har lärt oss att knyta an känslomässigt till andra. Det är så vi har lärt oss att tänka på oss själva och andra. Den blir formad under barndomen i våra relationer med våra primära vårdgivare och vi tenderar att upprepa och återspegla den i vår anknytning som vuxna.

Således försöker individer med en säker och trygg anknytning att bilda par med människor som är lika balanserade, vet hur man ger och tar och kan vara känslomässigt involverade utan att vara beroende.

Däremot söker personer med en otrygg anknytning överdriven närhet och har en rädsla för att bli övergiven. De kan sätta sig själva åt sidan för att få och behålla den andra personens tillgivenhet.

Det är vanligt att de väljer partners som uppvisar en undvikande anknytningsstil som kännetecknas av känslomässig kyla och självtillräcklighet. Således intar denna person naturligtvis en överlägsen ställning. Den otryggt anknutna partnern blir tvingad att underkasta sig dennes önskningar för att inte förlora honom eller henne.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Att veta om någon som är i ett förhållande tycker om dig

Självkänsla och personlig säkerhet

Kvinna som tittar i en trasig spegel
Personer med låg självkänsla löper större risk att hamna i relationer med dominans och underkastelse.

Vi kan tydligt se att dominerande personer vanligtvis har hög självkänsla. Eller det är åtminstone vad de utstrålar. De utstrålar mer självförtroende och tilltro till sig själva. Just dessa egenskaper ser man inte hos undergivna människor, som generellt är osäkra och är i behov av erkännande från andra.

En idealisering uppstår alltså, som leder till att båda parterna uppfattar den dominanta som naturligt överordnad. Den senare visar sig villig att skydda, undervisa, vägleda och kontrollera vad den undergivna känner att han eller hon behöver.

På så sätt kommer rollerna att bli cementerade. Den dominerande personen (vanligtvis en person med narcissistiska drag) får den beundran och tillgivenhet som han eller hon känner att han eller hon förtjänar.

Den undergivna personen (oftast en person som saknar självförtroende) kan lämna över sin vilja och sitt ansvar till någon annan som tar ansvar för honom eller henne. Trots de negativa aspekterna av detta band känner sig båda bekväma och trygga i det. För det motsvarar var och en av deras brister och behov.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Nycklarna till att upprätthålla en omtänksam relation

Sår från barndomen

De tidiga erfarenheterna vi har i barndomen påverkar oss ibland negativt. Specifikt har psykologer identifierat fem huvudsakliga barndomssår som kännetecknar vår karaktär och påverkar våra relationer med andra. I förhållande till dominans och underkastelse är det troligt att ett känslomässigt sår orsakat av förnedring finns hos den undergivna personen.

Detta gör att personen känner sig ovärdig och tror att han eller hon inte förtjänar hängivenhet, respekt och hänsyn. Personen känner skam över den han eller hon är och anser sig själv vara inkompetent.

På detta sätt bygger denna person en beroende personlighet. Personen lever med känslan av att hans eller hennes värde beror på externt godkännande. Det leder till att den beroende personen glömmer bort sig själv för att ägna sig åt att möta sin partners behov och förväntningar.

Hur man tar sig ur relationer med dominans och underkastelse och lär sig att knyta sunda band

Tidigare var det kvinnor som oftast befann sig i relationernas undergivna roll (den mest missgynnade rollen). Idag är dock denna skillnad mellan könen mindre skarp, och många män hamnar i skuggan eller i passagerarsätet i sina relationer.

Hur som helst, att bibehålla dessa band skadar självkänslan på djupet. Det skapar ångest och känslomässigt obehag och försätter en person i en sårbar position: att vara beroende av en annan.

om du identifierar dig med denna dynamik är det bäst att söka professionell hjälp. Det räcker vanligtvis inte att bara avsluta det nuvarande förhållandet. Om mönstren som har fått en person att välja och upprätthålla den typen av relation inte blir läkta, är det möjligt att det kommer att upprepa sig i framtiden med framtida partners.

Kom ihåg att en relation ska vara en trygg och säker plats. Den måste vara full av kärlek och respekt och, framför allt, balans. Psykoterapi kan hjälpa dig att ta tillbaka din makt i detta avseende. Det kan lära dig att knyta an på ett hälsosamt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Benjamin, J. (1996). Los lazos de amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. Gaceta universitaria16. https://sodepsi.cl/wp-content/uploads/2020/09/GU-2005-1.pdf#page=16
  • Bourbeau, L. (2011). Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. OB STARE.
  • Castelló, J. (2000). Análisis del concepto dependencia emocional. En I Congreso Virtual de Psiquiatría (Vol. 5, No. 8).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.