WHO samlar över 300 forskare i ett försök att förhindra framtida pandemier

WHO samlar över 300 forskare i ett försök att förhindra framtida pandemier
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2023

FN:s pressbyrå meddelade i augusti 2022 i ett pressmeddelande att Världshälsoorganisationen (WHO) har sammankallat mer än 300 forskare för att identifiera de patogener som kan utlösa nya pandemier. Detta i ett försök att förhindra framtida pandemier. Är detta möjligt?

Dessa forskare har till uppgift att studera de potentiellt farliga virus och bakterier som utgör mer än 25 kända familjer. Projektet är en del av det som kallas Disease X. Detta är en hypotes att en patologi, vilken som helst, skulle kunna få global räckvidd i form av en epidemi.

Vad handlar WHO:s vetenskapliga projekt om?

Enligt dokumentet som publicerades fredagen den 18 november 2022 samlar WHO dessa forskare för att undersöka tillgängliga bevis på 25 olika familjer av virus och bakterier. Tanken är att de, baserat på resultaten, ska rapportera ny information användbar för att hantera framtida pandemier.

Det världsomspännande projektet syftar till att uppdatera listan över prioriterade patogener som kan orsaka utbrott. På listan finns det ett särskilt objekt som orsakar stor oro, dock är det bara ett namn: sjukdom X. Detta kan vara vilken prioriterad patogen som helst som kan orsaka utbrott. Med andra ord vilken prioriterad patogen som helst som kräver snabb undersökning på grund av dess grad av ovanlighet i en internationell epidemi.

Listan över farliga patogener publicerades första gången 2017. Den listan inkluderade coronavirus. Dessutom förekom bland annat ebola, lassafeber, MERS och SARS.

“Det är viktigt att fokusera på prioriterade patogener och virusfamiljer så att de kan undersökas och de nödvändiga motåtgärderna utvecklas för att ge ett snabbt och effektivt svar på epidemier och pandemier. Utan de betydande investeringarna i forskning och utveckling som gjordes före covid-19-pandemin hade det inte varit möjligt att utveckla säkra och effektiva vacciner på sådan rekordtid.”

Michael Ryan, verkställande direktör för WHO:s program för hälsonödlägen

Coronavirus.
Coronavirus var en del av listan över farliga patogener före covid-19-pandemin.

Åtgärdsplanen som de 300 forskarna följer

Processen för att uppdatera listan över prioriterade patogener inkluderar vetenskapliga kriterier och folkhälsokriterier. Den tar också hänsyn till andra kriterier relaterade till socioekonomisk påverkan, tillgång och rättvisa.

Baserat på dessa kriterier kommer åtgärdsdplaner för forskning och utveckling att tas fram för mikroorganismer som identifieras som farliga på kort sikt. Den kommer att beskriva aktuella kunskapsluckor och forskningsområden som inte bör förbises.

Av stort värde är att de önskade specifikationerna för vacciner, behandlingar och diagnostiska tester ska bestämmas baserat på resultaten som tillhandahållits av WHO:s forskarteam.

WHO:s epidemiska FoU-projekt (forskning och utveckling) kommer också att försöka katalogisera, sammanfatta och underlätta de kliniska prövningar som behövs för att erhålla dessa produkter. Samtidigt övervägs möjligheten att utvidga verksamheten till etiska och tillsynsfrågor.

Enligt beskedet förväntas listan publiceras efter en noggrann genomgång under första kvartalet 2023. Den första versionen kommer att vara på engelska.

WHO-fördraget för att förhindra framtida pandemier är på gång

Pressmeddelandet meddelade också att ett tredje möte skulle hållas den 5 och 7 december 2022, för att utarbeta och förhandla fram en WHO-konvention eller annan typ av internationell överenskommelse som en förberedelse för en enhetlig reaktion på pandemier.

Målet med detta fördrag var att fastställa en åtgärdsplan och regler för nationer att förbereda sig för och reagera på framtida hot. Framstegsrapporten för denna process planeras att levereras till WHO:s medlemsländer nästa år. Det slutliga dokumentet kommer att lämnas in för behandling 2024.

I detta avseende uttalade panelen för den globala folkhälsokonventionen (Global public health convention; en oberoende koalition av statsmän och ledare) att för att förhindra pandemier behöver världen en ny ramkonvention om pandemiberedskap och -respons med bindande bestämmelser.

Den bindande karaktären syftar till att ge auktoritet för att samordna ett globalt svar på pandemier. I sin tur skulle mekanismer för verifiering och enhällig efterlevnad behövas.

Kan vi förhindra framtida pandemier?
Enligt panelen för en global folkhälsokonvention är det brådskande att ha WHO:s pandemiavtal klart och bindande.

Enligt experter är skydd av vilda djur nyckeln för att förhindra framtida pandemier

I detta sammanhang tillkännagav WHO inga fakta gällande påverkan av vilda djur. Forskare menar dock att djurskydd är absolut nödvändigt för att förhindra framtida pandemier. Till exempel fann en nyligen genomförd studie att avskogning i Australien orsakade att ett dödligt luftvägsvirus överfördes från fruktfladdermöss till människor.

Enligt tidningen är kontakt mellan människor och vilda djur, på grund av invasionen av deras naturliga livsmiljöer, en orsak till flera epidemier. Matbrist orsakad av El Niño-fenomenet i samma område anses också vara en utlösande faktor.

Experter inblandade i upptäckten uppgav att flygande hundar är den naturliga reservoaren för Hendraviruset. Denna patogen överfördes till hästar och sedan till människor. Hendravirus orsakar en allvarlig luftvägsinfektion som har rapporterat en dödlighet på 75 % hos hästar och 57 % hos människor.

Dessa fynd visar att det finns en nära koppling mellan miljön, det mänskliga samhället och mikroorganismer. En liten obalans kan räcka för att orsaka en epidemi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.