Mpox: Varför ändrade WHO namnet på apkoppor?

Mpox: Varför ändrade WHO namnet på apkoppor?
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2023

Världshälsoorganisationen (WHO) har officiellt meddelat att det nya namnet för apkoppor (på engelska monkeypox) är mpox. Efter långa överväganden för att hitta ett nytt namn utan stigmatisering är experternas dom inne.

Icke-statliga organisationer, vissa stater och aktivister från de afrikanska och HBT-grupperna hade begärt att patologin skulle döpas om. Det tidigare namnet associerades med etiketter som kunde betyda diskriminering och en partisk syn på denna sjukdoms naturliga historia.

WHO:s riktlinjer för namngivning av sjukdomar skapades första gången 2015 – flera decennier efter upptäckten av apkoppsviruset (1970). Därför var denna uppdatering nödvändig.

Historien bakom namnbytet från apkoppor till mpox

När man ger ett virus eller en patologi en titel, rekommenderar WHO att man överväger mottagligheten i titeln. Med andra ord bör man undvika välja titlar som kan negativt indikera en etnisk grupp, en nation, en ekonomisk verksamhet etc.

I denna mening är mpox en försiktig förändring så att “apkoppor” inte bara förknippas med Afrika. Möjligheten fanns att det gamla namnet kunde öka diskrimineringen mot infödda i afrikanska folk, och anklaga dem för att vara skyldiga till spridningen av sjukdomen.

Det var i juni 2022 som expertsamrådet inledde dialogen för att få det nya namnet. Detta samråd kom till som ett initiativ från expertgruppen själv och inte som ett direktiv från något statligt organ.

En publikation i PLoS Biology publicerade en omfattande lista över yrkesverksamma från olika områden som ansåg att det fanns ett problem med namnet på sjukdomen. De föreslog även att klassificeringen av själva viruset skulle ändras och ersättas med akronymer och siffror. Något liknande det paradigmatiska exemplet med SARS-CoV-2.

I sammanhanget av det nuvarande globala utbrottet är den fortsatta hänvisningen och nomenklaturen att detta virus är afrikanskt inte bara felaktig, utan också diskriminerande och stigmatiserande.[/ atomik-citat]

Ett virus.
Virusnamn förändras alltid, eftersom klassificeringar ofta revideras.

WHO:s uttalande

Världshälsoorganisationen gick med på forskarnas förslag. Medlemmar och tjänstemän i organet påminde oss också om att det sedan 2015 har försökt att inte hänvisa till specifika platser i sjukdomsnamn.

Som ett resultat klargjorde WHO i sitt nyhetsbrev den 28 november slutligen namnbytet från apkoppor eller monkeypox till mpox, med följande egenskaper:

  • Mpox ska vara rutinbeteckningen på engelska. Eftersom detta är en läsbar akronym fungerar den för de flesta andra språk.
  • Den tidigare termen på engelska och andra språk kommer att fortsätta att användas under en period på 1 år. Detta för att undvika förvirring i den allmänna befolkningen.
  • Mpox kommer att läggas till den officiella WHO-listan över patologier som kallas International Classification of Diseases eller ICD. För närvarande kommer namnen att vara synonyma, men när nästa version av ICD:n släpps, upplaga 11, kommer endast mpox att förekomma som ett alternativ.

Varför var det nödvändigt att ändra namnet på sjukdomen?

Det nya namnet på mpox i stället för apkoppor är en del av ett internationellt försök att undvika stigma förknippade med sjukdomar. Det är också avsett att förbättra allmänhetens acceptans av de vacciner som man håller på att utveckla mot detta virus.

Det är WHO som ansvarar för att namnge sjukdomar, och International Committee for the Taxonomy of Viruses som namnger virus. Faktum är att denna organisation arbetade i månader med omklassificeringen av virusfamiljen som mpox tillhör.

Processen att byta namn blev påskyndad när den mest accelererade överföringen av viruset i världen började. I början av maj 2022 fanns inga officiellt rapporterade fall. Den 12 augusti 2022 såg vi dock en infektionstopp: 1075 fall bekräftades denna dag.

Eftersom patienter inte längre var kopplade exklusivt med Afrika och man upptäckte att viruset cirkulerade i Europa och Amerika, steg orosnivån. För närvarande har Brasilien och Nordamerika det högsta antalet infektioner i detta utbrott.

Även om det inte är möjligt att tala om en pandemi, krävs mer intensiva förebyggande åtgärder.
En vaccination.
Vaccination är en prioritet i vissa länder, men i andra finns inte ens en möjlighet till tillräckligt många doser.

Mpox ersätter benämningen apkoppor vaccinationsplanen

En av anledningarna till att man bytte namn från apkoppor till mpox var vaccination. USA har inlett en nationell immuniseringskampanj för allmänheten med vaccinet JYNNEOS®, godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för akut användning med lägre doser. Denna strategi underlättar distributionen i och med att det bli mer tillgänglighet eftersom varje flaska innehåller färre milliliter för varje person.

I Europa följer vaccinationsplanen riktlinjerna från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och i många länder kommer den att fokusera på personer under 45 år med sexuellt högriskbeteende som öka smittrisken. Dessa personer får en dos före exponering. Samtidigt reserveras doser för efter exponering för dem som är i nära kontakt med bekräftat smittade personer.

Namnet mpox ska underlätta globala immuniseringskampanjer eftersom det nya namnet alltså är tänkt ska underlätta tillgången och minska befolkningens aversioner mot det erbjudna vaccinet.

Kolla in den här artikeln: De 13 farligaste virusen för människor

Hur kommer mpox-utbrottet att utvecklas?

Utbrottet, som började i maj 2022 och fortfarande pågår runt om i världen, går att minska tack vare vaccination. Infektionskurvan kan börja bli nedåtgående, men de markanta skillnaderna mellan olika länder indikerar behovet av en mer rättvis immuniseringsplan.

Namnbytet från apkoppor till mpox syftar till att öka vaccintillgängligheten. Det syftar också till att minska sambandet med stigma och diskriminering i samband med epidemin.

Med den tidigare erfarenheten av coronapandemin verkar vi ha ha fler verktyg och resurser inför denna situation. Organisationer reagerar snabbare och godkännandet av behandlingar har inte låtit vänta på sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.