Vad är rekonstruktiv bröstkirurgi och när är det lämpligt?

Allt fler cancerpatienter väljer att genomgå bröstrekonstruktioner. I denna artikel ska vi titta närmare på indikationerna och de aktuella tillvägagångssätten för detta förfarande.
Vad är rekonstruktiv bröstkirurgi och när är det lämpligt?

Senaste uppdateringen: 15 november, 2021

Rekonstruktiv bröstkirurgi är ett förfarande som går ut på att återställa brösten så att de får ett relativt normalt utseende. Det är en operation som läkarna utför på olika sätt beroende på den enskilda kvinnans situation och underliggande hälsoproblem.

I regel är operationen nödvändig för kvinnor som har genomgått en mastektomi till följd av cancer. Mastektomi är ett ingrepp som består i avlägsnandet av ett bröst (eller båda brösten) i syfte att behandla eller förebygga bröstcancer.

Tyvärr är bröstcancer en av de vanligaste formerna av cancer hos kvinnor. Och brösten har vanligen en oerhörd betydelse för en kvinnas självförtroende och självaktning.

Därför ska vi i denna artikel förklara allt du behöver veta om bröstrekonstruktion och om hur specialisterna går till väga.

Varför genomgår kvinnor rekonstruktiv bröstkirurgi?

Som vi förklarade inledningsvis så är bröstrekonstruktion en procedur som läkarna normalt utför efter en mastektomi. Och mastektomi är en operation som görs för att behandla eller förebygga bröstcancer.

Enligt den spanska föreningen för rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi blir följden av en rekonstruktion att de kvinnor som har behövt genomgå en mastektomi får en stärkt självbild och en bättre emotionell stabilitet. Dessutom blir deras attityd gentemot cancer mer positiv och sjukdomen får mindre inverkan på deras dagliga liv.

Syftet med en bröstrekonstruktion är att återge brösten deras normala utseende. Tanken är att fylla hålrummet eller deformationen som mastektomin har gett upphov till. Målsättningen är också att brösten ska bli så lika varandra som möjligt. I de flesta fall återskapar man en bröstvårta och en vårtgård för att få bäst resultat.

Det finns en allmän uppfattning att bröstrekonstruktioner erfordrar implantat. Men tack vare framstegen inom medicin har man kunnat ta fram olika tekniker för dessa rekonstruktioner. Faktum är att intresset och medvetenheten kring dessa viktiga frågor har ökat.

I många länder, varibland Spanien, ingår rekonstruktiv bröstkirurgi som en del av bröstcancerbehandlingen. Så snart diagnosen har ställts brukar man planera en strategi. Onkologer och plastikkirurger samarbetar för att finna den bästa lösningen och uppnå det mest estetiska och riskfria resultatet.

Vem kan få en bröstrekonstruktion?

Rekonstruktiv bröstkirurgi kan utföras på nästan alla kvinnor som har genomgått en mastektomi. Huruvida operationen är aktuell beror på patientens hälsotillstånd. Och framför allt på hur långt framskriden cancern är.

I en del fall genomför specialisterna operationen på samma gång som mastektomin. Detta kallas en direktrekonstruktion. Fördelen med denna är att den kostar mindre och inte kräver ett extra ingrepp. Vidare blir den psykologiska effekten mindre för patienten.

Emellertid är detta inte alltid möjligt. Som framgår av en artikel från the National Cancer Institute är det viktigt att överväga om kvinnan kommer att behöva strålbehandling eller ej.

Problemet är att strålbehandlingar kan orsaka komplikationer i läkningsprocessen, vilket bland annat gör att såret har svårt att läkas. Dock förekommer det fall då detta inte anses vara en kontraindikation.

Typen av cancer är också en avgörande faktor. Om bröstcancern är av en inflammatorisk typ måste man i regel ta bort mycket hud under mastektomin. Därför kan det vara olämpligt att utföra en rekonstruktion vid detta tillfälle.

Bröstcancer är en sjukdom som drabbar många kvinnor
Bröstcancer är en vanlig sjukdom hos kvinnor och den får inte bara fysiska utan även psykologiska konsekvenser.

Vikten av medicinsk rådgivning

Medicinsk rådgivning är av grundläggande betydelse vid rekonstruktiv bröstkirurgi. Som vi såg i föregående avsnitt är det oftast olika specialister som tillsammans beslutar vilken strategi som bör användas.

Patienten måste förstå vilka behandlingsalternativ som står till buds och göra en bedömning av dessa. Det finns många olika faktorer som spelar in vid valet av rekonstruktionsteknik. Till exempel ålder, bröststorlek och bröstform. Givetvis måste patienten göra en avvägning på individuell basis.

Dessutom vill en del kvinnor själva bestämma när bröstrekonstruktionen ska äga rum. Somliga kvinnor föredrar att vänta med operationen.

Å andra sidan bör man notera att plastikkirurger är mycket vana vid den här typen av ingrepp. Av den anledningen är deras omdömen oftast objektiva och ger en god vägledning om vilka resultat man kan förvänta sig.

Olika typer av rekonstruktiv bröstkirurgi

Specialisterna kan utföra bröstrekonstruktioner genom att använda olika tekniker. Som vi tidigare nämnt försöker man hitta den metod som passar bäst för den enskilda patienten. I nedanstående stycke ska vi presentera de huvudsakliga behandlingsalternativen.

1. Bröstrekonstruktion med implantat

En av de vanligaste metoderna vid rekonstruktiv bröstkirurgi går ut på att använda bröstimplantat. Enligt specialister vid Mayo Clinic är detta produkter som hjälper till att omforma bröstet och ge det volym. Vanligtvis är de fyllda med en saltlösning eller silikongel.

Ofta opererar läkarna in implantaten direkt under själva mastektomin. Ibland behöver de emellertid göra ingreppen stegvis. I somliga fall opererar specialisten först in en så kallad expander. 

Expandern är en produkt som töjer huden i bröstet. Expandern hjälper till att ge plats åt protesen som opereras in i nästa skede. Den ökar gradvis utrymmet i bröstet.

När önskad utvidgning har uppnåtts opererar man in implantatet. Därefter brukar plastikkirurgen återskapa bröstvårtan och vårtgården, vilket vi ska återkomma till senare.

Kanske är du intresserad av: Generna BRCA1 och BRCA2 och bröstcancer

2. Rekonstruktion med vävnad från den egna kroppen

Läkare kan utföra bröstrekonstruktioner genom att använda vävnader från en annan kroppsdel. Dessa kallas transplantat eller lambåer. Enligt en artikel i Breast Cancer tas dessa vävnadsbitar från områden som lår, mage och stjärt. Läkarna använder vävnaderna till att omforma brösten.

Eftersom man hämtar fettvävnaderna från andra kroppsdelar blir bröstet fylligare eller mindre beroende på kvinnans viktändringar. Den främsta fördelen är att bröstet i allmänhet ser mer naturligt ut än med implantat.

Nackdelen är att det efterlämnar fler ärr. Ett där vävnadsbiten togs från och ett annat på själva bröstet. Dessutom måste plastikkirurgen oftast göra flera ingrepp.

Detta är emellertid en teknik som läkarna inte rekommenderar för kvinnor som har problem med blodcirkulationen. Detsamma gäller om de röker, är diabetiker eller lider av någon form av bindvävssjukdom.

3. Senrekonstruktion av bröstvårta och vårtgård

Bröstvårtan och vårtgården är de mest synliga delarna av bröstet. Vid bröstrekonstruktioner brukar man behöva göra ett ingrepp för att återställa dessa vävnader. På så sätt blir brösten mer lika varandra. Läkaren försöker oftast få brösten att matcha varandra i fråga om läge, form och storlek.

En specialist utför i regel tatueringar för vårtgården. Bröstvårtan kan däremot tas från huden på en annan del av kroppen. Om bröstvårtan på det andra bröstet är stor och intakt kan en liten del av den tas bort och sättas på det rekonstruerade bröstet.

Det finns även en teknik som går ut på att framställa en ny bröstvårta från huden på samma bröst. Normalt är detta ett förfarande som läkarna utför tre till fyra månader efter operationen.

Det är viktigt att följa experterna råd i fråga om bröstrekonstruktioner
Behandlingen av bröstcancer är långvarig och omfattar olika stadier som alla måste respektera.

Begränsningar och komplikationer vid rekonstruktiv bröstkirurgi

Det är viktigt att komma ihåg att bröstrekonstruktioner inte alltid leder till önskat resultat. Det är en teknik som kan vara komplex. Patientens utgångsläge och bröstets ursprungliga form är avgörande för hur väl operationen lyckas.

Dessutom kan det uppstå komplikationer, precis som vid alla andra kirurgiska ingrepp. Exempel på sådana är infektioner, blåmärken och fördröjd läkning. I en del fall kan vätskeansamlingar uppträda och implantatet kan brista och ibland även stötas ut.

Bröstrekonstruktioner tar tid att hämta sig från

En bröstrekonstruktion är en mycket värdefull operation för att kunna återställa bröstet till dess naturliga, symmetriska och attraktiva utseende. Därigenom får kvinnan som har behövt genomgå en mastektomi bättre självaktning och självförtroende.

Samtidigt handlar det om ett kirurgiskt ingrepp som kan vara komplext. Precis som alla andra operationer kräver den lång återhämtningstid och många överväganden. Därför är det viktigt att alltid följa experternas rekommendationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.