Vad är ondska? Ett filosofiskt perspektiv

Vad är ondska? Ett filosofiskt perspektiv
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skriven och verifierad av filosofen och psykologen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Senaste uppdateringen: 18 april, 2023

Ondska är ett av de begrepp som vi vet hur man identifierar mycket väl i praktiken. Men det kan vara svårt att definiera. Om någon bad oss skilja på moraliskt bra och dåliga handlingar, skulle vi säkert göra det utan större svårigheter och prata om värderingar och principer.

Men om någon annan bad oss att definiera det, i teorin, skulle vi sannolikt stöta på vissa svårigheter. Det är inte så konstigt eftersom att ondska är ett komplext begrepp vars natur och dimensioner är svåra att definiera.

Följaktligen har begreppet ont en lång historia av filosofisk diskussion. Än idag är vissa aspekter av detta fenomen fortfarande under debatt. Med detta sagt, låt oss ta en närmare titt på några av de viktigaste filosofiska teorierna om konceptet.

Vad är ondska?

Först och främst är det viktigt att notera att det finns åtminstone två begrepp om ont och ondska: ett brett och ett snävt. Låt oss ta en titt på vad var och en består av.

Vad är ondska: Det breda begreppet

Det breda begreppet ont omfattar alla händelser som skadar människor eller orsakar dem lidande. I detta avseende är obehaget från tandvärk lika illa som att till exempel ljuga.

Nu har ondskan i vid mening också delats in i två kategorier: naturlig och moralisk. Det förra inkluderar alla tillstånd som inte är resultatet av moraliska agenters avsikt eller försumlighet. Naturolyckor och sjukdomar passar alltså in här, liksom naturliga missförhållanden.

Moralisk ondska, å andra sidan, härrör från de inblandades avsikter eller försumlighet. De inkluderar alltså de mänskliga handlingar som skadar en annan, såsom bedrägeri eller mord.

Observera att denna föreställning tenderar att vara närvarande i teologiska sammanhang och i diskussioner om problemet med försummelse, vilket återspeglar svårigheten att förklara ondskans natur i en värld skapad av en allsmäktig, allvetande och allälskande Gud.

Religion har en teologisk förklaring till det, men filosofin är mycket bredare med avseende på detta begrepp.

Vad är ondska: Det snäva begreppet

Å andra sidan inkluderar det snäva begreppet om ont och ondska endast de handlingar, karaktärer eller händelser som anses vara moraliskt föraktliga.

I denna mening tillskrivs felaktigheter endast moraliska agenter (människor) och deras handlingar. Detta begrepp används ofta i aktuella politiska och juridiska sammanhang.

Gillar du den här artikeln? Vi tror att du kanske också vill läsa: Friedrich Nietzsches bidrag till filosofi

Filosofiska teorier om ondska

Alltigenom historien har många kända filosofer teoretiserat om ondska. Följande är några av de viktigaste teorierna i ämnet.

Allt ont är en produkt av okunnighet

En av de första filosoferna som analyserade ondska var Sokrates, som tillskrev ondska till okunnighet. Det vill säga, han trodde att ingen människa medvetet gör onda handlingar, utan att detta snarare beror på att hen inte vet vad gott är och hur man handlar i enlighet med det.

I detta avseende skulle individen inte utföra dessa handlingar om hen hade sann kunskap om sitt misstag. Om hen hade kunskap om att det att göra goda handlingar är det bästa sättet att agera, skulle hen inte välja att göra skada.

Gud och ondska

Filosofiska teorier om ondska började med försök att lösa problemet med ondskan; det vill säga försök att förklara ondskans existens (i vid bemärkelse) i sambandet med en allsmäktig, allvetande och god Gud eller skapare.

En teori som ger en lösning på ondskans problem är manikeistisk dualism. Enligt denna teori är universum produkten av en pågående strid mellan två lika och eviga första principer: kungen över ljusets rike och kungen över mörkrets rike.

Ur dessa första principer uppstår goda och onda substanser, som står i en ständig kamp om överhöghet.

För sin del gynnade tidiga kristna filosofer, som den helige Augustinus, neoplatonismen. De hävdade att ondska inte existerar som substans eller egendom, utan som brist på substans, form och godhet.

Till exempel består sjukdomens ondska i bristande hälsa. Syndens ondska består av bristen på dygd.

I dessa fall skapar inte Gud det onda, för hela hans skapelse är god. Därför är ondska frånvaron av vara eller brist på gott.

Gillar du den här artikeln? Vi tror att du kanske också kan vilja läsa: Prova på en läcker portugisisk efterrätt: Guds bröd

Ondska: En naturlig egenskap hos människor?

Människor har alltid haft en benägenhet till ondska. Faktum är att vi som samhälle till och med kan känna fascination och en viss nyfikenhet inför det onda.

Men denna attraktion eller benägenhet till ondska har fått oss att ställa frågan huruvida ondska är en del av människor, dvs. att vi kan födas som onda, eller om det är en inlärd egenskap.

I detta avseende menar författare som Niccolò Machiavelli och Thomas Hobbes att människor är onda av naturen. Enligt denna filosofi leder mänsklighetens själviskhet och överlevnadsinstinkt oss till att mätta våra egna begär till nackdel för våra kamrater. Därför blir lag och stat nödvändiga; enheter som gör att vi kan reglera människors beteende för det gemensamma bästa.

Kant menar att det finns en radikal form av ondska i den mänskliga naturen. Med detta menar han att alla människor har en benägenhet att underordna morallagar till egenintresse, och att denna benägenhet är radikal eller rotad i den mänskliga naturen.

För Kant är den goda personens uppgift, enligt hans kategoriska imperativ, att föregå med gott exempel med moraliskt korrekta handlingar. Rousseau, å andra sidan, har motsatt uppfattning och hävdar att människor är goda av naturen och att det är samhället som korrumperar dem.

Ondskans banalitet

På 1900-talet erbjuder Hanna Arndt en föreställning om ondska förknippad med sociala grupper och staten själv. Hennes reflektioner uppstår som ett försök att förstå och utvärdera fasorna i de nazistiska förintelselägren.

Arndt hävdar att ondska varken är naturlig för människor eller är en metafysisk kategori. Istället är den någonting som kan skapas av människor och som manifesterar sig först när den finner institutionellt och strukturellt utrymme för det.

Enligt Arndt är ett utmärkande drag för radikal ondska att denna inte görs av mänskligt förståeliga skäl, såsom själviskhet. Det är helt enkelt någonting som utförs för att förstärka en totalitär kontroll och med tanken att allt är möjligt.

Soldados en guerra en el concepto de maldad.
Krig lyfter fram kritiska ytterligheter av ondska som får filosofer att analysera nya perspektiv på detta faktum.

Komponenterna i en ond handling

Många samtida filosofer anser att begreppet ondska är kopplat till begreppet ond handling. I denna mening hävdar de att en ond person är en som utför onda eller felaktiga handlingar.

Men vad kännetecknar en ond handling? Vissa teoretiker har föreslagit följande komponenter:

  • Något som orsakar skada: det är en ond handling om det orsakar eller möjliggör betydande skada på minst ett offer.
  • Motivationen: onda handlingar kräver viss avsikt eller motivation att utföra en ond handling. Om det inte finns någon sådan avsikt, så anser vi att vi inte bör betrakta det som en ond handling.
  • Emotionell påverkan: det har också hävdats att för att vara onda måste vi känna på ett visst sätt eller ha vissa känslor när vi agerar. Till exempel, Laurence Thomas menar att onda människor njuter av att orsaka skada eller känner hat mot sina offer.
  • Ansvar: vi antar att onda handlingar kommer från en moraliskt ansvarig agent. Det vill säga, även om naturliga olyckor kan orsaka mycket skada, kan dessa fenomen inte betraktas som onda handlingar eftersom de inte är moraliska agenter.

Följaktligen är onda handlingar sådana handlingar som är mänskliga, avsiktliga och som orsakar lidande hos offret och viss njutning hos förövaren.

Men vi kan utmana detta perspektiv på onda handlingar. Till exempel, om vi försöker detonera en bomb i ett rum fullt av oskyldiga människor, men polisen omintetgör försöket, skulle åtgärden fortfarande vara ond trots att den inte orsakade någon skada?

Ondska är ett komplext begrepp

Som du kan se är begreppet ondska inte lätt att definiera eller förstå. Trots det faktum att många filosofer antecknat sina tankar om detta ämne, är de nödvändiga och tillräckliga villkoren som verkligen definierar ondska fortfarande under debatt idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.