Vad är blyförgiftning? Lär dig symptomen

Blyförgiftning kan lätt förbises men kan vara mycket allvarligt. Vad är blyförgiftning? Vilka är symptomen? Vill du veta mer, läs artikeln nedan.
Vad är blyförgiftning? Lär dig symptomen

Senaste uppdateringen: 26 november, 2021

Blyförgiftning är ett ganska ovanligt medicinskt tillstånd men det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas. Bly är en tungmetall som inte hör hemma i människokroppen och därav är varje liten del giftig. På grund av detta är det viktigt känna till symptomen för blyförgiftning.

Förr i tiden var det vanligt att använda bly i olika produkter, såsom färg och bränslen. Lyckligtvis har forskning och offentlig politik som syftar till att minska användningen visat sig vara effektiv. Trots detta kan enstaka fall inträffa, till exempel då folk kommer i kontakt med bly på jobbet eller att man bor i ett gammalt hus.

Symptomen för blyförgiftning är mycket vaga och de huvudsakliga riskgrupperna är gravida kvinnor och små barn.

Vad orsakar blyförgiftning?

Blyförgiftning uppstår när en person intar eller andas in en stor mängd av denna metall. Fram till nyligen var det ett ganska vanligt problem eftersom många produkter och bränslen innehöll stora mängder bly.

Men allteftersom internationella organisationer, som Världshälsoorganisationen (WHO), bildats har antalet fall successivt minskat. Man hittar bly specifikt i dessa objekt och på dessa platser:

 • Husfärg
 • Gamla leksaker
 • Rör och kranar (även i Sverige)
 • Bilbatterier
 • Viss keramik och glas
 • Pellets
 • Viss kosmetika
 • Golv, speciellt om man spillt bensin eller färg på dem.

I USA under sent 1970-tal vidtog man vissa åtgärder för att få bukt med blyförgiftning. Det resulterade i att man var var tvungna att ändra tillverkningsprocesserna för de flesta målarfärger som innehöll bly.

Att exponeras för bly på jobbet är vanligt vid reparationer av skepp, byggarbete, gruvdrift, plast- eller batteritillverkning samt rörmokeri.

I teorin bör dessa yrken ha sina egna skyddssystem utifrån ett företagshälsovårdssystem. Men i vissa fall kan arbetsrelaterade olyckor ändå hända.

målarrollers
Målarfärg kan innehålla bly.

Symptom vid blyförgiftning hos vuxna

Beroende på hur mycket man påverkas, kan symptomen för blyförgiftning variera från mycket milda till att till och med vara livshotande. Eftersom att symptomen är mycket generella är det inte troligt att man kommer märka av dem med en gång. Vissa patienter rapporterar följande symptom:

Symptomen brukar utvecklas stegvis. Dessutom, så länge man exponeras för giftet (till exempel hemma eller på jobbet) riskerar symptomen att förvärras över tid.

Symptom vid blyförgiftning hos spädbarn

Eftersom bly kan tränga igenom placentabarriären kan det påverka fostrets utveckling under graviditeten. Det faktum att många fall av blyförgiftning kan gå obemärkt förbi hos mödrar är ett allvarligt problem för spädbarn.

Blyförgiftning kan orsaka allvarliga förlossningsskador. De kan innebära missfall, prematurfödsel samt intrauetrin tillväxthämning (IUGR). I sällsynta fall kan skadorna vara livshotande.

Om barnet föds kommer det att vara mycket mottagligt för medicinska komplikationer, särskilt före fem års ålder. Faktum är att det har rapporterats dödliga hjärnhinneinflammationer i samband med blyförgiftning.

Även om patienten får behandling i tid kan det uppstå konsekvenser. Några komplikationer som barnet kan uppleva under sitt liv är nedsatt kognitiv förmåga, irritation och minnesproblem.

Hur ställs diagnos vid blyförgiftning?

Blyförgiftning behandlas vanligtvis inte aktivt på sjukhus, förutom för mycket specifika typer av yrkesmässig eller hemexponering. Faktum är att om patienten bara visar mycket lindriga symptom kan läkaren till och med ställa en felaktig diagnos.

Det enda sättet att ställa en objektiv sjukdomsdiagnos är genom blodprov som mäter koncentrationen av bly. Mängden kan variera beroende på varje laboratorium, men eftersom bly nästan inte har några funktioner i kroppen kan vilken nivå som helst anses vara giftig.

Stora medicinska komplikationer kan uppstå över 5 µg/dl, särskilt hos barn under fem år. Vissa patienter kan ha nivåer på 150 µg/dl eller mer.

Övriga tester

Om man behöver läggas in på sjukhus eller ta uppföljande prover är det högst sannolikt att läkaren ordinerar följande:

 • Hematisk biometri eller hematologi: denna behandling gör att läkaren kan se patientens hemoglobinnivåer, som kan minska vid kronisk förgiftning.
 • Ekosonogram eller undersökning med magnetkamera: dessa tester hjälper till att utesluta risken för inflammatoriska skador.
 • Biopsi eller benmärgstransplantation: detta test används för att utesluta andra typer av anemi, speciellt när andra nivåer i blodet ändras. Dessa resultat är vanligtvis normala.
 • Skelettröntgen: eftersom bly tenderar att lagras i benvävnad, ger detta test data information om bland annat uppskattad exponeringstid och hur allvarlig förgiftningen är.

Vissa forskare använder det till och med som en av de mest tillförlitliga diagnostiska indikatorerna.

Hur behandlas blyförgiftning?

 • Vid milda symptom övervakas patienten noga och läkaren kan ordinera få orala läkemedel. För svåra fall behöver patienten vara inlagd på sjukhus och få dropp.
 • Vid akut förgiftning behöver patienten troligtvis stanna på sjukhuset. Kroniska tillstånd, beroende på hur allvarliga det är, kan hanteras mer strikt.

Oavsett så utgörs behandlingen av grundläggande stödåtgärder och mediciner. Stödåtgärderna kräver droppbehandling och gastrointestinal sköljning, medan läkemedlen är till för att kelatera blyföreningarna.

Termen kelatera syftar på mediciner som har förmågan att binda tungmetallerna i blodet. Det här kommer i sin tur minska toxiciteten och stimulera elimineringen genom urin eller galla.

arm kopplad till slang på sjukhus

Farmakoterapi

I nuläget finns det fyra medicinska behandlingar för blyförgiftning. Men alla är inte internationellt accepterade eftersom varje land har specifika bestämmelser.

 • Kalciumdinatrium: Kallas även EDTA, en lösning som patienten får intravenöst och vanligtvis i perioder.
 • Dimerkaprol: Medicinen kan administreras intramuskulärt.
 • Penicillamin: Används vid långtidsbehandling så att patienten inte behöver ligga inne på sjukhus.
 • Succimer: Annat namn är imerkaptobärnstenssyra, en medicin som patienten får oralt.

Samtliga mediciner kräver läkarens ordination. Beroende på patientens individuella förutsättningar kan det uppstå komplikationer i form av hepatit, leversvikt och allergiska reaktioner.

Att förhindra blyförgiftning

Den vanligaste källan till blyexponering idag är att man kommer i kontakt med gamla produkter och exponeras i sin arbetsmiljö. Det första fallet är kopplat till färg i industriella miljöer.

Kom ihåg följande om det uppstår risk för blyförgiftning i samband med blyexponering:

 • Tvätta förorenade ytor.
 • Tvätta händerna före och efter måltid, speciellt viktigt för barn.
 • Vid reparationer av gamla byggnader ska du inte slipa ytan manuellt och se till att använda skydd.
 • Ät en näringsrik och balanserad kost.
 • Drick endast ordentligt filtrerat och renat vatten.
 • Vid hantering av pellets, stoppa dem inte i munnen.

Uppsök snarast möjligt läkare vid symptom för blyförgiftning. Vid milda symptom kan man boka en läkartid. Men upplever man måttliga till allvarliga symptom bör man genast uppsöka akutvård.

Slutgiltiga rekommendationer vid blyförgiftning

Även om blyförgiftning är ovanligt är det viktigt att uppsöka läkare om man exponerats för bly. Det är speciellt viktigt för riskgrupper, som gravida och barn. Även låga nivåer kan orsaka permanenta följdsjukdomar.

Vilken specialist bör man uppsöka?

De flesta medicinska specialister kan diagnostisera blyförgiftning genom specifika tester. Därför bör man först gå till en husläkare, internist eller barnläkare. Om man sedan behöver en annan utvärdering från en specialist kommer läkaren att vägleda dig genom proceduren.

Att förbereda sig för samtal

Vid ett bokat läkarbesök bör man följa dessa rekommendationer:

 • Försök tänka tillbaka på när symptomen började, liksom om du tagit några läkemedel för att mildra symptomen, och i så fall vilka.
 • Säg till om du sedan tidigare har en sjukdom, som till exempel en kronisk sjukdom eller allergier.
 • Ta med eventuella nytagna provsvar.
 • Tar du några mediciner? Ta med dem eller skriv upp namnen. Behöver du ytterligare mediciner måste läkaren veta vilka mediciner du tar sedan tidigare för att undvika negativa biverkningar.
 • Försök att identifiera en specifik orsak till blyexponeringen. Se de föregående avsnitten för några av de vanligaste källorna.
 • Ha med dig personligt stöd. Ibland kan oro göra att man glömmer läkarens rekommendationer.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ascione I. Intoxicación por plomo en pediatría. Arch Pediatr Urug 2001;72(2):133-138.
 • Azcona-Cruz M, Ramírez R, Vicente-Flores G. Efectos tóxicos del plomo. Rev Esp Méd Quir 2015;20:72-77.
 • Labanda P, Fernández C. Saturnismo, a propósito de un caso. Med Segur Trab 2012;58(227):168-173.
 • Poma P. Intoxicación por plomo en humanos. An Fac Med 2008;69(2):120-6.
 • Valdivia M. Intoxicación por plomo. Rev Soc Per Med Int 2005;18(1):22-27.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.