Vad är attityd? 15 olika attitydtyper och deras egenskaper

Attityder definierar en stor del av vår identitet. I den här artikeln kommer vi att titta på vad de är, de vanligaste typerna och deras egenskaper.
Vad är attityd? 15 olika attitydtyper och deras egenskaper

Senaste uppdateringen: 26 september, 2022

Vid ett eller annat tillfälle i livet har vi alla ursäktat andras beteende med att de är “som de är”. I dessa fall brukar vi referera till deras attityd. Attityder kan vi definiera som en relativt stabil mental läggning som påverkar alla våra reaktioner och handlingar.

Med det sagt kan vi alla gissa vikten av att utveckla lämpliga attityder. När allt kommer omkring beror korrekt hantering och prestanda i varje uppgift eller situation på dessa. Att göra något på ett negativt sätt är inte detsamma som att göra det bra med en mer positiv läggning.

Låt oss ta en närmare titt på detta.

Vad är attityder?

Enligt American Psychological Association är attityder en allmän och relativt varaktig utvärdering av ett objekt, en person, en grupp, ett tema eller ett koncept som sträcker sig från negativt till positivt.

Samtidigt definierar socialpsykologins fader, Floyd Allport, attityd som den mentala och neurologiska disposition organiserad av erfarenhet som styr eller förflyttar individens svar på alla objekt och alla situationer som han eller hon interagerar med.

Med det sagt kan man säga att attityd är en persons sinnestillstånd som förbereder honom eller henne att reagera eller bete sig på ett visst sätt. Attityder är också det som utgör våra referensramar, eftersom de utgör bakgrunden mot vilken vi analyserar fakta och händelser.

Komponenterna i attityder

Generellt sett består varje attityd av tre grundläggande element: kognitiva, emotionella och beteendemässiga element. Nedan ska vi beskriva var och en av dem mer i detalj.

De kognitiva delarna av attityd

Detta syftar på övertygelser, tankar, egenskaper och åsikter som vi förknippar med ett objekt, situation eller person. Dessa avslöjar sig vanligtvis i generaliteter eller stereotyper, till exempel att alla bebisar är söta eller att rökning är ohälsosamt.

Kvinnan känner sig omgiven av monster

Känslomässiga inslag i vår attityd

Detta är den känslomässiga eller sentimentala delen av en attityd. Det är med andra ord de känslor som framkallas av objektet, subjektet, händelsen eller personen, som kan vara positiva, neutrala eller negativa. Det kan till exempel inkludera rädsla, hat, kärlek eller likgiltighet.

Om vi ​​fortsätter med exemplet ovan, kanske folk älskar alla barn för att de är söta, eller hatar cigarettrök för att det är dåligt för deras hälsa.

Beteendeelement i attityder

Detta består av en persons tendens att bete sig på ett visst sätt mot objektet, situationen eller personen. Med samma exempel kan man se beteendekomponenten i handlingar av tillgivenhet mot spädbarn eller att vända sig bort från en person som röker.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Dåliga vanor i relationer: undvik dem till varje pris

Om vi ​​antar att attityder är mentala dispositioner så kan vi konstatera att det finns lika många egenskaper som definierar en människa. Nästan vilken egenskap som helst som definierar oss och som upprepar sig över tid kan man betrakta som en attityd. Men låt oss titta på de vanligaste.

1. Positiv

Människor som har en positiv attityd tenderar att fokusera på de goda aspekterna istället för de dåliga. De ser inte heller ett misstag eller misslyckande som ett hinder, utan som en möjlighet.

2. Negativ

Människor med en negativ attityd ignorerar det goda och uppmärksammar det dåliga. De uppvisar ofta undvikande eller klagande beteenden, vilket gör det svårt för dem att uppnå mål. De kan även skylla på andra för sina misslyckanden.

3. Neutral

Denna attityd finns hos människor som inte lägger tillräckligt stor vikt vid situationer eller händelser. De tenderar att ignorera problem och överlämna dem till någon annan som får lösa dem. Dessutom känner de ofta inte något behov av att förändra saker och ting, eller sig själva.

4. Proaktiva attityder

Detta är en attityd som prioriterar handling och som alltid syftar till effektivitet, antingen i utförandet av en aktivitet eller vid problemlösning. Likaså främjar denna mentala attityd kreativitet, skapandet av mervärde och uppnåendet av mål.

5. Reaktiva attityder

En person med ett reaktivt tänkesätt förlitar sig mycket på externa instruktioner och resurser för att utföra en handling eller uppnå ett mål. Dessutom tenderar de att sätta sig själva i beroendeställningar till andra och har stora svårigheter att hantera oförutsedda händelser.

6. Egenintresserad

Denna typ av attityd innebär att man söker sig till sin egen fördel, antingen direkt eller indirekt. På så sätt är det personen eftersträvar i sina handlingar att uppnå sina egna individuella mål utan hänsyn till andras behov.

7. Altruistiska attityder

Människor med denna typ av attityder utför sina handlingar för att skapa en fördel för andra, även om deras handlingar kanske inte ger någon vinst eller till och med resulterar i förlust. Termen är dock något diskutabel, eftersom de flesta handlingar gynnar den som utför dem, även om det är indirekt eller passivt.

8. Manipulativ

Manipulatörer använder uppsåtligt och medvetet andra för att uppnå sina egna mål, gynna sina intressen eller styra situationen i önskad riktning.

9. Passiva attityder

Denna inställning kännetecknas av en negativ syn på verkligheten åtföljd av bristande initiativförmåga. Personen närmar sig inte handling, utan undviker den. Vidare kan denna inställning leda till att man underordnar sina egna önskemål andras.

10. Aggressiv

Den aggressiva attityden inkluderar ett beteendemönster vars intensitet varierar. Det sträcker sig alltså från gester eller ord till fysiska slagsmål, vars syfte alltid är att skada den andre.

11. Tillåtande

Denna attityd är förknippad med en tendens att vara överdrivet flexibel, så att avvikelser från normen tillåts och värdesätts.

12. Assertiv

Assertiva människor försvarar konsekvent sina egna positioner och rättigheter, men respekterar alltid andra, är flexibla och erbjuder förhandlingsutrymme.

13. Misstänksamma attityder

En överdriven misstro mot någon stimulans kännetecknar dessa människor. De är ofta misstänksamma mot baktankar, invecklade motiv eller krafter utanför den aktuella situationen.

Kvinna med misstänksam attityd

14. Flexibel

Människor med flexibla attityder kännetecknas av att de anpassar sig till andra människors situation utan att förkasta sina egna inneboende egenskaper. Detta gör det möjligt för dem att bättre förstå livets koncept och mening: trots allt kan vi inte alltid få det vi vill ha.

15. Oflexibel attityd

Slutligen tenderar människor med en oflexibel attityd att ha ett stelbent beteende- och tankemönster. Därför måste de ha sin omgivning under absolut kontroll (känna dem och dominera dem). När så inte är fallet känner de sig överväldigade och omoderna.

Du kanske också kulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Är du redo att bli förälder? Hur man tar reda på det

Karakteristika egenskaper för attityder

För att bättre förstå vad attityd handlar om, kommer här några av deras gemensamma egenskaper:

  • De hjälper till att definiera vår identitet, styra våra handlingar och påverka hur vi uppfattar och bedömer andra.
  • De är förutsättningar för att bedöma och reagera på händelser i världen, antingen positivt eller negativt.
  • Attityder är något vi lär oss genom social interaktion och erfarenhet. Med andra ord är det inget naturfenomen.
  • Alla människor, oavsett status eller intelligens, har någon form av attityd.
  • Vi kan aktivt förändra våra attityder genom träning eller helt enkelt genom att vi blir exponerade för föremålet eller situationen som framkallar attityden.

Sammanfattningsvis uppstår attityder i samspelet mellan biologiska, ärftliga och miljömässiga faktorer.

Rätt attityd: Nyckeln till framgång

Generellt sett är det viktigt att komma ihåg att våra sinnen när de ställs inför utmaningar och interaktioner till stor del avgör resultatet. Därför är det väldigt viktigt att kultivera rätt attityder till livet och vår omgivning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Albarracín D, Johnson B,  Zanna M. The handbook of attitudes. Estados Unidos: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2005.
  • American Psychological Association. Attitude [Internet]. Washington: American Psychological Association; 2020 [consultado 30 octubre 2021]. Disponible en: https://dictionary.apa.org/attitude
  • Banaji M, Heiphetz L.  Attitudes. En: S. T. Fiske, D. T. Gilbert y G. Lindzey (Eds.). Handbook of social psychology. 5ta Edición. Estados Unidos:  John Wiley & Sons, Inc.; 2010. pp. 353–393.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.