Vad använder man läkemedlet dobutamin till?

Läkemedlet dobutamin används man för att behandla allvarlig hjärtsvikt, till exempel de som utlöses under hjärtkirurgi eller vid septisk chock.
Vad använder man läkemedlet dobutamin till?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet dobutamin har positiva inotropa effekter (se nedan). Därför använder man det för att behandla hjärtsvikt och kardiogen chock. Man administrerar detta läkemedel intravenöst.

Även om dobutamin strukturellt liknar dopamin och andra katekolaminer, är detta läkemedel en strukturell analog till isoprenalin och har andra farmakologiska egenskaper, inklusive ovannämnda inotropa effekter, såväl som kronotropiska och vasodilaterande effekter.

Till skillnad från dopamin påverkar inte dobutamin dopaminreceptorerna, dock kan exempelvis urinproduktionen öka på grund av ökad hjärtproduktion.

Inotropiska och kronotropiska effekter?

läkare lyssnar på hjärta

Cirkulationssystemet har många nyckelfunktioner som är viktiga för hela kroppen. Bland dem kan vi nämna följande:

Hjärtat har många egenskaper du bör vara medveten om för att förstå hur det fungerar, liksom vilka verkningsmekanismer dobutamin har. Dessa är:

 • Automatism. Hjärtat slår automatiskt.
 • Inotropism. Hjärtat drar sig samman av vissa stimuli. Det sympatiska nervsystemet har en positiv inotrop effekt. Med andra ord ökar det hjärtats förmåga att kontrahera.
 • Kronotropism. Ändring av hjärtslagets regelbundenhet. Det sympatiska nervsystemet kan ge upphov till takykardi. Det parasympatiska nervsystemet sänker däremot hjärtfrekvensen.
 • Batmotropism. Ändring av hjärtats grad av excitabilitet.
 • Kromotropism. Detta syftar på hjärtimpulsernas hastighet, som styrs av ett konduktionssystem. Det sympatiska nervsystemet har en positiv kromotropisk effekt, vilket innebär att det ökar konduktionshastigheten. Det parasympatiska nervsystemet har å andra sidan motsatt effekt.
 • Lusitropi. Hjärtat slappnar av under vissa stimuli.

Användning av läkemedlet dobutamin

hjärtat

Dobutamin är ett läkemedel som läkare använder på patienter för att behandla akut hjärtsvikt, till exempel vid fall som uppkommer under hjärtkirurgi eller vid septisk chock. Alla dessa effekter kan motverkas av de karakteristiska inotropa effekterna av detta läkemedel.

Läkare kan också skriva ut dobutamin till patienter som lider av hjärtsvikt för att öka hjärtats prestanda. Det används ofta i fall där patienten behöver näring via dropp och som inotropiskt stöd vid kortvarig behandling av hjärtnedbrytning på grund av brist på myokardkontraktilitet.

Det är dock viktigt att nämna att läkare inte rekommenderar dobutamin för behandling av kranskärlssjukdomar eftersom det ökar hjärtfrekvensen, vilket kan leda till att myokardiet ökar sin efterfrågan på syre.

Hur utlöser läkemedlet dobutamin sina effekter på kroppen?

Dobutamin interagerar med beta-1 adrenerga receptorer och aktiverar dessa. Dessutom stimulerar det även, till en lägre grad, alfa 1- och beta 2-adrenerga receptorer. På grund av detta kan den öka kontraktiliteten i myokardium och hjärtats slagvolym. Därför utlöser det en serie modesta kronotropiska effekter, vilket orsakar en ökad volym utpumpat blod.

Som ett resultat av dessa effekter förekommer andra effekter, på en hemodynamisk nivå, som en minskning av systemiskt vaskulärt motstånd och hjärtkammartryck. Dessutom tenderar blodtrycket också att öka på grund av den ökade slagvolymen. Diastoliskt blodtryck och det genomsnittliga arteriella trycket förblir dock vanligtvis oförändrade.

Som vi nämnde i början av artikeln har dobutamin inga effekter på dopaminreceptorerna, till skillnad från dopamin. Det orsakar inte heller frigörandet av noradrenalin från sympatiska nervändar.

Biverkningar av behandling med dobutamin

Läkemedlet dobutamin

Liksom alla andra läkemedel på marknaden är dobutamin inte utan biverkningar. Med biverkningar avser vi de oönskade och oavsiktliga effekterna som en patient kan förvänta sig när de påbörjar behandlingen med ett läkemedel.

Några av biverkningarna av detta läkemedel är:

 • Ventrikulära dysrytmier
 • Högt blodtryck
 • Ökad systolisk frekvens
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Kärlkramp
 • Svårt att andas

Slutsats

Dobutamin är ett läkemedel som läkare föreskriver för behandling av hjärtsvikt på grund av dess förmåga att öka hjärtkontraktiliteten och hjärtfrekvensen. Det kan emellertid utlösa en serie biverkningar som patienten måste överväga tillsammans med sin läkare innan behandlingen med detta läkemedel påbörjas.

Kontakta en läkare om du har några frågor om läkemedlet dobutamin och berätta för dem ifall du tar några andra läkemedel. På detta sätt kan du undvika komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Claveria, J. (2016). Farmacos en Cardiología. Hospital Universitario Central de Asturias.
 • Levy, B., Perez, P., Perny, J., Thivilier, C., & Gerard, A. (2011). Comparison of norepinephrine-dobutamine to epinephrine for hemodynamics, lactate metabolism, and organ function variables in cardiogenic shock. A prospective, randomized pilot study. Critical Care Medicine. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181ffe0eb
 • Mraz, S., & Rorabaugh, B. (2007). Dobutamine. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.61634-4

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.