Symtom på autism hos barn

Symtomen på autism hos barn är av avgörande betydelse för att det ska kunna upptäckas, detta eftersom att laboratorietester inte är tillräckliga för att upptäcka tillståndet.
Symtom på autism hos barn

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Det är viktigt att förstå vad autism egentligen handlar om när man talar om dess symtom hos barn. Detta eftersom att  det inte finns några kompletterande studier för att kunna nå en diagnos – såsom blod eller avbildning. Istället måste de sakkunniga förlita sig på barnets beteende.

Autismspektrumtillstånd omfattar ett antal utvecklingsstörningar grupperade efter gemensamma egenskaper.

Vi vet inte orsakerna till dessa störningar ännu. I vissa fall finns det genetiska associationer, men inget konsekvent. Därför går det inte att dra slutsatsen att det beror på en enda faktor.

Det finns tre områden som påverkas hos personer med autism: socialt beteende, språk och kommunikation. Dessutom utför personer inom autismspektrumet ofta repetitiva beteendemönster relaterade till ett bristande intresse för andra aspekter sin omgivning.

Symtomen på autism hos barn uppträder före 3 års ålder, och därmed handlar det i huvudsak om en utvecklingsstörning. Efter att de väl har visat sig tenderar dessa sedan att bestå under hela individens liv.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad de tidiga symtomen på autism är, i enlighet med de områden som drabbas. Vi kommer också att gå igenom de vanligaste tecknen på spektrumet vilka relaterar till barnets interaktion med andra, dess kommunikation och beteende.

Symtom på autism – svårigheter med att kommunicera

Barn inom autismspektrumet kan utveckla allvarliga språkstörningar. Det är vanligt att de inte svarar på frågor och ofta väljer att inte prata. Faktum är att de ofta förblir tysta under långa perioder.

Ansiktsuttryck är en annan egenskap och kroppsspråket är väldigt dämpat. På grund av detta är det svårt för föräldrar att tolka vad de små känner. Vi vet alla att gester är en viktig del av kommunikationen, och detta faktum gör interaktion svårt för autistiska barn.

Vissa barn känner väl igen sitt namn men svarar inte till det. Ibland tror vuxna att det finns ett hörselproblem och börjar sin resa genom konsultationer på hörselmottagningar.

Vid andra tillfällen har barnen för vana att ständigt upprepa en fråga, även när de får ett tillfredsställande svar. Detta beteende används dock inte i syfte att få ett svar, det är bara en del av deras repetitiva beteende.

En liten flicka i ett rum.
En brist på interaktion med den omgivande miljön är typisk för de som befinner sig inom autismspektrumet.

Brist på social interaktion

Människor med autism saknar behov av social interaktion. Barnen verkar frånkopplade från den omgivande verkligheten och har ofta inget intresse av att relatera till den.

Blicken är också ofta karaktäristisk. Faktum är att undvikandet av direkt ögonkontakt är ett av symtomen på autism. Dessutom vänder de blicken åt sidorna i situationer som kan kräva direktkontakt.

De gillar vanligtvis inte intima gester som kramar och avvisar ofta dessa handlingar, till och med aggressivt, om de anser det nödvändigt.

Lekandet för barn med autismspektrumtillstånd sker ensamt. Det är svårt för dem att skapa lekrutiner med andra barn. Dessutom är deras personliga lekande repetitivt, alltid på samma sätt och alltid med samma leksaker som de valt från början.

Onormalt beteende som ett symtom på autism hos barn

Autistiska barns beteenden verkar ofta främmande för andra människor. Till exempel gör de saker som andra inte skulle göra och applicerar funktioner till saker på ett sätt som ligger utanför den konventionella normen.

Leksakerna de väljer får en annorlunda funktion, och de leker endast med en del av dem, utan att använda hela spelet, till exempel. Dessutom utförs spelet eller leken på ett repetitivt och monotont sätt.

Att gunga är ett annat klassiskt tecken på autism. Barn med dessa störningar kan sitta och röra sig fram och tillbaka på samma ställe, ibland i timmar. Detta kan åtföljas av en blick förlorad i rymden, alltid i samma riktning.

Att ändra rutiner är ett stort problem för ett autistiskt barn. Det beror på att de organiserar sitt liv kring ritualer och upprepningar som övergår i kriser om de genomgår någon förändring, och här är våldsamma utbrott relativt vanliga.

Ett barn med en terapeut.
Autistiska barns beteende är annorlunda och kan te sig ovanligt för andra människor.

Att upptäcka symtom på autism hos barn: ju tidigare desto bättre

Det blir lättare att hantera tillståndet om föräldrarna är uppmärksamma på att upptäcka ovannämnda symtom och vårdpersonal är skickliga på att vägleda behandlingen. Det är en kronisk sjukdom, men tidig identifiering kan avsevärt förbättra livskvaliteten för familjerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martos, J., and R. Ayuda. “Comunicación y lenguaje en el espectro autista: el autismo y la disfasia.” Revista de neurología 34.1 (2002): 58-63.
  • García-de-la-Torre, María P. “Trastornos de la comunicación en el autismo.” (2002).
  • Hervás, Amaia, et al. “Los trastornos del espectro autista.” Pediatr Integral 16.10 (2012): 780-94.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.