Olika grader av intellektuella funktionsnedsättningar samt behandlingar

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har varierande grad av handikapp. I den här artikeln ska vi förklara de viktigaste symptomen och vilka behandlingar som finns tillgängliga.
Olika grader av intellektuella funktionsnedsättningar samt behandlingar
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Många namn har använts genom tiderna för att beskriva intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är en neuroutvecklingsstörning som manifesterar sig med en kognitiv funktion under genomsnittet. Det påverkar också andra områden, som social förmåga och förmågan att fungera i en miljö.

Det finns olika nivåer av intellektuella funktionsnedsättningar. Av denna anledning är det som bestämmer dess verkliga inverkan på människans liv hur pass handikappande det är för honom eller henne. Det vill säga hur svårt det är att utföra grundläggande anpassningar och handlingar. Det kan handla om att läsa, skriva, organisera sig, relatera till andra och ta hand om sig själv i det dagliga livet.

Hur vården utvärderar en persons intellektuella kapacitet

flicka vid piano
En intelligens som ligger under det normala intervallet indikerar en mental retardation.

Intellektuell förmåga mäter man vanligtvis genom standardiserade tester, som Wechsler Intelligence Scale for Children, femte upplagan (WISC-V). Dessa tester genererar en poäng som indikerar en persons IQ. Med andra ord förhållandet mellan mental ålder och kronologisk (fysisk) ålder.

Experter uppskattar befolkningsgenomsnittet till cirka 100, vilket innebär att två standardavvikelser under genomsnittet (IQ under 70) indikerar en intellektuell funktionsnedsättning.

Även om intellektuella funktionsnedsättningar kan vara närvarande från födseln eller tidig barndom, visar många barn inte några uppenbara symptom innan de börjar förskolan. I detta avseende hjälper prenatala undersökningar och rutinmässiga kontroller som utförs av BVC till att ställa en tidig diagnos.

Relaterade symptom till intellektuella funktionsnedsättningar

Andra symtom, förutom ett lågt IQ, är kännetecknande för intellektuella funktionsnedsättningar. Följande är några av tecken som kan indikera att något inte står rätt till med utvecklingen hos ett barn:

  • För det första kan de ha svårigheter att uppnå viktiga milstolpar för utveckling. Till exempel kan barnet ta längre tid på sig än andra barn att bemästra färdigheter som att sitta upp, krypa eller lära sig att gå
  • Fördröjningar i språkförvärv och verbala uttryck
  • De kan också ha problem med minnet och att lagra information
  • Oförmåga att uppfatta konsekvenserna av sina handlingar
  • Svårigheter relaterade till inlärning, logiskt tänkande och problemlösning
  • Svårigheter att förstå sociala regler och relationen till andra
  • Slutligen oförmågan att fungera självständigt i vardagen

Ta reda på mer i den här artikeln: 6 övningar för barn med talproblem

De främsta orsakerna till intellektuella funktionsnedsättningar

Även om det finns många möjliga orsaker till intellektuella funktionsnedsättningar kan man bara säkert fastställa det exakta ursprunget till detta tillstånd i endast cirka 25% av fallen. De viktigaste faktorerna inkluderar kromosomavvikelser (t.ex. Downs syndrom) och ärftliga störningar.

Problem under graviditeten, som graviditetsförgiftning eller att den blivande modern brukat alkohol eller vissa mediciner, kan också orsaka det. På samma sätt kan infektioner, undernäring hos gravida kvinnor och spädbarn, allvarliga huvudskador eller allvarlig emotionell försummelse av barnet öka risken.

Fortsätt läsa för att lära dig mer: Att diagnostisera dyslexi: hur går det till?

Nivåer av intellektuella funktionsnedsättningar

Som vi nämnde ovan kan dessa tillstånd manifestera sig på flera nivåer. Experter har fastställt fyra nivåer av denna typ av funktionsnedsättning, och de beror på den drabbade personens IQ och autonomi:

Lätt utvecklingsstörning

De flesta människor med en intellektuell utvecklingsstörning befinner sig inom detta område. Deras IQ-poäng är mellan 50 och 69.

Även om deras kognitiva förmågor och inlärningsförmåga är något begränsade, kan de vanligtvis anpassa sig till utbildningssystemet och delta i yrkeslivet i någon kapacitet. De flesta människor har lämpliga sociala färdigheter och behöver bara lite extra hjälp för att fungera i sin miljö.

Måttlig

Med en IQ mellan 35 och 49 har dessa människor större kognitiva svårigheter, särskilt när det gäller att bearbeta komplexa begrepp. De kan i många fall träna upp sina färdigheter och utföra övervakade lågkvalificerade jobb.

På samma sätt kan de skapa sociala relationer, även om deras kommunikationsförmåga är begränsad. De kan även klara av att hantera att vara ensamma på kända platser, men kan behöva hjälp i sociala situationer.

Allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar

Personer med en IQ mellan 20 och 34 kan sägas ha en allvarlig utvecklingsstörning. Dessa personer behöver ofta övervakning och stöd. Deras språkförvärv är försenat och begränsat.

De kan lära sig att läsa vissa ord och förstå enkel social kommunikation. De kan även utföra enkla uppgifter med hjälp och övervakning. De är dock inte särskilt självständiga.

Djup funktionsnedsättning

Djupa utvecklingsstörningar utgör endast 1-2% av fallen. Dessa människor har vanligtvis allvarliga kognitiva, sociala och praktiska svårigheter och andra relaterade funktionshinder. De kan dock relatera till människor de känner. I många fall kan de navigera i vardagen, så länge de har mycket stöd.

Tillgängliga behandlingar

intellektuella funktionsnedsättningar: flicka spelar på instrument
Ett vårdteam skapar en skräddarsydd plan för att hjälpa en person med utvecklingsstörningar att nå sin fulla potential.

Behandlingen baserar sig främst på att hjälpa den drabbade personen att nå sin fulla pedagogiska, sociala och praktiska potential.

Ett tvärvetenskapligt team med olika yrkesspecialister, som bland annat läkare, psykologer, logopeder och arbetsterapeuter, skapar ett individualiserat program. Denna plan baserar sig på både styrkor och svagheter och tillgodoser både individens och familjens behov.

Hur man minskar risken för intellektuella funktionshinder

Förebyggande åtgärder är något man bör påbörja före en planerad graviditet. Under graviditeten är det viktigt att erhålla adekvat prenatal vård, vilket kan inkludera intag av folsyra och lämpliga vaccinationer. Gravida kvinnor bör undvika undernäring, användning av alkohol och tobak och exponering för giftiga kemikalier i sin närhet.

På samma sätt hjälper korrekt medicinsk behandling under förlossningen till att minska risken för komplikationer. Efter födseln ska barnet tas väl om hand, vilket innebär att barnets fysiska och emotionella behov måste tillgodoses. Men du bör veta att det inte är möjligt att helt eliminera risken.

Betydelsen av stöd från vård och omsorg samt familjen

Intellektuella funktionsnedsättningar är inte handikappande på grund av personens låga IQ, utan på grund av brist på stöd och anpassningar. Av denna anledning är mediciner, terapier eller läroplaner viktiga för att hjälpa denna individ att utvecklas och njuta av en bättre livskvalitet.

Därtill är också stöd från familjen viktigt så att dessa människor kan relatera till miljön på lämpligt sätt. Det är viktigt att ge dem praktiska och funktionella verktyg som hjälper dem att nå sin fulla potential samt att deras familj kan stödja dem så mycket de kan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alonso, I. G. (2005). Concepto actual de discapacidad intelectual. Psychosocial intervention14(3), 255-276.
  • Ke, X., & Liu, J. (2017). Discapacidad intelectual. En Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP, 1-28.
  • Giné, C. (2004). Servicios y calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero35(2), 1-13.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.