Skillnader mellan farmakokinetik och farmakodynamik

Är du medveten om skillnaderna mellan farmakokinetik och farmakodynamik. Fortsätt läsa för att ta reda på vad de är.
Skillnader mellan farmakokinetik och farmakodynamik
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

När det gäller att förstå bipacksedeln för ett läkemedel, samt dess egenskaper och effekter på kroppen, är det viktigt att förstå skillnaderna mellan farmakokinetik och farmakodynamik. Båda begreppen är ämnen som är innefattade i farmakologin.

Farmakologi studerar olika läkemedel, och förstår läkemedel som kemiska substanser som på ett eller annat sätt kan förändra de biokemiska och fysiologiska processerna i människokroppen. Läkemedel har både terapeutiska och förebyggande syften.

Så farmakokinetik är studiet av hur kroppen absorberar, distribuerar, metaboliserar och utsöndrar ett eller flera läkemedel. Å andra sidan är farmakodynamik studiet av de mekanismer och effekter ett läkemedel ger upphov till när det väl har blivit administrerat.

Låt oss nu titta på huvuddragen i både farmakokinetik och farmakodynamik.

Egenskaper för farmakokinetik

Som vi redan vet är farmakokinetik en del av farmakologi. I synnerhet studerar vi här de olika processer som ett läkemedel genomgår efter administrering. Med andra ord studerar vi de förändringar som organismen producerar i materia.

De processer som farmakokinetiken fokuserar på är kända under förkortningen RADME:

  • Frisättning (på engelska Release)
  • Absorption 
  • Distribution
  • Metabolism 
  • Exkretion

Frisättning och absorption

Man kombinerar ofta aktiva ingredienser med andra komponenter som främjar vissa farmakokinetiska egenskaper. För att effekten av en aktiv ingrediens ska uppstå är det därför nödvändigt att den kan frisättas från dessa komponenter.

Efter frisättningen börjar absorptionsprocessen. Genom denna process ska den aktiva ingrediensen nå blodet som distribuerar det genom kroppen för att nå de olika organen.

En kvinna som ska ta ett piller.
Farmakokinetiken studerar kroppens effekter av läkemedlet medan farmakodynamik är studiet av de mekanismer och effekter ett läkemedel ger upphov till.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: P-piller som bara innehåller progestin: Fördelar och biverkningar

Distribution

När den aktiva ingrediensen når blodet pumpar hjärtat blodet så att den blir distribuerad genom kroppen. Blodet kan distribuera läkemedlet på följande sätt:

  • Fritt.
  • I kombination med plasmaproteiner: Många läkemedel kräver att den aktiva substansen binder till specifika blodproteiner för transport. Först när de väl har släppts från dem kommer de att kunna utlösa effekten.

Vid distribution är det viktigt att referera till termen biotillgänglighet, som syftar på mängden aktiv ingrediens som når blodomloppet efter administrering. På detta sätt kommer ett läkemedel med en biotillgänglighet på 20 % att tillåta 20 milligram att vara tillgängligt för varje 100 milligram patienten tar för att utlösa en effekt.

Metabolism och exkretion

Metabolism är den uppsättning kemiska reaktioner som ett läkemedel genomgår för att göra det mer lösligt i vatten och underlätta utsöndring. Normalt är levern ansvarig för ämnesomsättningen.

När ämnet väl har blivit metaboliserat och genomgått de relevanta kemiska omvandlingarna, kan den aktiva ingrediensen elimineras genom olika exkretionsvägar . Den huvudsakliga vägen för medicinsk utsöndring är njurarna, dvs genom njurarna i form av urin.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Livsmedel som hjälper dig att öka din ämnesomsättning

Vad är utmärkande för farmakodynamik och hur skiljer det sig från farmakokinetik?

Ett gäng piller framför en rad med pillerflaskor.
Farmakodynamik studerar hur läkemedel verkar på kroppen.

Det finns många skillnader mellan farmakokinetik och farmakodynamik. I motsats till farmakokinetik studerar farmakodynamiken de förändringar som den aktiva ingrediensen ger upphov till i organismen, inte tvärtom.

Farmakodynamik studerar resultatet, intensiteten och varaktigheten av effekten av den aktiva ingrediensen i kroppen. Den utvärderar också förhållandet mellan ämnet och dess verkningsplats.

För att en aktiv ingrediens ska utlösa en verkan är det viktigt att den tar sig till den plats i kroppen där dess aktivitet är önskad. Normalt är detta ställe en plats där det kan binda till proteiner som kallas receptorer, i cellmembranen. Vid aktivering utlöser de en signalväg som resulterar i ett biologiskt svar.

Samtidigt är det också viktigt att förstå läkemedlets verkningsmekanism. Detta syftar på hur läkemedel utlöser effekten i kroppen när den aktiva ingrediensen kommer i kontakt med cellreceptorerna.

Farmakokinetik och farmakodynamik: Slutsatser

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan farmakokinetik och farmakodynamik ganska tydliga om vi förstår båda begreppen. Om inte, kan vi lätt blanda ihop båda termerna, och detta hindrar vår förståelse av mycket av den information vi får från bipacksedlar med de läkemedel vi kommer i kontakt med.

Om du har några frågor om detta, fråga din läkare eller be apotekspersonal att förklara de olika processerna. Kombinationen av båda är det som i slutändan genererar den terapeutiska eller förebyggande aspekten av läkemedlen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Albelo, A. L. N., & Tallet, A. V. (2010). Farmacocinética y farmacodinámica, implicación en un uso más racional de los antimicrobianos. Revista Cubana de Farmacia.
  • Lepe, J. A., Gil-Navarro, M. V., Santos-Rubio, M. D., Bautista, J., & Aznar, J. (2010). Evaluación farmacocinética y farmacodinámica del tratamiento con vancomicina en la bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Revista Espanola de Quimioterapia.
  • Drusano, G. L., & Craig, W. A. (2000). Relevancia de la farmacocinética y farmacodinámica en la selección de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio. Enfermedades Infecciosas y Microbiologia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.