Orsakerna till bradypné och tillgängliga behandlingar

Bradypné kan bland annat leda till trötthet, svaghet, yrsel och förvirring. I dagens artikel förklarar vi varför bradypné förekommer och tillgängliga behandlingar.
Orsakerna till bradypné och tillgängliga behandlingar

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Bradypné är en medicinsk term som man använder för att beskriva en andningsfrekvens som är lägre än normalt. Dagens artikel förklarar varför bradypné förekommer och tillgängliga behandlingar.

Andning är den process genom vilken lungorna utbyter gas. Kroppen släpper ut koldioxid i omgivningen och absorberar syre genom att andas. Syre är viktigt för att cellerna ska kunna utföra sina funktioner. Mer koldioxid ackumuleras och mängden syre minskar när andningen är lägre än vanligt. Detta kan leda till komplexa konsekvenser.

Bradypné kan ha flera orsaker, man alla är inte maligna eller allvarliga. Det kan dock vara en allvarlig indikation i vissa situationer.

Vad är bradypné?

Ordet “bradypné” kommer från grekiskan. Brady betyder “tröghet” och pnein betyder “andning“. Således använder man denna medicinska term för att hänvisa till en andningsfrekvens som är lägre än normalt.

Den normala frekvensen bestäms utifrån varje persons ålder och aktivitetsnivå. Hos en vuxen person är det normalt att andas mellan 12 och 20 gånger i minuten. Man kan ställa diagnosen bradypné när frekvensen sjunker under 12 andetag per minut.

Dessutom måste tillståndet vara i mer än två minuter. Problemet är att denna term tenderar att bli förväxlad med andra, som apné eller dyspné.

Dyspné hänvisar till andningssvårigheter eller en känsla av att man inte får tillräckligt med luft. På motsvarande sätt är apné ett tillfälligt upphörande av andningen. Både bradypné och apné förekommer under sömnen hos vissa människor.

Motsatsen till bradypné är takypné. Andningshastigheten är snabbare än normalt i det här fallet och även detta kan leda till problem. En person har en takypé när han eller hon andas mer än 25 gånger i minuten.

Som en artikel säger är alkoholförgiftning en av de vanligaste orsakerna till långsam andning. Det kan dock finnas många andra orsaker, vilket vi ska titta närmare på i det följande avsnittet.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Hur djupandning påverkar hjärnan: aktivering av nervceller

Vad är orsakerna till bradypné?

Bradypné är inte en sjukdom som sådan, utan ett symptom som kan uppträda i många situationer. Som vi påpekar i föregående avsnitt är alkoholförgiftning en av de vanligaste orsakerna.

Detta beror på att alkohol verkar på andningscentret med en hämmande effekt. Denna effekt bromsar in din andningsfrekvens. Det är dock inte den enda substansen som kan leda till detta problem. Många andra läkemedel och droger, som opioider, har samma effekt på kroppen.

Faktum är att kombinationen av bensodiazepiner och alkohol är en av de största riskfaktorerna för andningsdepression. Bensodiazepiner är ångestdämpande och är ett läkemedel som många använder.

alkohol och hjärna
Alkohol är en andningsdämpande substans på grund av dess effekter på centrala nervsystemet.

Andra substanser som kan medföra bradypné

Bradypné kan uppstå som ett resultat av flera olika läkemedel och substanser. Ett av de viktigaste gifterna att vara medveten om är kolmonoxid.

Denna gas är ett relativt vanligt val för dem som försöker begå självmord. Det är en gas som kan orsaka död vid inandning i höga koncentrationer eftersom den orsakar en minskning av andningsfrekvensen samt förgiftning.

Vissa läkemedel som man använder för att utföra kirurgiska ingrepp kan också minska andningen. Muskelavslappnande medel (som ofta är bensodiazepiner), bedövningsmedel och smärtstillande medel (opioidderivat) till exempel. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på detta symptom.

Encefaliska problem

Andningen är en komplex process som flera olika delar av hjärnan hjälper till att samordna. Hjärnan styr medvetet andningen. Det finns dock också andningscentra i hjärnstammen.

Dessa centra tillåter andning under vissa förhållanden då hjärnan inte kan vara involverad. Till exempel när det förekommer en tumör eller en traumatisk skada. De utlöser dock en långsam andning om de tar kontroll över andningen.

En obalans i elektrolyter och hormoner

Som vi förklarade ovan är det många faktorer som påverkar andningsfrekvensen och hur djupt vi andas. En annan anledning till att bradypné kan uppstå kan vara obalansen av vissa elektrolyter, som kalium eller kalcium.

Det förekommer också vid vissa metabola sjukdomar, till exempel hypotyreos. Sköldkörtelhormoner är bland annat ansvariga för att reglera energiförbrukning och kroppstemperatur. Andningsfrekvensen kan minska när den är lägre än normalt. Vid dessa tillfällen kan en behandling av bradypné gå ut på att kontrollera de underliggande tillstånden.

Riskfaktorerna för att drabbas av bradypné

En artikel publicerad i EcuRed förklarar att det finns ett antal faktorer som ökar risken att drabbas av bradypné. Några av dem är hög ålder, rökning och olika hjärtsjukdomar. Samma sak händer när en person befinner sig i chock.

Det är också kopplat till låg kroppstemperatur (hypotermi) och till personer som tränar intensivt regelbundet. Det är dock inte nödvändigtvis allvarligt i det senare fallet.

Symptom och komplikationer av bradypné

Bradypné kan förändra nivåerna av syre och koldioxid i kroppen. De flesta symptomen som uppstår beror på syrebrist. Trötthet, svaghet, förvirring och yrsel är vanliga. De flesta behandlingar av bradypné går ut på att lindra dessa symptom.

Dessutom känner sig patienter ofta yra eller har en överhängande känsla av att de kommer att svimma. Huvudvärk och bröstsmärta är andra vanliga tecken, liksom dålig koordination och problem med minnet.

Minskat syre i blodet kan leda till komplikationer – benämningen för detta är hypoxemi. Som en artikel av Bell Marra Health förklarar, innebär bradypné en ökning av antalet fall av medvetandeförlust samt är kopplat till hjärtproblem.

Faktum är att organ och vävnader kan drabbas av allvarliga skador. Det orsakar hjärtstopp och till och med död i de allvarligaste fallen. Andra komplikationer är respiratorisk acidos och hyperkapni (höga halter av koldioxid i blodet).

bradypné tillgängliga behandlingar återhämtning i naturen
Idrottare kan ha en förväntad och logisk bradypné som ett resultat av deras träning och detta utgör inte någon risk.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Första hjälpen när du drabbas av kolmonoxidförgiftning

Tillgängliga behandlingar av bradypné

I de flesta fall krävs ingen behandling vid bradypné. Som vi nämnde ovan förekommer det ofta i godartad form – antingen hos personer som är vana vid intensiv fysisk aktivitet eller under sömn.

Det är därför nödvändigt att kunna särskilja i vilka fall detta symptom är en indikation på ett allvarligt tillstånd. Det beror på den bakomliggande orsaken och patientens hälsotillstånd.

Till exempel är en medicinsk intervention vanligtvis nödvändig när tillståndet beror på ett hjärtproblem. Tanken är att tillföra det syre kroppen behöver. Det finns olika former av konstgjord ventilation för detta ändamål.

Dessutom behövs vanligtvis stödjande behandlingar om orsaken till bradypné är ett giftigt ämne. I vissa fall använder man inom sjukvården ett motgift mot substanser som har orsakat tillståndet. Detta är fallet med bensodiazepinförgiftning, som kan behandlas med flumazenil.

Bradypné är ett symptom, inte en sjukdom

Det är viktigt att betona än en gång att detta tillstånd innebär en minskning av andningsfrekvensen. En läkare kan misstänka att en patient har detta tillstånd om denna andas mindre än 12 gånger per minut under mer än två minuter.

Saken är den att detta symptom kan uppträda av flera skäl, som vid alkoholförbrukning eller annan berusning, eller som ett resultat av vissa underliggande sjukdomar. I många fall tyder det inte på något livshotande tillstånd. Därför måste en läkare först avgöra orsaken till varför en patient upplever bradypné innan denna beslutar om vilka behandlingar som patienten behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.