Kopplingen mellan anemi och viktnedgång

Det finns begränsad kunskap bland befolkningen om förhållandet mellan anemi och viktminskning. I nedanstående artikel får du lära dig allt du behöver veta om kopplingen mellan dessa båda skukdomsprocesser.
Kopplingen mellan anemi och viktnedgång
Maria Marin Garcia

Skriven och verifierad av sjuksköterska Maria Marin Garcia.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det finns många orsaker till att anemi kan uppstå, precis som det finns många faktorer som kan ligga bakom viktnedgång. Dessutom finns det en koppling mellan anemi och viktnedgång.

Anemi kan uppträda i många olika former, vilka alla har olika ursprung. Tillståndet kan vara övergående eller mer varaktigt och det kan variera i svårighetsgrad från mild till svår.

Liksom alla andra signaler som kroppen sänder ut kan viktminskning vara ett tecken på många olika sjukdomar. Därför är det viktigt med en läkarundersökning så att läkaren kan utesluta andra möjliga medicinska diagnoser.

I denna artikel får du lära dig allt du behöver veta om hur anemi och viktnedgång hänger ihop.

Kopplingen mellan anemi och viktnedgång: Vad är anemi?

Anemi karakteriseras av låga hemoglobinnivåer i de röda blodkropparna. De röda blodkropparna är ansvariga för syretillförseln, eftersom transporten av syre runt om i kroppen sker via hemoglobinet i dessa celler.

Hemoglobin är ett protein som är rikt på järn, vilket syret binder till vid transporten. Det är också detta ämne som ger blodet dess röda färg. Generellt sett anses normala hemoglobinvärden vara:

 • över 12 gram per deciliter för kvinnor
 • över 13 gram per deciliter för män

Som du kan förstå är anemi en mycket vanlig åkomma som uppstår till följd av hemoglobinbrist. Detta kan leda till att kroppens vävnader och organ inte får tillräckligt med syre och det är därigenom som symtomen uppkommer.

De röda blodkropparna är nödvändiga för syretillförseln i kroppen.
Röda blodkroppar innehåller hemoglobin, vilket är ett protein som sörjer för syretransporten.

Symtom vid anemi

De symtom som är kännetecknande för anemi är specifika för de olika varianterna. Dessutom är det viktigt att tänka på att anemi kan yttra sig på olika sätt beroende på olika betingande faktorer. De faktorer man bör beakta är:

 • Hur svår anemin är
 • Hur snabbt den utvecklar sig: Ju saktare, desto längre dröjer det innan symtomen blir märkbara.
 • Den enskildes hälsotillstånd: Anemi hos en tidigare frisk person är inte detsamma som hos en cancerpatient, för att nämna ett exempel.

På grund av dessa faktorer är de symtom som anemin ger upphov till mycket ospecifika. Med andra ord varierar de betydligt från person till person och de återkommer inte alltid. De vanligaste symtomen är följande:

 • Trötthet och svaghet
 • Andfåddhet
 • Yrsel beroende på hypotoni
 • Hjärtklappning eller takykardi: I allvarligare fall kan följden bli intensiva bröstsmärtor, hjärtattack och risk för död om den drabbade inte får behandling i tid
 • Blekhet och kyla i hud och slemhinnor
 • Huvudvärk
 • Menstruationsrubbningar
 • Nedsatt libido: Minskad sexlust, i synnerhet hos män
 • Gastrointestinala symtom: aptitlöshet, matsmältningsbesvär och illamående

Hur är anemi och viktnedgång förbundna med varandra?

Viktminskning är vanligt vid anemi och kan bero på olika faktorer.
Det finns en koppling mellan anemi och viktnedgång, där den sistnämnda är ett symtom på den förstnämnda.

Genom att identifiera de symtom som anemi kan medföra ser vi att de kan involvera mag- och tarmsystemet. Bristande aptit kan resultera i avsevärd viktnedgång, vilket i extrema fall försämrar den berördes hälsotillstånd. Viktnedgång kan bero på ett otillräckligt upptag av näringsämnen som kroppen behöver.

Och likaväl som anemi kan leda till viktnedgång kan även det motsatta ske: viktnedgång kan leda till anemi. Förklaringen till detta är att det inte finns tillräckligt av de näringsämnen som krävs för att de röda blodkropparna ska kunna fungera normalt.

Den huvudsakliga orsaken till anemi som beror på viktnedgång vid minskat födointag är brist på vitamin B12, järn och folsyra, vilka ingår i de röda blodkropparna.

Tyvärr finns det otaliga sjukdomar med olika etiologi som kan medföra viktminskning, vilket således kan leda till svårare anemi. Ett exempel på detta är en tarmsjukdom som förhindrar absorptionen av vitaminer och mineraler och som resulterar i perniciös anemi eller järnbristanemi.

Anemi och viktnedgång bör undersökas

Det finns ett samband mellan anemi och viktnedgång, men tillstånden går inte nödvändigtvis hand i hand. Många gånger är deras uppkomst ett tecken på andra sjukdomar, vars orsaker måste uteslutas. När det finns antydningar om en anemi eller en ofrivillig eller överdriven viktnedgång måste sjukvårdspersonalen göra noggranna undersökningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.