Hur cancer utvecklas: En detaljerad förklaring

Cancer är känd för sin multifaktoriska natur. Det finns med andra ord många komponenter som spelar in när en person utvecklar denna typ av sjukdom. I följande artikel beskriver vi i detalj hur cancer utvecklas.
Hur cancer utvecklas: En detaljerad förklaring

Senaste uppdateringen: 26 november, 2020

Cancer utvecklas av en okontrollerad spridning av celler i kroppen. För att sjukdomen ska utveckla sig måste cellerna genomgå förändringar i sitt genetiska material. Samtidigt kan ursprunget till dessa förändringar vara ärftligt eller sporadiskt.

Det finns ämnen som har förmåga att påskynda eller detonera de processer som senare leder till en viss typ av cancer. Dessa ämnen kallas cancerframkallande och de är en del av riskfaktorerna för att drabbas av någon form av cancer.

Hur utvecklas cancer?

Cancer börjar i en cell. Denna cell, beroende på förändringen av dess funktioner, flyr sina biologiskt pålagda kontroller, delar sig och växer okontrollerat i någon del av kroppen. Denna process är helt kopplad till gener, eftersom cancer faller inom kategorin genetiska sjukdomar.

Gener bär de nödvändiga instruktionerna för att producera proteiner som definierar varje cells beteende i våra kroppar. Det finns proto-onkogener och gener som undertrycker cancer.

 • Proto-onkogener är generna som är ansvariga för att stimulera celldelning som en grundläggande funktion för livet. Utvecklingen av spädbarn under graviditeten och läkning av sår beror båda på proto-onkogener.
 • Gener som undertrycker cancer är å andra sidan ansvariga för att motverka ovanstående processer.

Du kanske också vill läsa: Smärtbehandling med opioider vid cancer

Varje förändring i balansen mellan funktionerna hos proto-onkogener och gener som undertrycker cancer orsakar oegentligheter inom det cellulära kontrollsystemet. Denna obalans kan leda till en ökning av produktionen av ett protein som är avsett för celltillväxt.

En annan orsak kan vara att det produceras ett protein med onormala egenskaper som inte kan reparera skador som orsakats av en cell. Detta påverkar ett specifikt organ.

Det finns riskfaktorer som får cancer att utvecklas

Riskfaktorer som får cancer att utvecklas

Cancer är multifaktoriell till sin natur. Med andra ord, det finns många komponenter som spelar in hos individer som utvecklar denna typ av sjukdom. Vi kan förstå lite mer om begreppet riskfaktorer genom att titta på definitionen från Världshälsoorganisationen: ”Alla egenskaper eller exponeringar hos en individ som ökar hans eller hennes sannolikhet att drabbas av en sjukdom eller skada”.

Ur detta perspektiv kan riskfaktorerna innefatta exponering för kemiska produkter, personliga vanor eller jobbet som en person utför. Experter anser ofta familjehistoria (en direkt familjemedlem som har haft cancer) som en av de viktigaste riskfaktorerna för ärftlig cancer.

Mekanismerna som får cancer att utvecklas

För att förändringarna som påverkar generna som är ansvariga för cancer ska kunna ske måste flera processer inträffa. Dessa processer kan vara:

 • Exponering för cancerframkallande ämnen
 • Spontana genetiska fel som sker under celltillväxt
 • Ärftliga genetiska mutationer

De genetiska förändringar som utgör dess ursprung beror till 80% på exponering för miljöfarliga faktorer (såsom infektioner, strålning och kemikalier).

Exponering för cancerframkallande ämnen innebär risk för att utveckla cancer

Cancersyndrom

När det gäller ärftliga genetiska mutationer kan vi hänvisa till dem som cancersyndrom. Det är en typ av ärftlig sjukdom som betyder att familjemedlemmar löper större risk att utveckla vissa typer av cancer.

Cancer är relativt vanligt. Det betyder att det inte är ovanligt att mer än en person i samma familj får cancer.

Det är dock viktigt att påpeka att även om det finns mer än ett fall av cancer i samma familj, betyder det inte nödvändigtvis cancersyndrom. När många fall av cancer förekommer i samma familj har det ofta att göra med exponering, till exempel av tobak.

Så med detta i åtanke kan vi säga att vi tittar på cancersyndrom när:

 • Samma typ av cancer förekommer hos fler än en familjemedlem
 • Cancer förekommer vid en tidigare ålder än vanligt (till exempel bröstcancer hos en 20-årig kvinna)
 • Olika typ av cancer förekommer hos samma person (såsom bröstcancer och äggstockscancer)
 • Cancer uppträder i båda organen i par (båda brösten, båda äggstockarna, båda njurarna)
 • Cancer uppträder i flera generationer av samma familj

Sammanfattning

Termen cancer grupperar en serie sjukdomar som har ett gemensamt drag. Detta vanliga drag är den snabba och okontrollerade spridningen av celler i kroppen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • National Institutes of Health (US); Biological Sciences Curriculum Study. NIH Curriculum Supplement Series [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health (US); 2007. Understanding Cancer. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20362/
 • Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. The Development and Causes of Cancer. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9963/
 • InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. How do cancer cells grow and spread? 2013 Nov 6 [Updated 2019 Jun 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279410/
 • Sarkar S, Horn G, Moulton K, et al. Cancer development, progression, and therapy: an epigenetic overview. Int J Mol Sci. 2013;14(10):21087–21113. Published 2013 Oct 21. doi:10.3390/ijms141021087
 • Blackadar CB. Historical review of the causes of cancer. World J Clin Oncol. 2016;7(1):54–86. doi:10.5306/wjco.v7.i1.54
 • Casás-Selves M, Degregori J. How cancer shapes evolution, and how evolution shapes cancer. Evolution (N Y). 2011;4(4):624–634. doi:10.1007/s12052-011-0373-y

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.