De mest använda medicinerna som påverkar bilkörning

Vissa mediciner påverkar vår uppmärksamhet, koncentration och sömn. Du får inte köra eller använda tunga maskiner när du använder dessa.
De mest använda medicinerna som påverkar bilkörning

Senaste uppdateringen: 09 september, 2020

Visste du att många människor ofta använder mediciner som påverkar bilkörning?

Faktum är att många vanliga mediciner har flera biverkningar som människor inte känner till och som kan vara farliga. Några av dessa effekter är illamående, kräkningar och buksmärta. De kan också orsaka dåsighet, ett tillstånd som allvarligt påverkar bilkörning eller drift av tunga maskiner.

Alla kommersiellt tillgängliga mediciner kan utlösa biverkningar. Biverkningarna varierar dock i svårighetsgrad och frekvens. Biverkningar är de oönskade och oavsiktliga händelser som en patient kan förvänta sig när han påbörjar sin behandling med ett läkemedel. I den här artikeln ska vi prata om några vanliga mediciner som påverkar bilkörning på grund av deras biverkningar.

Fyra läkemedel som påverkar bilkörning

1. Bensodiazepiner påverkar bilkörning

mediciner som påverkar bilkörning

Benzodiazepiner är läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet. De kan ge lugnande, kramplösande och hypnotiska effekter. Av den anledningen används de ofta för att behandla ångest, sömnlöshet och andra sjukdomar, såsom epilepsi eller abstinensbesvär.

De är de mest föreskrivna psykotropiska läkemedlen, särskilt av läkare inom primärvården. Totalt kommer 15% av alla patienter som tar anti-ångestläkemedel gradvis att övergå till en kronisk och praktiskt taget permanent användning av läkemedlet. Detta gäller även för och 1,6% av alla vuxna mellan 18 och 79 år av den allmänna befolkningen, som har ordinerats bensodiazepiner under några dagar eller veckor.

Patienter som har tagit mer än den angivna dosen kan somna, förlora koordinationen av rörelser och få andningsproblem, särskilt om de tar preparaten tillsammans med alkohol. De kan också uppleva minskad fokus och koncentration samt försämrad motorisk funktion, även i terapeutiska doser. Dessa biverkningar påverkar rejält eventuell bilkörning.

Vidare kan bensodiazepiner inducera depression, vilket är vanligare hos patienter som redan har drabbats av denna affektiva störning.

Efter att en patient har tagit dessa mediciner kan de bli drabbade av abstinenssyndrom om de plötsligt slutar använda dem. Detta i sin tur kan leda till bland annat ångest, irritabilitet, skakningar och hallucinationer. Vissa patienter som har blivit ordinerade långvarig bensodiazepinbehandling i lägre doser kan bli drabbade av ångest och sömnlöshet när de slutar ta läkemedlet. Detta kan bero på brist på medicinering eller återkommande symptom som initialt varit orsaken till behandlingen.

Första generationen eller klassiska antihistaminer, en typ av läkemedel som påverkar bilkörningen

Till skillnad från andra antihistaminer, kan första generationens antihistaminer korsa blod-hjärnbarriären. På grund av detta faktum kan de orsaka påtagliga biverkningar, till exempel:

  • Dåsighet
  • Suddig syn
  • Synstörningar
  • Hallucinationer

På grund av alla biverkningar som dessa läkemedel kan orsaka, rekommenderar experter starkt att du inte tar dem när du behöver köra bil.

Effekten är dock annorlunda om patienten tar andra generationens antihistaminer, såsom ebastin, loratadin eller cetirizin. Men även dessa kan i vissa mått utlösa ett antal biverkningar på centrala nervsystemet, vilket innebär att de också kan påverka förmågan att köra bil, dock i mindre utsträckning.

Sammantaget är det viktigt att vara försiktig när du tar allergimediciner.

Du bör också läsa den här artikeln: Lindra allergier med naturliga antihistaminer

3. Antidepressiva läkemedel som påverkar bilkörning

kvinna har tagit mediciner som påverkar bilkörning

Om du tar antidepressiva medel bör du också undvika att köra bil. Precis som tidigare nämnda läkemedel kan de orsaka dåsighet. Dessutom lindrar dessa läkemedel vanligen sömnproblem. Det betyder att de kan göra det lättare för dig att somna.

Det blir allt vanligare för läkare att förskriva ett antidepressivt medel med låg dos för deras sömnfrämjande effekter vid behandling av sömnlöshet. Detta gäller även om patienten inte lider av depression. Medicinsk personal bör varna patienter om möjliga biverkningar och försiktighetsåtgärder vid användning av läkemedel.

4. Antiepileptika

Dessa mediciner har biverkningar såsom:

  • Dåsighet
  • Förvirring eller yrsel
  • Minnesförlust eller minskad förmåga att koncentrera sig

Förutom dessa farliga effekter som påverkar bilkörning kan även epilepsi i sig förändra patientens motoriska och kognitiva funktioner.

Det är viktigt att vara medveten om läkemedel som påverkar bilkörning

Det är viktigt att få information om de mediciner som påverkar körning på grund av den överdrivna dåsighet de kan orsaka. Att inte vara medveten om detta faktum kan öka sannolikheten för att bli involverad i en allvarlig olycka. Om du har ytterligare frågor, kan du fråga din läkare eller apotekspersonal. Framför allt bör du aldrig självmedicinera. Om du redan tar bensodiazepiner eller antidepressiva bör du hitta transportalternativ till bilkörning för att förhindra att någon olycka inträffar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • MJ, Antonijoan, R., García-Gea, C., Clos, S., Grasa, E., & Giménez, S. (2003). Fármacos que pueden producir somnolencia excesiva. Vigilia-Sueño.
  • Josefina Velert, Lucrecia Moreno1 , Luis Salar, M.a Teresa Climent, S. A. (2006). Estudio sobre la adecuación de la prescripción de Benzodiazepinas en la Comunidad Valenciana. E-Farmacéutico Comunitario.
  • Caro, I., Aguas, M., Ayestarán, A., & Pascual, B. (2007). Antiepilépticos. Revista Multidisciplinar de Gerontologia. https://doi.org/10.1016/s1245-1789(14)67013-x

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.