5 konsekvenser för barn när föräldrarna grälar

Föräldrar är förebilder för sina barn. Du måste lära dig att lösa konflikter på ett fredligt, civiliserat sätt annars kan konsekvenser av bråken med din partner prägla dina barn. De lär sig att vara våldsamma, aggressiva och rädda.
5 konsekvenser för barn när föräldrarna grälar

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2020

Oavsett hur lycklig och mogen din relation är, kommer det alltid att finnas diskussioner och svåra stunder. Ibland kan man råka glömma att barnen är i närheten och det kan få allvarliga negativa konsekvenser för deras utveckling. Därför vill vi idag berätta om fem konsekvenser för barn när föräldrar grälar.

Våld i hemmet och dess effekter

Enligt UNICEF är en familj den viktigaste sociala institutionen för uppväxt, utbildning och skydd av dess medlemmar. På grund av dålig kommunikation eller emotionell hantering kan bråk och gräl mellan föräldrarna bli till allvarliga konflikter som inte bara skadar dem utan även deras barn.

Specialister säger också att barn över hela världen är mer utsatta för våld i hemmet än någon annanstans.

Du kanske tror att dina bråk inte har någon inverkan på dina barn. Sanningen är emellertid att bråk mellan föräldrar, oavsett om de är verbala eller fysiska, är den del av begreppet våld i nära relationer.

Gräla inte framför barnen

Det är med andra ord vanligt att bråk mellan föräldrarna indirekt eller direkt påverkar barnen. Idag ska vi berätta varför.

Du kanske är intresserad av följande artikel: Tiden läker alla sår, stämmer det?

Konsekvenser för barn när föräldrarna grälar

Familjerelationer kan formas av olika faktorer. De kan vara sociala, känslomässiga, beteendemässiga eller även strukturella.

Dessa formas också av fysiskt eller känslomässigt våld hemma, eller användningen av styrka – när någon form av avsiktlig eller oavsiktlig aggression blir ett vanligt verktyg för att försöka lösa problem.

Detta medför att alla hushållsmedlemmar lär sig att tro att våld är normalt. Det påverkar alla aspekter av era liv, och särskilt livet för dina barn, som saknar förmågan att ifrågasätta, kritisera eller förändra sin situation.

Vi ska endast gå in på de generella effekterna idag. Nedan följer några av de viktigaste konsekvenserna som kan påverka olika aspekter av dina barns liv.

1. Fysiska konsekvenser för barn

Att bråka kan manifestera sig fysiskt i dina barn. De kan utvecklas långsammare eller lida av sömnproblem, ätstörningar, psykosomatiska sjukdomar och mycket annat. Listan är oändlig.

Gräl kan leda till fysiska konsekvenser för barn

2. Emotionella konsekvenser

Det är viktigt att tänka på att barn inte har någon annan hälsosam referensram än sina föräldrar. Således kan de ha svårt att förstå sina känslor i ett hushåll där bråk är normen.

Det kan vara svårt för dem att hantera frustration eller ilska vilket gör att de uttrycker sig genom aggression. Detta orsakar våldsamt beteende, antingen mot andra eller mot sig själva.

De kan också känna sig hjälplösa när de möter detta trauma. Detta kan göra att de drar sig tillbaka från andra på grund av ångest och rädsla.

3. Sociala konsekvenser för barn

En annan inverkan av bråk är att ditt barn kan förlora sin förmåga att kommunicera ordentligt och kunna skapa vänskap eller andra nära relationer med människor.

Detta beror på att de är rädda för att uppleva trauma igen, så de använder undvikande beteenden för att hålla sig från att känna saker som de associerar med våldsamma minnen. De kan också utveckla en brist på empati, bli aggressiva eller börja visa kriminellt beteende.

Gräl kan ha emotionella konsekvenser

4. Kognitiva konsekvenser av gräl

Barn som bevittnar att deras föräldrar slåss kan få svårt att koncentrera sig. Det kan också vara svårt för dem att fokusera, vilket påverkar deras akademiska prestanda och utveckling.

Det är också möjligt att de utvecklar dissociativa beteenden. Detta är en försvarsmekanism genom vilken de försöker skapa ett avstånd till verkligheten för att minimera konflikter och stress.

Detta anses vara en störning eftersom det kan förändra barnens medvetande, identitet, minne och uppfattning om vad som händer runt omkring dem.

5. Självförtroendeeffekter

Eftersom de fortfarande utvecklas kan barn skapa negativa känslor om sig själva. De kan tro att de är skyldiga eller ansvariga för bråken.

Detta resulterar ofta i låg självkänsla, depression och ångest.

Slutsatser

Familjevåld är direkt kopplat till skadat, aggressivt och okänsligt beteende bland barn när de är unga och senare i livet. Om problemet inte behandlas i tid kan det bli ett hot inte bara för barnens hälsa utan också för samhället.

Som förälder måste du ta ansvar för dina egna handlingar och hantera dem på bästa möjliga sätt. Även om du har gått igenom ett svårt liv eller har tunga familjeminnen med våld eller missbruk, behöver du inte vidarebefordra detta till dina egna barn.

Försök att ändra dessa giftiga mönster och lösa dina relationsproblem på ett civiliserat och kärleksfullt sätt. Om det är för fsvårt, försök att lära dig hantera dem med hjälp av en terapeut.

Barnens hälsa och välbefinnande är viktigt – se till att de är lyckliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.