Upptäck hur stress påverkar hjärtat

Även om experter ännu inte har förstått de exakta mekanismerna för interaktioner som sker i kroppen, visar bevis att emotionell stress har koppling till ett stort antal sjukdomar. Med detta i åtanke ska vi idag prata om hur stress påverkar hjärtat.
Upptäck hur stress påverkar hjärtat
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Psykologiska faktorer kan ha en negativ inverkan på flera organ i människokroppen. Idag ska vi prata om hur stress påverkar hjärtat och hela hjärt- och kärlsystemet. I praktiken har man visat att den mentala hälsan har koppling till nästan alla medicinska sjukdomar.

Vår fysiska och vår mentala hälsa är intimt kopplade med konstant interaktion. En eventuell obalans ökar riskfaktorerna för dödlighet.

Vad är stress?

Stress är hur kroppen reagerar på situationer som hotar personen eller som är svåra och utmanande. Denna typ av reaktion är avsedd att skydda mot hotande faror och problem.

I små mängder bör stressiga situationer inte vara skadliga för hälsan. Men om de blir permanenta eller är för intensiva kan de vara skadliga.

Stress kan vara en underliggande orsak till nästan alla allmänna sjukdomar, som vi nämnde ovan, inklusive de där den grundläggande mekanismen är känd. Några exempel är kranskärlssjukdom, diabetes, migrän, irritabelt tarmsyndrom och fibromyalgi.

stress påverkar hjärtat: stressad man på kontor
Stress på arbetsplatsen är en av varianterna av detta tillstånd som ökar risken för kardiovaskulär sjukdom.

Så här påverkar stress hjärtat och hjärt- och kärlsystemet

För nästan 20 år sedan visade studier av patienter med kranskärlssjukdomar det negativa sambandet mellan stress och ischemisk hjärtsjukdom. Senare har många andra studier bekräftat detsamma. De exakta mekanismerna för korrelationerna är dock fortfarande inte klarlagda.

Det finns flera hypoteser om hur emotionell stress kan utlösa en akut hjärtinfarkt, såsom en ökning av blodtryck, hjärtfrekvens, vaskulär tonus och även kapaciteten för trombocytaggregation. Alla dessa är nära kopplade till frisättningen av neurotransmittorer.

Betydande ökningar av hjärtfrekvens och blodtryck kan leda till ökat syrebehov från hjärtinfarkt. Under vissa patientförhållanden, det vill säga hos personer med större risk, kan det leda till en akut hjärtinfarkt.

Alla dessa faktorer har också att göra med vissa oegentligheter i det autonoma nervsystemet. Detta är den delen av vårt nervsystem som är ansvarigt för okontrollerade muskelrörelser, som andning och hjärtslag.

Om personen har etablerade riskfaktorer, som förekomsten av aterosklerotiska plack i de små artärerna, kan urladdning från nervsystemet leda till en akut situation. Detta är en situation där ateromer bryts ner och hindrar cirkulationen, vilket stör syreflödet till vävnaden.

Det är också viktigt att klargöra att de stressiga situationerna i det dagliga livet kan leda till en ökning av andra bidragande faktorer. Till exempel så röker kanske en person fler cigaretter när han eller hon är stressad. På samma sätt orsakar stress en försämring av kosten hos vissa människor, vilket i sin tur leder till en ökning av kolesterol i blodet.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Lär dig att känna igen vanliga tecken på hjärtinfarkt

Symptom på stress som påverkar hjärtat

Vissa människor är mer benägna att visa tecken på stress än andra, antingen på grund av sin personlighet eller på grund av sina tidigare erfarenheter. För dem är det mycket viktigt att utveckla mekanismer som gör det möjligt för dem att hantera triggers som destabiliserar deras hälsa.

Hjärtklappning är ett av de klassiska symptomen på stress som påverkar hjärtat. Detta består av accelerationer i hjärtrytmen, med takykardi, som känns som dunkande i bröstet.

Bröstsmärta kan också vara en manifestation av problemet. Den är som regel inte lika akut som vid en hjärtinfarkt utan snarare en svag och smygande smärta, som ett konstant tryck som fluktuerar mellan akuta och lugna perioder.

Vi uppmuntrar dig att läsa den här artikeln: Vad ska man göra vid en plötslig hjärtattack?

Tips för att bekämpa stress som påverkar hjärtat

Att känna till samspelet mellan stressfaktorer och olika hjärtsjukdomar bör uppmuntra att man sätter upp förebyggande strategier. Detta eftersom vissa människor har ökad risk för tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Förebyggande av kardiovaskulära händelser kan vara möjligt om man utövar effektiva stressreducerande tekniker samtidigt som man upprätthåller en hälsosam kost och regelbunden träning.

Vid tillfällen då allvarliga känslomässiga problem tar mycket plats, kan man till exempel använda avslappningsstrategier. Samtidigt är det viktigt att så mycket som möjligt undvika stressutlösande faktorer.

Generellt är målet med ett stresshanteringsprogram att minska påverkan på patienten. Det är omöjligt att helt eliminera stressfaktorer, men det är möjligt att begränsa dem, precis som det är möjligt att undertrycka dem och göra dem till stimuli för individuell förbättring.

stress påverkar hjärtat: trött kvinna med laptop
Det är viktigt att hantera stress för att minimera kardiovaskulär risk.

När bör du uppsöka en läkare?

Det är omöjligt att förutsäga hur mycket stress som påverkar varje enskild persons hjärta. Trots detta bör vi när vi upplever problematiska situationer, som exempelvis djup sorg, uppmärksamma oss själva på behovet av att söka professionell hjälp för att undvika eventuella negativa konsekvenser.

Dessutom är det viktigt att lägga oss till med hälsosamma vanor. Bland annat bör vi ha en hälsosam och balanserad kost samt undvika rökning och ett överdrivet intag av alkohol. Samtidigt är det viktigt med regelbunden fysisk aktivitet, helst aerob träning. En hälsosam sömnrutin är ett annat verktyg som minskar ångest och påverkar vår allmänna hälsa positivt.

Dessutom bör vi så mycket som möjligt undvika eller minska situationer som orsakar stress. Allt detta kommer inte bara att ha en positiv inverkan på ditt hjärtas hälsa utan också på ditt allmänna välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Levenson J., Psychological factors affecting other medical conditions: Clinical features, assessment, and diagnosis, retrieved on 25 Sep 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/psychological-factors-affecting-other-medical-conditions-clinical-features-assessment-and-diagnosis?search=stress%20psychological&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
 • Krantz DS, Helmers KF, Bairey CN, Nebel LE, Hedges SM, Rozanski A. Cardiovascular reactivity and mental stress-induced myocardial ischemia in patients with coronary artery disease. Psychosom Med. 1991 Jan-Feb;53(1):1-12. doi: 10.1097/00006842-199101000-00001. PMID: 2011644.
 • Vieco Gómez, German Fernando. “Factores de riesgo psicosocial, estrés y enfermedad coronaria.” Psicología desde el Caribe 35.1 (2018): 49-59.
 • Kop WJ, Krantz DS, Howell RH, Ferguson MA, Papademetriou V, Lu D, Popma JJ, Quigley JF, Vernalis M, Gottdiener JS. Effects of mental stress on coronary epicardial vasomotion and flow velocity in coronary artery disease: relationship with hemodynamic stress responses. J Am Coll Cardiol. 2001 Apr;37(5):1359-66. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01136-6. PMID: 11300447.
 • Toffer G., Psychosocial factors in acute myocardial infarction, retrieved on 25 Sep 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/psychosocial-factors-in-acute-myocardial-infarction?search=stress%20psychological&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
 • Estrés: el riesgo cardiovascular es mayor durante el primer año, extraído el 25 Septiembre 2020, de Sociedad Argentina de Cardiología. https://www.sac.org.ar/actualidad/estres-el-riesgo-cardiovascular/
 • Medina, Natalia Tobo, and Gladys Eugenia Canaval. “Las emociones y el estrés en personas con enfermedad coronaria.” Aquichan 10.1 (2010): 19-33.
 • Sánchez Segura, Miriam, et al. “Asociación entre el estrés y las enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas y cardiovasculares.” Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia 22.3 (2006): 0-0.
 • Brito Pons, Gonzalo. “Programa de reducción del estrés basado en la atención plena (mindfulness): sistematización de una experiencia de su aplicación en un hospital público semi-rural del sur de Chile.” Psicoperspectivas 10.1 (2011): 221-242.
 • García-Goméz, Ronald G., Patricio López-Jaramillo, and Carlos Tomaz. “Papel del sistema nervioso autónomo en la relación entre depresión y enfermedad cardiovascular.” Revista de neurología 44.4 (2007): 225-233.
 • El estrés provoca un incremento de la tensión arterial, importante factor de riesgo cardiovascular, extraído el 25 Septiembre 2020, de Sociedad Española de Cardiologia. https://secardiologia.es/185-clinica-extrahospitalaria/noticias/932-el-estres-provoca-un-incremento-de-la-tension-arterial-importante-factor-de-riesgo-cardiovascular

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.