Spinozas filosofi och hans syn på naturen

Spinozas filosofi och hans syn på naturen
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skriven och verifierad av filosofen och psykologen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2023

Baruch Spinoza (1632-1677) var en holländsk filosof, ansedd som en av de tre stora företrädarna för den moderna rationalismen på 1600-talet (tillsammans med Leibniz och Descartes). Spinozas filosofi försvarar förnuftets fullständiga självtillräcklighet för att förstå all verklighet och uppnå lycka. Lär dig mer om Spinozas filosofi i den här artikeln!

Hans huvudsakliga filosofiska tankegång gällde identifieringen av Gud med naturen. Det vill säga, istället för att föreställa sig Gud som en personlig varelse, utrustad med vilja och allmakt (som den judisk-kristna religionen gör), definierade han Gud som en substans som omfattar allt som är verkligt, allt som existerar.

Därför har många tolkare av hans verk betraktat honom som en panteist. Nedan ska vi gå lite djupare in på Spinozas filosofi.

Du kanske också är intresserad av: De 6 mest kända grekiska filosoferna och deras bidrag

Spinozas filosofi

Spinozas filosofi var mycket censurerad på hans tid. Detta berodde till stor del på att hans reflektioner inte stämde överens med de judisk-kristna föreskrifter som dominerade Europa under denna tid. Faktum är att hans samtida brukade kalla honom “ateist”, trots att han ingenstans i sitt arbete förnekade Guds existens.

Hans texter inkluderades dessutom i den katolska kyrkans index över förbjudna böcker 1679. Därför skedde en hemlig cirkulation av hans verk tills det fick bekräftelse av stora tyska filosofer i början av artonhundratalet.

René Descartes och Baruch Spinoza.
René Descartes är en representant för rationalismen tillsammans med Spinoza.

Metafysik

Först och främst måste vi komma ihåg att Spinoza, till skillnad från Descartes, hävdar att all verklighet utgår från ett enda ämne, uppfattat som det som inte behöver något för att existera. Det vill säga, det är orsaken till sig själv.

“Substans tolkar jag det som är i sig självt och som är tänkt av sig självt, vars koncept inte behöver något annat begrepp för att bilda det.”

Baruch Spinoza

Spinoza menade att Gud inte är naturens skapare. Istället ansåg han att naturen själv var Gud, eftersom naturen är orsaken till sig själv, precis som den också är orsaken och kärnan till allt som existerar. I denna mening är allt som finns och allt som existerar attribut för den enda substans som finns: Gud

Av denna anledning hävdar många uttolkare av Spinozas arbete att filosofen var en panteist. Han hävdade att universum, naturen och gudomen (Gud) är samma sak.

Epistemologi

I Spinozas filosofi finns ingen dualism. Detta betyder att själ och kropp inte är separata enheter, utan är en och samma sak, sett ur olika perspektiv. Med andra ord, själ och kropp är två olika attribut (tanke respektive förlängning) av samma substans (Gud).

Det finns ingen substantialitet hos människan. Detta innebär att hon inte är en enhet som är identisk med henne själv; hon är endast en modifikation (en form) av den gudomliga substansen. Vi är alltså inte tänkande substanser, utan snarare en manifestation av begreppet “tanke” i naturen.

Med avseende på denna princip anser Spinoza att enbart förnuftet, utan förmedling av sinnena, är kapabelt att komma fram till en sann kunskap om saker och ting. Hans resonemang är att varje själ är en del av gudomlig och oändlig tanke.

Spinozas filosofi gällande etik

Om vi antar att naturen är det enda som finns, så finns det inget som undkommer eller motsätter sig det; inte ens den mänskliga själen. Därför är allt som händer med människan föremål för naturens gång.

I denna mening är allt som händer med oss i livet, särskilt det som är relaterat till våra passioner, föremål för naturens nödvändighet. Vi skulle kunna säga att Spinoza är en determinist.

Människan kan dock uppnå frihet genom kunskap. Frihet inte en fråga om mänsklig vilja, utan om förståelse.

Det är först när människan förstår att hon är bestämd av naturen och accepterar dess väsen som hon verkligen kan närma sig frihet. Förnuftet är verktyget som gör att vi kan vara fria.

Å andra sidan, om människan tror att hon är fri, är det för att hon ignorerar orsakerna som bestämmer henne. Så vi skulle kunna säga att för Spinoza är frihet en kamp mot okunnighet och fördomar.

“Den som bara vägleds av förnuftet är fri.”

Baruch Spinoza

En fri fågel.
En människa blir fri när hon låter sig vägledas av förnuftet, enligt denna filosof, eftersom tanken är ett sätt för den gudomliga natur som finns i allt.

Spinozas filosofi gällande politik

Spinozas filosofi berör också politiska frågor. I det här fallet försvarade han separationen av kyrkan från staten, liksom yttrandefriheten som grunden för samexistens.

Filosofen försvarade också demokratin och menade att statens syfte är att göra alla människor fria. Det vill säga, de ska inte vara automatiska enheter. Den frihet som människan uppnår genom kunskap gör att hon agerar rationellt och moraliskt.

En censurerad man

Spinozas filosofi bröt med tidens dominerande planer, vilket ledde till att han var en av de mest censurerade filosoferna i historien. Hans tankegångar har dock haft ett stort inflytande på senare forskare, som bland annat Friedrich Hegel, Karl Marx och Friedrich Nietzsche.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.