Meritokrati: problemet med belöningssystem

Meritokrati: problemet med belöningssystem

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2023

Meritokrati är ett belöningssystem baserat på individuella förtjänster. Detta är alltså ett sätt att rangordna människor efter deras talanger, förmågor, ansträngningar och engagemang. Häri ligget också problemet med meritokrati.

Idag är detta system utbrett i både offentliga och privata institutioner. Det är till exempel tydligt i de fall som en förvaltning anställer personer genom tävlingsbetonade utvärderingar. Dessa uppmuntrar erkännandet av individuella kompetenser och insatser.

I denna mening märks meritokrati ofta som ett sätt att skapa ett rättvist samhälle. Personliga prestationer erhålls på grundval av individuella ansträngningar och förmågor, men inte av rikedom, kön, religion etc. Denna modell döljer dock ett allvarligt problem som det är viktigt att vara uppmärksam på.

Ursprunget till termen “meritokrati”

Termen meritokrati kommer från latinets merĭtum, som betyder “tillbörlig belöning”; och från det grekiska suffixet krátos, som betyder “kraft eller styrka”. Det innebär alltså att hierarkier eller maktpositioner bestäms utifrån individuella förtjänster.

Även om detta begrepp har använts sedan antiken (som kan ses i Platons Staten), beror dess moderna tappning på sociologen och socialaktivisten Michael Young, som myntade termen i sin bok The Rise of Meritocracy (1958). Det är ett skönlitterärt verk där författaren kritiserar de elitistiska tendenserna inom formell utbildning i Europa.

I denna dystopiska och futuristiska roman är meriter kombinationen av intelligens plus ansträngning och utgör den centrala orsaken till social ojämlikhet. Det har möjliggjort skapandet av en elitistisk regering bestående av en intelligent och kapabel minoritet till nackdel för en okunnig och inkompetent majoritet.

Under detta dystopiska scenario har vissa individer fått en plats bland eliten genom sin ansträngning och hängivenhet, medan de som ansträngt sig minst dömts till fattigdom.

Politiken i länder och storstäder verkar stödja meritokrati som ett unikt och aktuellt administrationssystem.
Politiken i länder och storstäder verkar stödja meritokrati som ett unikt och aktuellt administrationssystem.

Meritokrati som ideal för ett rättvist samhälle

Även om termen hade en nedsättande konnotation i sin början och skapades med ett kritiskt syfte, tillägnade sig den nyliberala diskursen denna föreställning och gav den en mer positiv innebörd. Den förespråkar det faktum att meritokrati kan möjliggöra skapandet av ett rättvist samhälle.

Således ser vi hur den nyliberala föreställningen radikalt motsatte sig det synsätt som Michael Young formulerade i sin dystopiska text. När det gäller denna vändning uttryckte författaren 2001 sin besvikelse på grund av ödet för det koncept som han själv hade myntat.

“Min bok var tänkt som en satir och en varning. Det är ett tecken på gott omdöme att välja individer efter deras meriter. Men att bedöma deras sociala status efter deras meriter lämnar inget utrymme för andra.”

– Michael Young

Problemet med meritokrati

Även om meritokrati ofta anses vara effektivt för att skingra orättvisor och ojämlikhet, döljer denna uppfattning ett stort problem. Michael Sandel, en politisk filosof och professor vid Harvard University, hävdar att systemet döljer följande två huvudsakliga problem:

1. Det innebär en ojämlikhet när det gäller möjligheter

Sandel säger att samhället i verkligheten inte lever upp till de meritokratiska ideal det bekänner sig till. De grundläggande möjligheterna är inte desamma för alla individer.

När allt kommer omkring kan rika familjer föra över privilegier till sina barn, vilket ger dem utbildningsmässiga och kulturella fördelar för tillträde till de bästa universiteten. Enligt Sandel finns det på de mest prestigefyllda universiteten i USA betydligt fler studenter som tillhör den 1 % med familjer med de högsta inkomsterna i landet än de 60 % med lägst inkomst.

Därför är den insats som de högre samhällsklasserna gör inte densamma som den som görs av de fattigaste sociala grupperna. I det här fallet har de mer välbärgade större möjligheter att få en utbildning av hög kvalitet.

Samtidigt måste de fattigaste i samhället göra stora investeringar för att få tillgång till utbildning av hög kvalitet. Faktum är att de ofta måste ägna mycket av sin tid åt att tjäna pengar för att överleva, vilket i sin tur ökar antalet avhopp från skolan.

2. Det leder till en arrogant inställning till framgång

Det andra problemet som Sandel identifierar är attityden som uppmuntrar meritokrati hos dem som når framgång. Det vill säga, vissa framgångsrika människor tror att det de har uppnått enbart beror på deras egna meriter. Därför känner de att de förtjänar de belöningar som en fri marknad ger vinnarna.

Likaså tenderar “vinnarna” att tro att de som hamnat på efterkälken själva är ansvariga för det. Detta attitydproblem leder till ännu större social ojämlikhet. Meritokrati skapar med andra ord arrogans bland vinnarna och förnedring och fördomar mot dem som inte är med i samlingen.

Kan vi lösa problemet med meritokrati?

Även om meritokrati har sina grundläggande brister, är det viktigt att också lyfta fram dess positiva aspekter på samhället. Människor definierar sedan urminnes tider hierarkiska positioner efter arv, klass, familj och faktorer som inte beror på individen.

Men med meritokratins framväxt har valmöjligheterna och erkännandet av individuella ansträngningar öppnat flera dörrar för att förhindra determinism att definiera framtiden. Dessutom är meriter idag ett viktigt kriterium för att olika processer ska fungera korrekt och för fördelningen av resurser.

Även om meritokrati är långt ifrån idealiskt, finns det observerbara positiva resultat. Detta kan vi främst se i privata organisationer med väldefinierade system. För att samtidigt lösa problemet med meritokrati kan vi försöka fokusera på att garantera lika möjligheter för alla.

Hur definierar vi framgång? Det är trots allt inte alltid personliga meriter som avgör vad man anser vara framgång.
Hur definierar vi framgång? Det är trots allt inte alltid personliga meriter som avgör vad man anser vara framgång.

Ett system som behöver finjusteras

Vi kan dra slutsatsen att meritokrati inte är ett dåligt koncept i sig trots problemet det kan innebära. Faktum är att det numera är en mycket användbar modell för företag och arbetskraft.

Men om vi vill att detta koncept ska vara effektivt och verkligen gynna samhället måste vi vara medvetna om dess brister och undvika korrigera dem. Annars kommer vi bara att förvärra de problem vi förmodligen försöker övervinna: social orättvisa och ojämlikhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.