Mackies felteori: Är moral objektiv?

Mackies felteori är en etisk attityd som förnekar moralens objektivitet. Den förutsätter att moral är en social konstruktion.
Mackies felteori: Är moral objektiv?

Senaste uppdateringen: 13 juli, 2022

Moral är ett mycket gammalt begrepp för att reglera mänskligt beteende och för att avgöra vilka handlingar som anses vara rätt och fel. Det har dock uppstått flera diskussioner och etiska teorier om detta ämne, som har försökt förklara moralens natur, varav en är Mackies felteori.

Filosofen John L. Mackie lade fram denna teori 1977. Den postulerar att människor systematiskt begår ett misstag när de gör moraliska bedömningar. Detta beror på att moral inte är något annat än en subjektiv uppfinning som vi alla passivt accepterar.

Vad går Mackies felteori ut på?

Mackies felteori representerar en skeptisk syn på moral, eftersom den hävdar att alla våra moraliska bedömningar är felaktiga. Därför finns det inga moraliska fakta i vår värld som våra bedömningar motsvarar. Detta innebär att vi när vi bedömer en handling som rätt eller fel har vi alltid fel.

I denna mening hävdar Mackie att moral inte är objektiv, utan en social konstruktion som avgör vilka beteendemönster som ska accepteras och vilka som ska förkastas.

Ett exempel för att bättre förstå denna idé

Vi har fel om vi tror att det att tortera valpar för skojs skull är en moraliskt felaktig handling. För i en sådan handling finns det ingen objektiv regel som säger oss exakt att den är omoralisk. Så är inte fallet när vi till exempel observerar en boll. I det här fallet kan vi med våra sinnen uppfatta egenskaper som dess form, storlek och färg. Men när vi ser någon som torterar en valp, trots att vi ser smärtan, kan vi inte bokstavligen uppfatta det onda.

Vi kan alltså inte använda våra sinnen eller andra mätinstrument för att bekräfta moralen i en händelse eller handling. Därför är begrepp som godhet och ondska, rättvist och orättvist, rätt och fel inte objektiva egenskaper i vår värld, utan subjektiva skapelser av människan.

Det bör noteras att Mackies avsikt inte är att eliminera eller betrakta moral som något värdelöst och oviktigt. Det vill säga, han avser inte att vi ska låta bli att kategorisera fakta som rätt och fel.

Tvärtom, så vad han eftersträvar är att moral ska förstås som en relativ sak och inte som en universell absolut sanning. Faktum är att han föreslår att etik och moral ständigt måste omdefinieras, beroende på hur mänskligheten utvecklas.

Huvud med pusselbitar
Moral är konstruerad utifrån mänskliga parametrar, men det finns inga objektiva element som stödjer det.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artiklen:  Hyper-föräldraskap: ett sätt att ge världen olyckliga barn

Huvudargumenten i Mackies felteori

För att försvara sin felteori använder sig Mackie av två argument som stöd för den. Låt oss ta en titt på dem.

1. Relativitetsargumentet

Mackie hävdar att moral alltid har varit beroende av sammanhanget, tiden och formerna av relationer som har blivit etablerade i varje samhälle. Därför kan det som en kultur anser vara moraliskt korrekt vara något som en annan kultur inte anser är korrekt. Faktum är att detta ofta är fallet.

Det finns till exempel en stor oenighet om de moraliska bedömningar som olika samhällen har gjort om frågor som abort och dödsstraff. Vi kan se detta mycket tydligt i de lagar som gäller för världens olika länder.

2. Argumentet om sällsynthet

Samtidigt försvarar Mackie att om vi tar utgångspunkt i tanken att moral är objektivt, så borde det finnas helt andra entiteter i den yttre världen med konstiga och okända egenskaper som förklarar det.

Dessutom, för att uppfatta dessa entiteter, måste det vara nödvändigt att ha unika, moraliska och intuitiva perceptuella förmågor som skiljer sig från de vi redan har (sinnena). På detta vis är det dock inte.

Mackie menar därför att när man gör en moralisk bedömning är det som faktiskt händer en reaktion som härrör från det kulturellt lärda och dess sammankoppling med ens egna erfarenheter. Processen är rent subjektiv.

En analogi med färguppfattning

För att göra felteorin mer begriplig använder filosofen färguppfattning som en analogi. I det här fallet konstaterar han att världens föremål inte i sig har de färger som vi uppfattar dem ha.

När vi observerar färger är det vi faktiskt uppfattar nämligen brytningen i våra ögon av ljusets våglängder som föremålet inte har kunnat absorbera.

färg är alltså inte en inneboende egenskap hos objektet, utan ett biologiskt svar från den mänskliga visuella mekanismen på reflektion av ljus. Färg är med andra ord inte en objektiv egenskap, utan en subjektiv egenskap, precis som moraliska fakta.

Faktum är att alla inte uppfattar samma färger och nyanser i föremål, vilket är fallet för färgblinda. Och detsamma gäller moraliska egenskaper: det finns ingenting i den objektiva världen som i sig har moralens kvalitet.

Swatches i alla regnbågens färger
Alla uppfattar inte färgpaletten, vilket utgör en intressant analogi för subjektiv moral.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artiklen:  Bra människor sprider lycka, dåliga sprider lärdomar

Mackies felteori: Moralens subjektivitet

Kort sagt hävdar Mackies felteori att det inte finns några moraliska fakta i sig, utan att det är människor som tillskriver moraliskt beteende mänskliga beteenden.

Därför gör vi enligt denna teori ett misstag om vi tror att våra moraliska bedömningar objektivt motsvarar verkligheten. Vad anser du?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.