Laplaces demon: Är ödet redan skrivet?

Laplaces demon är ett filosofiskt argument som hävdar att alla händelser i universum bestäms av den obrytbara kedjan av orsak och verkan. Låt oss titta närmare på vad hypotesen består av.
Laplaces demon: Är ödet redan skrivet?

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2022

Laplaces demon är en imaginär karaktär som har förmågan att veta den exakta platsen och hastigheten för varje partikel i universum. Därifrån hämtar han kunskap om deras förflutna och framtid.

Han är med andra ord en enhet utanför universum som utifrån den information han har om nuet inte bara kan förutsäga vad som kommer att hända i framtiden, utan också kan veta exakt hur början på allt som finns sett ut.

Denna tanke är baserad på universums deterministiska perspektiv, som hävdar att alla fysiska händelser – även mänskliga tankar och handlingar – bestäms kausalt av den okrossbara kedjan av orsak och verkan. Därför “bestämmer” deras nuvarande tillstånd på något sätt framtiden.

Låt oss titta på detta tankesätt mer i detalj.

Kausal determinism: Laplaces demon

Kausal determinism är ett filosofiskt sätt att tänka som hävdar att allt som händer har en föregående orsak. Därför är aktuella händelser ett resultat av ett antal tidigare händelser och är i sin tur orsaken till framtida händelser.

För att bättre förstå detta, låt oss föreställa oss att universums händelser är en oändlig serie dominobrickor placerade i vertikal position för att falla efter varandra på ett sätt som inte går att avbryta. I denna mening kommer varje pjäs fall att bero på fallet för den som föll före den, vilket bildar den obrytbara kedjan av orsak och verkan.

Därav följer att allt har varit förutbestämt sedan tidernas begynnelse. Och därför är ödet redan skrivet.

Samtidigt skulle acceptansen av denna determinism innebära att man förkastade den fria viljan. För allt vi gör är redan bestämt av kedjan av orsak och verkan.

Det förflutna orsakar nuet och nuet orsakar framtiden.

Dominoeffekt.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Aristoteles och Platon: Skillnaderna mellan deras filosofier

Laplaces demon

Pierre-Simon Laplace (1749 – 1826) var en fransk astronom, fysiker och matematiker, ihågkommen som en av de största vetenskapsmännen genom tiderna. Faktum är att han ibland kallas Frankrikes Newton.

Laplace ägnade sig åt att analysera den himmelska mekaniken och fulländade den modell som Newton hade framlagt. Han deltog också i studiet av vissa gasmolekyler och atompartiklar. Från sina kunskaper om klassisk mekanik föreställde han sig att man skulle kunna förutsäga alla händelser genom vetenskapen.

Om universums framtid är bestämt av dess tidigare och nuvarande tillstånd; då, om en enhet har tillräckligt med information, kan man använda fysikens lagar för att bestämma hela universums historia.
~ Pierre-Simon Laplace ~

Utifrån detta skapade han den imaginära karaktären, känd som Laplaces demon. Denna varelse har förmågan att han vet allt om universum (inklusive varje detalj av de subatomära partiklarna som utgör det). Utifrån detta använder han fysikens lagar för att förutsäga framtiden och beskriva det förflutna in i minsta detalj.

Detta argument är giltigt om man accepterar determinism som en premiss. Som vi redan har analyserat ovan, innebär det att det aktuella händelsetillståndet är effekten av deras tidigare tillstånd, och i sin tur är orsaken till det som följer.

Argument mot Laplaces demon

Det deterministiska perspektivet var särskilt användbart när man såg på universum uteslutande i form av klassisk mekanik och linjära system med orsak och verkan. Den senare uppkomsten av kvantmekanik, entropi och kaosteori utmanade dock denna tendens att tillämpa förutsägelselogiken på allt vi känner till.

Kvantmekaniken och Laplaces demon

Kvantmekaniken presenterar en indeterministisk modell av universum. Den upptäckte nämligen att subatomära partiklar inte riktigt följer den klassiska mekanikens lagar.

Därför kan man inte förutsäga deras beteende, utan bara fastställa sannolikheter. Detta innebar att Laplaces demon inte exakt kunde fastställa framtida händelser.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Dunning-Kruger-effekten – varför förekommer den?

Kaosteori

En av de mest populära komponenterna i kaosteorin är fjärilseffekten, som oftast citeras för att representera de stora effekterna av små handlingar.

Denna effekt handlar dock främst om händelsernas oförutsägbarhet. Så flaxande av en liten fjärilsvinge kan orsaka en tromb, men det kan också ge upphov till en mild bris på andra håll. Vi kan inte förutsäga vilket.

Faktum är att även om alla variabler i ett system var kända, med tillräckligt många iterationer, skulle det ändå kunna bete sig oförutsägbart.

fjäril på blomma

Entropi

Entropi är oordningen i ett system, och universums entropi ökar alltid. Därför kommer vårt universum att bli allt mer oordnat med tiden och det blir svårare att förutsäga exakt vad som kommer att hända.

Vidare är Laplaces demon tänkt att dechiffrera det förflutna genom att omvänt konstruera nuet. Dock kompliceras detta av konceptet termodynamisk irreversibilitet. För vissa saker går inte att återställa till sina ursprungliga tillstånd, och därför blir det omöjligt att veta vad som var det ursprungliga tillståndet med utgångspunkt från det som vi observerar just nu.

Det är ingen föråldrad teori

Som vi har sett ger kvantmekanik, termodynamik och kaosteori grunden för att vederlägga och bestrida existensen av Laplaces demon.

Vi måste dock komma ihåg att determinismen har haft och fortsätter att ha ett obestridligt värde i vetenskapernas utveckling. Inom dessa har faktiskt en stor del av upptäckterna baserats på principen om orsak och verkan.

Så man kan säga att närvaron av determinism och indeterminism i universum påminner oss om dess enorma omfattning och hur lite vi vet om det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.