7 tecken på att du har en stark personlighet

Vissa kan lätt anpassa sig och komma över svårigheter. Är du en av dem? I den här artikeln kommer vi förklara vilka attityder som definierar en motståndskraftig individ eller en stark personlighet.
7 tecken på att du har en stark personlighet
Bernardo Peña

Granskad och godkänd av psykolog Bernardo Peña.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Det brukar förekomma viss förvirring rörande personlighet, karaktär och temperament. De har likartade betydelser, men är inte identiska, och därför vill vi börja med att förklara vad vi menar med en stark personlighet.

Enligt Hall & Lindzey i deras bok Theories of Personality (1957, s. 262) är personlighet “den dynamiska organisation inom individen av de psykofysiska system som avgör karaktäristiskt beteende och tanke”.

Med andra ord handlar det om konfigurationen av de system som styr beteendet som utvecklats i enlighet med en persons historia eller bakgrund.

Vad innebär det att man har en stark personlighet?

Vissa utanför psykologins värld skulle kunna säga att det innebär att man har karaktär.

Det brukar förekomma en stor debatt rörande begreppet “karaktär” bland teoretiker, men när det kommer till personlighet kan vi säga att det är en person med motståndskraft.

Motståndskraft är en persons förmåga att anpassa sig till svåra situationer och överkomma motgångar.

Det påminner mycket om Kintsugi.

Inom den japanska kulturen är Kintsugi den traditionella konsten att laga söndrig keramik med ett starkt lim och gyllene pulver. I slutet av processen är den lagade keramiken starkare och mer värdefull än den var från början.

Tycker du inte att Kintsugi är ett fantastiskt exempel på motståndskraftens skönhet?

Tecken på en stark personlighet

Hur kan man veta om någon är motståndskraftig eller inte? Här är några av huvudegenskaperna.

Optimism

Att vara optimistisk är tendensen att bemöta svårigheter med en bra attityd

Att vara optimistisk är tendensen att bemöta svårigheter med en bra attityd, uthållighet och hopp. Det är ett tillvägagångssätt som gör att vi hittar lösningar, fördelar och möjligheter när vi går igenom svårigheter.

Om vi är positiva och optimistiska är det enklare att ta ansvar för våra handlingar. Det gör det även lättare att dra nytta av tiden för att förbättra oss själva.

Tolerans mot frustration

Att utveckla tolerans mot frustration kräver större emotionell stabilitet.

Det är viktigt att vara tolerant med någon som gör ett misstag, inkluderat dig själv. Kom ihåg att ingen i världen är perfekt. Vi gör alla misstag. Att tänka på det hjälper dig att vara mer flexibel med andra och dig själv.

Det finns dock program som betonar vikten av alternativa beteendestrategier för att skapa nya handlingsmönster istället för att upprepa gamla misstag.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är ett tecken på mognad och intelligens

Emotionell intelligens är ett tecken på mognad och intelligens. Det lär oss att reglera våra emotionella reaktioner. Det är förmågan att erkänna och hantera våra egna känslor samt andras.

Enligt en hel del forskning i ämnet är emotionell intelligens kopplat till framgång. Denna förmåga utgör faktiskt grunden för den sociala och emotionella kompetens som är viktig för att man ska bli framgångsrik inom nästan alla jobb.

Emotionell intelligens kan därför användas för att förbättra din produktivitet och ditt psykologiska välmående.

Passion

Boken This has got to change! är skriven av Alfredo Culebro, en entreprenör och företagsman som är specialiserad på att stärka personer och verksamheter för att uppnå framgång. I boken definierar han passion som den outtröttliga energin som får folk att fortsätta oavsett vilka begränsningar eller svårigheter de stöter på.

Passion är väldigt användbart eftersom det får oss att känna oss fulländade och att tycka om vårt jobb, även när vi inte får uppskattning för det.

Forskning har visat att positiv (harmonisk) passion har en positiv påverkan. Det ger oss starkare positiva känslor, koncentration och en drivkraft att göra en uppgift bra.

Det främjar en persons utveckling och förmågan att bemöta de utmaningar som visar sig, utan extern hjälp. Det är inte en förmåga som vi föds med, men vi kan utveckla den.

Hängivelse och motivation

Att vara hängiven och ha en stark personlighet kräver att man är uppmärksam

Att vara hängiven och ha en stark personlighet är något som kräver att man är uppmärksam.

Det händer när en individ tror på vad denne gör och när aktiviteten är viktig för henne eller honom. Det motiverar då till att vara handfast, och som ett resultat kommer hon eller han inte sluta förrän alla mål är uppfyllda.

Motivation är en känsla som kommer från en önskan att verkligen vilja uppnå ett mål. Det handlar inte bara om våra grundläggande behov, utan även de mål som har att göra med självutveckling (som att uppnå framgång i olika delar av livet). Önskan att uppnå effektivitet och kvalitet finns även inkluderat här.

Isaac Garrido Gutiérrez säger att “forskning inom psykologi bekräftar […] att den person som handlar i enlighet med sin fria vilja skapar en stark känsla av personligt ansvar.”

Med andra ord kan motivation påbörjas och regleras av ett personligt val. Det gör att man uppnår de mål man har lagt fram.

Det är på så sätt som motivationen blir den inre motor som ansluter sinnet, viljan och ens intressen för att uppnå mål på ett positivt och hoppfullt sätt.

Flexibilitet

När vi går igenom svårigheter kan vi ha svårt att fokusera, men genom att acceptera omständigheterna och vara flexibla blir det lättare. Det hjälper oss att jobba med det vi kan förändra och acceptera det vi inte kan göra något åt, samt se förändringar som nya möjligheter för personlig utveckling.

Enligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hjälper psykologisk acceptans och flexibilitet folk att släppa på negativa erfarenheter från förr för att kunna leva livet till fullo. De kan då fokusera på det som verkligen är viktigt.

Inlärning

Motståndskraft är är en inlärningsprocess

Motståndskraft är inte en förmåga . Det är snarare en inlärningsprocess.

Människor lär sig generellt genom att pröva sig fram. Vi kan därför inte göra det som vi inte har lärt oss.

Men erfarenheter är en bra hjälp vid personlig utveckling. Det lär oss att möta svåra tillfällen i livet och komma över dem med en stark personlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Henin Ribeyrolles, D., Jusseaume, P., & Laffont, F. (1974). CONDITIONNEMENT CLINIQUE ET PERSONNALITE. Revue de Medecine de Tours.
  • Loas, G., Guelfi, J. D., Gruselle, G., & Barrois, C. (1992). PERSONNALITE DEPENDANTE ET IMMATURITE. UNE ETUDE CLINIQUE ET PSYCHOMETRIQUE. Annales de Psychiatrie. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2014.02.003
  • Petit, M., & Zann, M. (1986). PERSONNALITE PSYCHASTHENIQUE ET PERSONNALITE OBSESSIONNELLE. Revue Du Praticien. https://doi.org/10.1159/000452656

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.