Forskare upptäcker nya symptom på Parkinsons sjukdom

Forskare upptäcker nya symptom på Parkinsons sjukdom
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Även om man skulle kunna tro att det inte finns några nya symptom på Parkinsons sjukdom kvar att upptäcka, är sanningen att forskningen fortgår. Detta eftersom att forskare vill identifiera möjliga tidiga tecken som kan peka på uppkomsten av sjukdomen eller förutsäga en långsammare utveckling av tillståndet.

Att hitta nya symptom på Parkinsons sjukdom, förutom vad vi redan vet, skulle vara mycket användbart. Läkare kan därefter spåra riskfaktorer och implementera proaktiva åtgärder för att bromsa uppkomsten av skakningar, kognitiv funktionsnedsättning och talstörningar.

Ny forskning publicerad i den prestigefyllda tidskriften Neurology verkar ha hittat något intressant. Dessa forskare har funnit att viktminskning kan föregå kognitiv nedgång och till och med förutsäga det.

Hur gick studien till?

Den vetenskapliga studien samlade in data från 358 deltagare. Dessa var patienter med nydiagnostiserad Parkinsons sjukdom. Forskarna följde dessa noga under 8 år för att övervaka olika aspekter av deras utveckling.

Efter denna tid, och efter att ha analyserat data bakåt i tiden, fick forskarna en överraskning. De som hade gått ner i vikt under det första året efter diagnosen upplevde en snabbare utveckling mot minskad kognitiv funktion.

Man satte en gräns vid 3 %. Det vill säga att en patient på 70 kilo, till exempel, som gick ner mer än 2,1 kilo under det första året, visade kognitionsstörningar tidigare än de andra i gruppen.

Omvänt innebar en viktuppgång tidigt efter diagnosen en fördröjning av uppkomsten av kognitionsstörningar. Och gränsen här var också 3 % (dvs. en viktuppgång på denna procentandelen).

Detta nya Parkinsons-relaterade symptom verkar vara specifikt för kognitiva, men inte för motoriska tecken. I forskningen, oavsett viktökning eller -minskning, visade patienterna på samma utveckling i skakningar, hållning och gångsvårigheter.

Du kanske också är intresserad av: En studie visar att tvåspråkighet bromsar demens

Symtom på Parkinsons sjukdom.
Även om skakningar är det mest kända symptomet i den allmänna befolkningen, påverkar Parkinsons även andra livssfärer.

Vad betyder fynden om detta symptom på Parkinsons sjukdom?

Upptäckten av ett nytt symptom på Parkinsons sjukdom som uppträder tidigt är extremt relevant för klinisk praxis. Andra forskare har redan varnat för att dessa patienters näringsstatus inte kan bortses från i den medicinska behandlingen.

Utöver det faktum att näring är viktig i alla kroniska sjukdomar, förstås och analyseras dess roll i neurodegenerativa patologier alltmer. Från teorier som postulerar dålig kost som en orsak till kognitiv funktionsnedsättning, till de mer konservativa som stipulerar hur viktvariationer är multifaktoriella hos en patient med Alzheimers eller Parkinsons sjukdom.

Upp till hälften av alla patienter med Parkinsons sjukdom har betydande viktvariationer under utvecklingen av sjukdomen. Varför? Detta förklaras delvis av förändringar i livsstil, svårigheter att äta, depression som tar bort hunger och även den medicin som används för behandling.

Alla de inneboende mekanismerna för processen för viktminskning eller viktökning vid neurodegenerativa sjukdomar är dock inte klara. Att ge patienten korrekt mat och näring kan göra skillnad. Åtminstone är detta en av nyckelpunkterna i resultaten som publicerades i Neurology.

Annan forskning har också funnit ett samband mellan vikt och motoriska symptom

Även om det nya symptomet associerat med Parkinsons är kopplat till kognitiv funktionsnedsättning i ovan nämnda studie, finns det vissa bevis för att motoriska symptom också kan påverkas. Detta postuleras av amerikanska forskare i en publikation från 2016.

Enligt författarna visade patienter med förändringar i kroppsmasseindex (BMI) på skillnader i motoriska tester som används för Parkinsons sjukdom. Detta visar på att näringsförsämring är en generell indikator vid patologin.

Vad ska läkare göra med detta nya symptom på Parkinsons?

Att fastställa viktminskning som ett nytt prediktivt symptom på kognitiv funktionsnedsättning vid Parkinsons är att uppmana läkare att övervaka denna faktor vid konsultationer. Det vill säga att väga patienter regelbundet för att upptäcka problemet tidigt.

“Dessa fynd belyser den potentiella betydelsen av viktkontroll i de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom.”

– Jin-Sun Jun, en av författarna till neurologistudien

Bör detta ändra behandlingsprotokollen? Sanningen är att neurologer som träffar patienter med sjukdomen alltid väger dem. Näring är ett vanligt bekymmer eftersom, som vi redan har påpekat, hälften av de drabbade går ner i vikt under det första året efter diagnosen.

Vad som kan förändras här är att patienter med vissa oroande tecken, som ännu inte har en bekräftad diagnos av Parkinsons, skulle behöva vägas. Kanske kan ett kraftigt sjunkande BMI underlätta en snabbare diagnos.

Därför är fyndet relevant, inte bara för neurologer utan också för läkare. Tyvärr diagnostiseras många neurodegenerativa patologier sent. Ett tidigt och väldefinierat tecken kan hjälpa snabbare diagnosticering.

En person som väger sig.
Att väga patienter med misstänkt Parkinsons kan vara avgörande vid konsultationer.

Minskar den diagnostiska fördröjningen

Nya identifierade symptom på Parkinsons sjukdom är alltid uppmuntrande. En försenad diagnos fördröjer olika typer av behandling som skulle kunna förbättra dessa patienters livskvalitet.

Det tar uppskattningsvis 10 år från uppkomsten av de första begynnande symptomen tills en neurolog bekräftar patologin. Detta decennium är den diagnostiska fördröjningen och det är mycket svårt att minska den.

Varför? Eftersom de initiala symptomen är milda förväxlas de med banala problem och personen tenderar att inte konsultera sjukvården med dessa.

Har du gått ner i vikt på ett oförklarat sätt? Upplever du ofta skakningar som hindrar dig från att utföra vissa dagliga aktiviteter? Har du “mentala luckor” som gör att du har svårt att komma ihåg saker? Det är då dags att konsultera en sjukvården.

Nya vetenskapliga upptäckter är till för att förbättra livskvaliteten. Och att diagnostisera en sjukdom i tid är en del av denna process.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bril, Andrea, et al. “A multifactorial study on nutritional status, binge eating and physical activity as main factors directly influencing body weight in Parkinson’s disease.” npj Parkinson’s Disease 3.1 (2017): 1-5.
  • Enrique, Parra Medina Luis, et al. “Latencia diagnóstica en la enfermedad de Parkinson y su relación con los síntomas prodrómicos motores y no motores.” eNeurobiología 10.25 (2019): 1.
  • Kim, Ryul, et al. “Association of Early Weight Change With Cognitive Decline in Patients With Parkinson Disease.” Neurology (2022).
  • Wills, Anne-Marie A., et al. “Association between change in body mass index, unified Parkinson’s disease rating scale scores, and survival among persons with Parkinson disease: secondary analysis of longitudinal data from NINDS exploratory trials in Parkinson disease long-term study 1.” JAMA neurology 73.3 (2016): 321-328.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.