Demokritos: den skrattande filosofen från Grekland

Demokritos: den skrattande filosofen från Grekland

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 17 april, 2023

Demokritos från Abdera (460 f.Kr. – 370 f.Kr.) var också känd som “den skrattande filosofen” för sin tendens att skratta åt världens okunnighet och betrakta glädje som livets mål.

Bland hans viktigaste bidrag är hans atomistiska uppfattning om universum, vilken var att allt som existerar är sammansatt av atomer och tomhet. Av denna anledning har han ansetts vara “fysikens fader” eller den “moderna vetenskapens fader”.

Trots att han var en samtida med Sokrates, tillskrivs hans tankegång till pre-sokratisk naturfilosofi. Hans filosofiska reflektioner liknar mer dessa tänkares.

Nedan fördjupar vi oss i denna stora filosofs bidrag och tankegångar. Missa inte detaljerna.

En kort biografi om Demokritos, den skrattande filosofen

Det exakta datumet för filosofen Demokritos födelse är inte känt. Många författare är dock överens om att filosofen levde mellan 460 f.Kr. och 370 f.Kr. Han kom ursprungligen från staden Abdera som ligger på Greklands nuvarande norra kust.

Han tillhörde en adlig familj, så när hans far dog ärvde han en ansenlig summa pengar, som han spenderade på åtskilliga resor till avlägsna länder för att stilla sin kunskapstörst. Det sägs att han reste genom Egypten, Etiopien, Mesopotamien, Babylon, Kaldeen, Persien och Indien.

Under sina resor fick han möjlighet att studera med persiska magiker, egyptiska präster och kaldeiska forskare. Han reste också över hela Grekland för att skaffa sig en större kunskap om deras kulturer. Faktum är att han i många av sina skrifter nämner flera grekiska filosofer, såsom Leukippos (som var hans lärare), Anaxagoras och Hippokrates.

När han återvände från sina resor hade han förbrukat hela sitt arv, så han fick hjälp av sin bror Damaskus. Bland hans lärjungar fanns Protagoras och Neusiphanes, som i sin tur var Epikuros lärare.

Det exakta datumet för Demokritos död är också okänt. Många författare är dock överens om att han levde omkring 100 år. Enligt Hipparkos från Nicaea dog den skrattande filosofen i Grekland, smärtfritt, vid 109 års ålder.

Demokrit reser.
Demokritos resor satte honom i kontakt med andra kulturer och andra sätt att förstå världen, även i hans eget hemland Grekland.

Demokritos och hans bidrag till filosofi och vetenskap

Demokritos är känd för att ha varit en tänkare med breda intressen. Han hade många viktiga reflektioner kring etik, fysik, matematik, epistemologi, geometri och musik. Enligt Diogenes Laertios överstiger Demokritos skrifter 70 verk.

Endast några mindre fragment finns dock bevarade. Speciellt för att de hänvisas till i Aristoteles och Theofrastos texter.

Som vi lovade ovan, ska vi nu titta närmare på vad som var hans viktigaste bidrag till filosofi och vetenskap.

Filosofen Demokritos tankar om atomism

Ett av Demokritos mest relevanta bidrag var hans atomistiska vision av universum. Enligt den skrattande filosofen är materiella kroppar sammansatta av atomer, som är oändligt små enheter, odelbara och omärkliga för sinnena, som rör sig i vakuum och stöter bort varandra.

När de kolliderar med varandra bildar de alltså konglomerat som ger upphov till andra, mer komplexa material. All materia som omger oss och som vi är sammansatta av i är i själva verket kluster av små atomer.

Denna uppfattning om universum förkastades av många filosofer på hans tid. Det påverkade dock utvecklingen av moderna atomteorier, som Daltons.

Uppfattningen om vakuum

För Demokritos var vakuum associerat med icke-varande, medan atomer var associerat med det som existerar. Således är vakuumet utrymmet där fria partiklar rör sig.

Med denna uppfattning om vakuum bekräftar han att föreningen av atomer när de bildar en kropp snarare är en kombination av dem, istället för en sammansmältning mellan dem. Detta eftersom dessa partiklar är alltid olika varandra.

I denna mening fastställde Demokritos också att vakuum fanns i materien, och att det är det som bidrar till differentieringen av varje atom och som gör att de är i konstant rörelse.

Begreppet rörelse

Fram till hans tid betraktades rörelse som ett fenomen som genererades på ett punktligt sätt, som en konsekvens av en viss handling. Men fastställde Demokritos och hans lärare Leukippos fastställde för första gången att rörelse är något som existerar i sig själv. Således var han en av de första som definierade vad vi idag känner som tröghetskraften.

Demokritos och etik

För denna tänkare är inre jämvikt det största goda som människan kan uppnå, vilket hänvisar till själens lugn (ataraxia). Denna balans uppstår genom att vi kontrollerar passionerna rationellt och är försiktiga.

Han skiljde också mellan två typer av nöjen: nyttiga och skadliga. Den korrekta särskiljningen av dessa och undvikandet av de senare är sättet att uppnå lycka.

Demokritos: den första ateistiske filosofen

Hans atomistiska uppfattning om universum fick honom att förneka existensen av en Gud som är skaparen av allt som existerar. Av denna anledning anses han vara den första ateisten i historien och den första materialistiska tänkaren.

Enligt Demokritos skapas materia av sig själv och de förändringar som kroppar genomgår beror inte på övernaturliga orsaker, utan på fysiska saker. Med andra ord, alla fenomen genereras av atomer; även människor och deras handlingar.

Kunskapsteori

Demokritos särskiljde två typer av kunskap:

  • Icke legitimerad: Denna är otillräcklig och erhålls genom sinnena. Enligt filosofen finns det olika verklighetsuppfattningar, varför “sanningen” kan bero på vad individen uppfattar.
  • Legitimerad: Detta är vad vi erhåller genom intellektet, när vi analyserar och resonerar gällande information som vi erhåller genom sinnena.

Studier i geometri

Även om det var hans atomistiska teori som hade störst inverkan på vetenskapen, bör vi inte lämna åt sidan hans reflektioner i geometri, som var en av de discipliner han lärde ut mest till sina lärjungar.

Under denna tid användes geometri och aritmetik för att förklara många fakta eller verklighetssituationer. I det här fallet kom Demokritos att ge egenskaper hos geometriska figurer till abstrakta element, som lukt eller smak.

Till exempel kännetecknades runda och släta element av att de hade en bitter smak, cirkulära element av att de hade en söt smak, medan spetsiga element förknippades med sura smaker.

Volymen av former

Hans studier i geometri och aritmetik tillät honom att hitta en formel för att uttrycka volymen av en pyramid. Dessutom upptäckte han att denna formel också kunde tillämpas när man ville räkna ut volymen på en kon.

I denna mening krediteras Demokritos med skapandet av följande satser:

  • Volymen av en kon är lika med en tredjedel av volymen av en cylinder med lika stor bas som höjd.
  • Volymen av en pyramid är en tredjedel av volymen av ett prisma med lika stor bas som höjd.
Ett prisma.
Hans analys i geometri tillät honom att utarbeta satser för att beräkna volymen på en pyramid.

Kända citat från Demokritos

Som avslutning ska vi ge dig några berömda citat som Demokritos lämnat oss, som återspeglar hans filosofiska tanke:

  • “Allt är förlorat när dåliga människor tjänar som exempel och de goda som ett åtlöje.”
  • “Den som handlar orättvist har det värre är den som faller offer för hans orättvisa.”
  • “En modig man är den som besegrar inte bara sina fiender, utan också sina nöjen.”
  • “Ingenting existerar förutom atomer och tomrum, allt annat är åsikter.”
  • “Naturen är tillräcklig inom själv, därför övervinner den hoppets överdrift.”
  • “Även om du är ensam bör du inte säga eller göra något fel. Lär dig att skämmas inför dig själv mer än inför andra.”

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.