Xadago: ett läkemedel mot Parkinsons sjukdom

Xadago: ett läkemedel mot Parkinsons sjukdom
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2023

Xadago är ett läkemedel vars aktiva ingrediens är safinamid. Xadago verkar som en tilläggsterapi för behandling av Parkinsons sjukdom , och man använder det för episoder vid upplevda rörelsesvårigheter, så kallade off-episoder.

Läkemedlet verkar genom att öka nivån av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Dopamin är ett ämne som är involverat i kontrollen av rörelser. Personer med Parkinsons sjukdom har dopamin i lägre nivåer jämfört med friska personer.

Hur fungerar Xadago vid Parkinsons?

Safinamid, Xadagos huvudsakliga aktiva ingrediens, hämmar reversibelt och specifikt MAO-B. Men Xadago har också andra verkningsmekanismer, såsom följande:

 • Det är en kalciumkanalantagonist
 • Det hämmar dopaminåterupptaget
 • Det fungerar som en antagonist vid frisättningen av glutamat

Detta läkemedel är det enda som har en dubbel verkningsmekanism för Parkinsons sjukdom. Av denna anledning påverkar det kontrollen av symtom och motoriska störningar när sjukdomen är i mellanstadiet eller i framskridet stadium. Det är i de perioder då den drabbade upplever rörelsepåverkan.

För närvarande finns det andra MAO-B-hämmare för behandling av Parkinsons sjukdom, men de har inte de andra verkningsmekanismerna som safinamid har.

Vad använder man det för?

Människor med Parkinsons.
Rörelsessvårigheter vid Parkinsons sjukdom är ett bekymmer för både patienter och läkare

Detta läkemedel rekommenderas som en tilläggsbehandling vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det läggs till en stabil dos av levodopa enbart, eller i kombination med andra parkinsonmotverkande läkemedel.

Den idealiska användningen av läkemedlet är för bland patienter som går igenom mitten eller avancerade stadier av sjukdomen och som upplever rörelsefluktuationer. Förutom Xadago är de farmakologiska alternativen för dessa människor idag:

 • MAO-B-hämmare, såsom selegilin eller rasagilin
 • Levodopa med en LAAD-hämmare
 • COMT-hämmare, såsom entakapon

Du kanske också är intresserad av: Auriculoterapi för att bekämpa Parkinsons

Hur tar man Xadago vid Parkinsons?

Den rekommenderade startdosen av Xadago är en 50 milligram tablett. Mann kan också öka denna dos till en tablett på 100 milligram en gång dagligen.

Patienten behöver inte ta läkemedlet mellan måltider, och upplever effekten två till tre veckor efter behandlingens början.

När du får behandling med Xadago, bör du konsultera en läkare innan du börjar ta något annat läkemedel. Detta gäller särskilt om du tar någon av följande grupper av läkemedel:

 • Andra MAO-hämmare
 • Läkemedel mot influensa som innehåller dextrometorfan, efedrin eller pseudoefedrin
 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som används för ångestsjukdomar
 • Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) läkemedel som används för depression

Möjliga negativa effekter

En kvinna med sömnlöshet.
Sömnlöshet är en av de vanligaste biverkningarna av Xadago

I flera studier utförda på patienter med Parkinsons sjukdom i mitten till framskridet stadium, som tog safinamid som tilläggsbehandling till levodopa, observerade forskarna följande frekventa biverkningar:

 • Sömnlöshet
 • Svårigheter att kontrollera utförandet av frivilliga rörelser
 • En känsla av att vara sömnig
 • Yrsel och huvudvärk

Sällsynta biverkningar inkluderade urininfektioner, anemi, lågt antal vita blodkroppar, störningar i röda blodkroppar, dålig aptit, högt kolesterol och höga blodsockernivåer. Det förekom också hallucinationer och mardrömmar eller känslor av rädsla.

Därtill kan sällsynta, lågfrekventa biverkningar uppträda, såsom nasal allergi, orala infektioner, abrupt viktminskning, ökade kaliumnivåer i blodet, desorientering eller synstörningar.

En svår sjukdom att behandla

Parkinsons sjukdom är en svår sjukdom att hantera. För patienterna är vardagen komplicerad och för vårdteamet är tillgången till de terapier som patienten verkligen behöver ett problem.

Xadago kan vara ett terapeutiskt alternativ till patienter i mitten eller avancerade stadier av Parkinsons sjukdom som upplever av fluktuerande rörelseproblem. Det går att använda ensamt, men hellre i kombination med levodopa eller andra dopaminerga medel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.