Vad är användningen av ett antibiogram?

Ett antibiogram är en metod för att bestämma de mest lämpliga typerna av antibiotika för behandling av bakteriella infektioner. I dagens artikel kommer du att lära dig mer om dess användning, så läs vidare.
Vad är användningen av ett antibiogram?

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2022

Ett antibiogram ger information till läkaren så att han eller hon vet vilket läkemedel som kommer att fungera bäst för att behandla en specifik infektion. Alla olika typer av bakterier svarar nämligen inte lika bra på samma antibiotika. Dessutom är läkemedlen olika och vissa angriper endast en viss typ av smittämne.

Men varför kan man inte behandla alla mikroorganismer med samma antibiotikum? Detta är en vanlig fråga och svaret ligger i begreppet evolution. Det beror på att mikroorganismer har evolverat till att ha mekanismer för att undvika ämnen som hindrar dem från att överleva.

Vi behöver känna till dessa mekanismer i förväg för att kunna tillämpa rätt behandling på den smittade personen. För detta ändamål kan man använda ett antibiogram som avslöjar känsligheten hos en given bakterie för vissa antibiotika.

Resistens mot antimikrobiella medel

Bakterier blir resistenta med tiden genom att de selektivt kan överleva och reproducera sig mer framgångsrikt genom att ha dessa strategier. Läkemedelsresistens, som vi kan observera i antibiogram, har två kategorier:

  • Medfödda mekanismer som en bakteriefamilj naturligt har i sin genetiska kod (något de hade redan långt innan antibiotikaanvändningen).
  • Förvärvade mekanismer eftersom vissa bakterier har utvecklat metoder för att motstå eller bekämpa antibiotika (de har gått från att vara känsliga för dessa läkemedel till att bli resistenta).
Laboratoriearbetare arbetar
Ett antibiogram avslöjar bakteriell resistens, både medfödd och förvärvad.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Tarmbakterier: En möjlig grund för behandling av fetma

Ett exempel på förvärvade mekanismer för antibiotikaresistens

Ett exempel på förvärvad resistens är det som hände efter Alexander Flemings upptäckt av penicillinet. Penicillin var det viktigaste antimikrobiella medlet på 1940-talet, men en bakterie som heter Staphylococcus aureus utvecklade snabbt resistens.

Penicillin är ett antibiotikum som binder till ett enzym som finns i bakterieväggen. Med andra ord, detta ämne hämmar syntesen av bakterieväggen, vilket gör att mikroorganismen förlorar sitt skydd och leder till dess död. Men Staphylococcus aureus genererade enzymer som kallas penicillinaser för att bryta ner penicillinmolekylen.

Faror med antimikrobiell resistens

USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC) skrev en rapport för 2019 om hotet om antibiotikaresistens i USA, som visar att antalet resistenta bakterier fortfarande är högt. För närvarande finns det 2,8 miljoner antibiotikaresistenta infektioner.

Om man tittar på alla dessa data är hotet från antibiotikaresistens oroande och skrämmande. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har användning och missbruk av antimikrobiella medel ökat antalet och typerna av resistenta mikroorganismer de senaste åren.

Vad är ett antibiogram?

Det är ett test som hjälper oss att bestämma det mest lämpliga antibiotikumet för specifik behandling av den infekterande bakterien. En läkare tar ett prov från infektionens centrala delar för att isolera den orsakande mikroorganismen när en person har en infektion.

Man odlar sedan mikroorganismen i ett kontrollerat medium, en kultur, för att avgöra vilken typ av bakterie det är och vilken familj den tillhör. När detta steg är slutfört, odlar laboratorietekniker det på ett annat medium med antibiotikafrisättande tabletter.

Bakterierna växer i denna nya kultur, men bakterierna som är känsliga för antibiotika lämnar en gloria, eller tomt utrymme, runt tabletten. Denna gloria visar att bakterien inte kunnat föröka sig på grund av att antibiotikan förhindrat den.

Person som håller olika piller
Den urskillningslösa användningen av antibiotika har ökat motståndskraften hos bakterier. Således är antibiogrammet nu mer värdefullt än det var för några decennier sedan.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 6 problem du får när dina tarmbakterier är utom kontroll

Behandling med vägledning av ett antibiogram

Vid en mycket allvarlig infektion har man ofta inte tid att vänta på resultatet av ett antibiogram. Utifrån patientens egenskaper, infektionens fokus, och om han eller hon har fått infektionen utanför eller på ett sjukhus, behandlar man patienten med bredspektrumantibiotika.

Dessa bredspektrumläkemedel är inte lämpliga att använda för alla som har en infektion. Detta eftersom användningen av dem innebär en risk för resistens. Det är förstås ett stort problem om de blir resistenta, eftersom vi då inte skulle kunna använda samma antibiotika vid allvarliga infektioner.

Å andra sidan är riktad behandling en behandling som är skräddarsydd för den aktuella bakterien. Den kan man bestämma genom resultaten från ett antibiogram, som anger vilket antibiotikum som kommer att vara mest effektivt.

Undvik bakteriell resistens

Det är nödvändigt och avgörande för mänskligheten att förhindra bakteriell resistens mot antibiotika. En antibiotikabehandling blir ineffektiv och konsekvenserna allvarliga om mikroorganismer blir för resistenta.

Det viktigaste rådet är att ta rätt dos av det föreskrivna antibiotikumet enligt läkarens anvisningar. Du får inte sluta ta medicinen, även om du mår bättre, och du får inte ändra mängden efter dina egna önskemål.

Användningen av ett antibiogram är normen om man stöter på en resistent bakterie, trots de försiktighetsåtgärder man kan vidta. Det är ett kraftfullt biokemiskt verktyg för att behandla allvarliga fall av infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.