Varför mentolcigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Många människor föredrar att röka mentolcigaretter, eftersom de tror att dessa innehåller mindre nikotin. Detta är emellertid en myt som vetenskapen har stuckit hål på.
Varför mentolcigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Under en lång tid har mentolcigaretter framstått som ett “bättre” alternativ för människor som velat minska tobakens negativa effekter. Vetenskapen har emellertid visat att mentolcigaretter kan vara skadligare än traditionella cigaretter. I den här artikeln ska vi därför fokusera på en del av den forskning som stödjer denna hypotes.

Men innan vi gräver djupare i ämnet vill vi poängtera att satsningarna för att reducera tobaksförbrukningen tycks ha vunnit gehör. Enligt Världshälsoorganisationens globala rapport om trenderna i tobaksförbrukning mellan 2000 och 2025 sjönk det totala antalet rökare i världen med 60 miljoner mellan 2000 och 2018.

Det är nikotinet i cigaretterna som leder till beroende. Och i en forskningsrapport från National Institute on Drug Abuse, NIDA, framhåller man att det är utsöndringen av endorfiner som sker vid nikotinförtäringen som får människor att begära mer.

Till en början höjer denna substans dopaminnivåerna. Men efterhand inverkar den på de kretsar som är kopplade till inlärning, stress och självkontroll.

Dessa skadliga effekter finns i både vanliga cigaretter och mentolcigaretter. Vad är det då som för att mentolcigaretter i vissa fall kan vara skadligare? Läs vidare så ska vi gå in på detta.

Mentolcigaretter kan vara skadligare än du tror

Det första varumärket som tillsatte mentol i sina cigaretter var Spud®, som gjorde det under 1920-talet. De flesta företag saluför sina produkter med löftet att de lämnar en frisk eftersmak i munnen.

Dessutom har det blivit en trend bland unga i vissa länder att röka mentolcigaretter. Spaniens nationella kommitté för förebyggande av tobaksbruk (CNTP) har lagt fram teorin att det är den behagliga smaken som mentol framkallar som kan göra att det är lättare för den här befolkningsgruppen att börja röka.

Skälen till att människor föredrar mentolcigaretter är bland annat att röken är lättare att dra in och orsakar mindre irritation. Samtidigt finns det sedan årtionden tillbaka en falsk föreställning i samhället om att mentolen i dessa produkter skulle vara hälsosam.

I en artikel publicerad av USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC påpekar man att marknadsföringen för mentolcigaretter fokuserar på afroamerikanska rökare och medlemmar av andra etniska minoriteter. Följden blir givetvis att konsumtionen stiger i dessa folkgrupper.

Varför kan mentolcigaretter vara skadligare än traditionella cigaretter?

Många som röker mentolcigaretter upplever att de är lättare att röka. Men detta beror på fysiologiska processer som de inte är medvetna om och som orsakar större skada. Det är sant att mentolen kyler luftvägarna och minskar känslan av torrhet. Denna effekt gör emellertid att rökarna drar djupare bloss och håller röken längre i lungorna. Amerikanska cancerförbundet beskriver fenomenet i denna artikel.

Studier pekar också på att upplevelsen av kyla uppkommer för att mentol fungerar som ett bedövningsmedel i andningsvägarna. Det betyder att rökarna känner mindre obehag av rökningen. Å andra sidan kan detta leda till att en individ röker fler cigaretter per dag. Och detta i sin tur förvärrar och accelererar de negativa effekterna.

Folk vet ofta inte att mentolcigaretter kan vara mer skadliga än vanliga cigaretter
Den globala cigarettkonsumtionen har sjunkit, men den är fortfarande en av de ledande orsakerna till olika dödliga sjukdomar i världen.

Mentol i elektroniska cigaretter

Det råder inget tvivel om att mentolen i traditionella cigaretter är mycket skadlig för hälsan. Men mentol som används i elektroniska cigaretter (e-cigaretter) orsakar faktiskt ännu större skada. Utöver tillblivelsen av dessa produkter är de också skadliga på grund av att de innehåller andra farliga ämnen.

Av studier framgår det att nyttjandet av elektroniska cigaretter, även kallat “vejpning”, är förenat med allvarliga lungskador. Exempelvis kan vi nämna utbrottet av EVALI. Detta är en sjukdom vars symtom påminner om lunginflammation (hosta, feber och andnöd).

Anledningen till detta? Det verkar hänga samman med förekomsten av tetrahydrocannabinol eller THC och vitamin-E-acetat.

Pulegon

En lika viktig faktor vi kan peka på är källprodukten som ger cigaretterna deras mintsmak. Enligt en studie publicerad i tidskriften JAMA Internal Medicine fann CDC stora mängder pulegon i de vätskor som används i e-cigaretter med mentol.

Detta ämne är en av komponenterna i oljeextrakt från pepparmynta, grönmynta och polejmynta. Vad som gör konsumtionen problematisk är att det verkar vara ett starkt cancerframkallande ämne enligt tester som utförts på gnagare.

Effekterna var så allvarliga att USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, år 2018 förbjöd dess användning som livsmedelstillsats. De många varningar som har utfärdats angående ämnets hälsorisker har medfört att amerikanska tobaksföretag börjat minska pulegon-halterna i sina produkter.

Slutligen är det viktigt att notera att forskning pågår för att fastställa vilka risker som är förknippade med inandning av pulegon och andra ämnen som ingår i e-cigaretter. Hittills tyder forskningen på att riskerna kan vara högre än vad som gäller för traditionella cigaretter.

Detta kanske intresserar dig: 15 psykologiska knep för att sluta röka

Kopplingen mellan rökning och cancer

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen orsakar tobaksrökningen 8 miljoner människors död varje år. Av dessa är över 40 % kopplade till sjukdomar som lungcancer, KOL och tuberkulos.

Och Spaniens nationella cancerinstitut poängterar att tobak är den främsta orsaken till cancer och cancerdöd globalt sett. Det beror på att tobak innehåller kemiska föreningar som kan ge upphov till DNA-skador.

De vanligaste typerna av cancer som uppkommer till följd av dessa skador är lokaliserade i lungor, struphuvud, mun, matstrupe, svalg, urinblåsa, lever, njurar, grovtarm och livmoderhals. Vidare är det viktigt att framhålla att tobaken också berör dem som intar den indirekt.

Experter har identifierat över 4 000 kemikalier av okänt ursprung i tobaksrök. Av dessa har de klassificerat runt 250 som skadliga, varibland 50 är cancerframkallande.

Mentolcigaretter kan vara mer skadliga för att man drar djupare bloss
Tobaksrök innehåller stora mängder av farliga ämnen som framkallar cancer och allvarliga kroniska sjukdomar, såsom KOL.

Det går att sluta röka!

Oavsett om du röker mentolcigaretter eller vanliga cigaretter så kan du utveckla abstinensbesvär om du försöker sluta. Som vi redan nämnt är nikotin ett av de huvudsakliga beroendeskapande ämnena.

Om du ger upp din rökvana kan du avvärja allvarliga sjukdomar, som till exempel cancer. Dessutom förhindrar du att din familj och nära vänner drabbas av biverkningarna av att befinna sig i en rökmiljö.

För att göra avvänjningen enklare kan du behöva uppsöka professionell hjälp och få stöd från en läkare. I så fall ska du inte känna dig rädd eller skamsen. Ditt liv är värt besväret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.