Vad är ett induktivt resonemang och varför är det viktigt?

Vad är ett induktivt resonemang och varför är det viktigt?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2023

Vi använder alla ett induktivt resonemang när vi drar en rad olika slutsatser under dagen. Detta innebär att vi litar på tidigare observationer och erfarenheter för att stödja vår nuvarande eller framtida övertygelse.

Om vi till exempel ser att himlen är molnig drar vi slutsatsen att vi bör gå ut med ett paraply eftersom det nästan säkert kommer att regna. Eller så har vi övertygelsen att bussen kommer till vår hållplats vid en viss tidpunkt på morgonen eftersom den alltid har gjort det.

Likaså har induktivt resonemang varit mycket användbart för de empiriska vetenskaperna. Tack vare den upprepade observationen av speciella fenomen har lagar eller allmänna principer formulerats. Detta leder oss in på vad vi ska fördjupa oss i idag, när vi tittar närmare på vad denna form av resonemang består av och varför den är så viktig i våra liv.

Vad är induktivt resonemang?

Induktion är en typ av resonemang vars premisser stödjer slutsatsen, men inte garanterar den. I induktiv argumentation uppstår premisserna från erfarenhet eller observation av särskilda fall, och utifrån dem drar vi en allmän slutsats.

Ett typiskt exempel på induktivt resonemang är följande:

  1. Premiss: Alla kråkor som vi hittills har observerat har varit svarta.
  2. Slutsats: Alla kråkor är svarta.

I det här fallet kommer slutsatsen aldrig att ha absolut stöd från premisserna (som i fallet med deduktiva argument), eftersom det alltid kommer att finnas en liten sannolikhet att den är falsifierbar. Enligt detta exempel finns alltid sannolikheten att en kråka av en annan färg kan dyka upp.

I denna mening kan vi inte tala om giltiga eller ogiltiga resonemang när det gäller induktion, utan om starka eller svaga resonemang beroende på graden av sannolikhet för slutsatserna.

Ett induktivt argument är starkt när det är högst osannolikt att dess slutsats är falsk och dess premisser är sanna. Omvänt blir det svagt om det är högst sannolikt att slutsatsen är falsifierbar genom att det dyker upp ett annat fall som inte uppfyller de uppställda normerna.

Induktion ger upphov till möjligheten att ett fall inte uppfyller den standard som antogs.
Induktion ger upphov till möjligheten att ett fall inte uppfyller den standard som antogs.

Så ser ett induktivt resonemang ut

Induktiva argument eller resonemang kännetecknas av följande:

  • Att vara heltäckande: Detta innebär att slutsatsen ger mer information än den som finns i premisserna, genom att göra allmänna slutsatser om det obemärkta.
  • Att vara felbar: Detta beror på att slutsatserna aldrig är definitiva.
  • Det går inte att validera: Slutsatser baseras på sannolikheter och kan inte kvalificeras som giltiga eller ogiltiga.

Problemet med induktion

På 1700-talet postulerade den empiriske filosofen David Hume ett berömt argument mot den induktiva metoden, känd som problemet med induktion. Detta återspeglar bristen på motivering eller logisk grund som finns i induktiva slutledningar.

För Hume innebär induktivt resonemang ett logiskt språng eller en slutsats. Detta eftersom att premisserna endast stödjer slutsatsen på ett mer eller mindre troligt sätt. Det är aldrig definitivt.

Således drog Hume slutsatsen att det inte finns något sätt att rättfärdiga orsakssambandet i induktiva slutledningar. När allt kommer omkring, så det faktum att observera att en händelse upprepas i tiden betyder inte nödvändigtvis att det alltid kommer att ske på det sättet.

Till exempel, när en händelse följer efter en annan upprepade gånger, tror de flesta att det finns ett samband mellan de två, så att den första gör att den andra inträffar. Om vi sparkar en boll och den alltid far iväg i en viss riktning drar vi slutsatsen att bollen kommer att fara i samma riktning varje gång vi sparkar den med foten.

Emellertid, Hume hävdade att även om vi uppfattar sambandet mellan två händelser (i det här fallet, handlingen att sparka bollen och dess förflyttning), är det omöjligt att fastställa något nödvändigt och tillräckligt villkor mellan de två. Han menade därför att kausalitetsförhållandet är en produkt av mänsklig fantasi och består av lite mer än hoppet om att vissa händelser ska inträffa efter andra som föregår dem.

Därför kan vi vara säkra på att solen går upp varje morgon eftersom den alltid har gjort det. Denna induktiva slutledning baseras dock inte på en objektiv princip om kausalitet, utan på vår fantasifulla förmåga att upprätta samband mellan händelser.

Vikten av induktivt resonemang

Trots Humes observation om den induktiva metoden måste vi erkänna användbarheten av detta resonemang i vardagen. Även inom vetenskapen.

Tack vare slutsatser av denna typ kan vi fatta beslut. Dessutom kan vi dra omedelbara slutsatser. De kan ha en viss felmarginal, men är oumbärliga för vår funktionalitet – likaså för vår dagliga utveckling och överlevnad.

Det skulle vara kontraproduktivt för människor att känna till alla särskilda fall eller möjliga scenarier för att kunna agera eller fatta beslut. Faktum är att vårt sunda förnuft drar slutsatser från erfarenhetens alltid begränsade information.

Och när det kommer till nya bevis, ändras tidigare kunskap när den presenterar sig. Detta är vad mental flexibilitet går ut på.

Detsamma gäller inom det vetenskapliga området. Inte all kunskap som vi erhåller av empiriska vetenskaper är 100 % ofelbar. Detta gäller särskilt fakta om nya eller nyligen upptäckta fenomen.

Det är ganska vanligt att se hur forskarsamhället uppdaterar sina postulat, givet nya bevis. När det kommer till okända fenomen, finns det inget mer effektivt sätt att fastställa deras sanning.

Låt oss ta ett färskt exempel. Den kunskap vi hittills har om COVID-19 har uppstått från studiet av särskilda fall: de som är smittade. I början av pandemin yttrade forskarsamhället en serie postulat. Sedan blev dessa modifierade med ankomsten av nya bevis.

Att resonera med hjälp av induktion bidrar till vetenskapens utveckling, trots dess begränsningar.
Att resonera med hjälp av induktion bidrar till vetenskapens utveckling, trots dess begränsningar.

Slutliga reflektioner

Induktivt resonemang är extremt användbart för det dagliga livet och utvecklingen av vetenskap. Även om det har sina brister, är det viktigt för att förstå världen omkring oss och agera i enlighet med det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.